0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Cỏc nhõn tố ảnh hưởng tới tớnh cõn đố

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP VỀ TÍNH CÂN ĐỐI GIỮA HUY ĐỘNG NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI (Trang 56 -58 )

IV. HIỆN TRẠNG TÍNH CÂN ĐỐI GIỮA HUY ĐỘNG NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TẠI NHNo&PTNH HÀ NỘ

2. Cỏc nhõn tố ảnh hưởng tới tớnh cõn đố

2.1.Vấn đề nợ quỏ hạn và ảnh hưởng của nú tới tớnh cõn đối

Trong hoạt động kinh doanh, rủi ro tớn dụng là điều khú trỏnh khỏi. Đối với Ngõn hàng rủi ro tớn dụng là sự chiếm dụng vốn của cỏc doanh nghiệp do nhiều nguyờn nhõn khỏc nhau. Vỡ vậy muốn giảm rủi ro trong hoạt động tớn dụng, trước hết Ngõn hàng cần phũng ngừa, hạn chế khả năng xuất hiện cỏc khoản nợ quỏ hạn. Nợ quỏ hạn là một yếu tố quyết định chất lượng tớn dụng của Ngõn hàng, quyết định tớnh cõn đối trong hoạt động tớn dụng của Ngõn hàng. Với NHNo Hà nội, do tớnh chất hoạt động kinh doanh như những NHTM khỏc nờn rủi ro là điều khú trỏnh khỏi và nợ quỏ hạn được cỏn bộ nhõn viờn Ngõn hàng rất quan tõm xử lý, trỏnh gõy ảnh hưởng đến hoạt động cõn đối vốn. Tỡnh hỡnh nợ quỏ hạn được thể hiện như sau:

Bảng 24: Tỡnh hỡnh nợ quỏ hạn.

Đơn vị: Triệu VND

Thời gian

Khoản mục Số tiền31/12/1998% Số tiền31/12/1999% Số tiền31/12/2000% Số tiền31/3/2001% 1.NQH<180 ngày 37.457 47,7 4.777 10,4 18.114 78,7 15.218 92,9 - DN quốc doanh 27.847 3.467 17.118 13.696 - DN ngoài QD 9.610 1.310 1.006 1.522 2.NQH 180-360 ngày 7.149 9,1 16.681 36,5 358 1,5 486 3 - DN quốc doanh 2.744 3.324 89 97 - DN ngoài QD 4.405 13.357 269 389 3.NQH>360 ngày 33.853 43,2 24.300 50,1 4.541 19,8 672 4,1 - DN quốc doanh 14.886 8.846 1.135 113 - DN ngoài QD 18.967 15.454 3.406 559 Tổng nợ quỏ hạn 78.459 8,17 45.758 4,78 23.013 1,77 16.376 1,16 Tổng dư nợ 959.749 957.299 1.296.566 1.409.405

Qua bảng tổng hợp trờn ta thấy tổng dư nợ quỏ hạn năm 98 là 78.459 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 8,2% tổng nguồn cho vay. Trong đú nợ quỏ hạn <180 ngày chiếm 47,7% tổng nợ quỏ hạn. Đến năm 99 khoản nợ này đó được giải toả xuống cũn 10,4%.

Khoản nợ quỏ hạn từ 43,2% năm 98 đó tăng lờn 50,1% năm 99 chiếm tỷ lệ khỏ cao trong tổng nợ quỏ hạn và do cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh gõy ra. Trong đú nguyờn nhõn chủ yếu là khỏch hàng chiếm dụng vốn, khụng chịu trả nợ Ngõn hàng là 21.198 Triệu đồng, cũn lại do khỏch hàng kinh doanh thua lỗ, phỏ sản 11.000 triệu đồng, khỏch hàng cố ý lừa đảo 566 triệu đồng và cỏc nguyờn nhõn khỏc.

Bằng cỏc nghiệp vụ NHNo Hà nội đó thu hồi được một số nợ tồn đọng, kết quả là đến cuối năm 2000, nợ khú đũi đó giảm xuống đỏng kể cả về số tuyệt đối và số tương đối. Cụ thể giảm xuống 18,9% tổng nợ quỏ hạn và tiếp tục giảm xuống trong quý I/2001 cũn 4,1%.

Tỷ lệ nợ quỏ hạn <180 ngày của khu vực quốc doanh khỏ lớn, tăng lờn từ 78,7% năm 2000 lờn 92,9% quý I/2001. Mặc dự là DNNN nhưng Ngõn hàng khụng nờn chủ quan, cần cú biện phỏp giảm bớt khoản nợ này.

Nhỡn chung tỡnh hỡnh xử lý nợ quỏ hạn của NHNo Hà nội trong những năm vừa qua thực hiện rất tốt, kết quả là đến 31/12/2000 tổng nợ quỏ hạn của Ngõn hàng giảm xuống cũn 1,77% tổng dư nợ. Theo quy định thỡ tỷ lệ này chấp nhận được và số nợ quỏ hạn này khụng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng, thể hiện chất lượng tớn dụng của NHNo Hà nội rất tốt, cụ thể là cụng tỏc cho vay của Ngõn hàng cú hiệu quả, với khoản tớn dụng mà Ngõn hàng cấp ra cho khỏch hàng luụn thu hồi được cả vốn và lói đỳng thời hạn. Gúp phần đảm bảo an toàn vốn kinh doanh, đảm bảo hiệu quả của việc sử dụng vốn vay trong cho vay của Ngõn hàng. Với số nợ quỏ hạn này, Ngõn hàng đó thực hiện được yờu cầu cõn đối vốn của mỡnh.

Năm 2000, dưới tỏc động của quan hệ cung cầu, nhiều Ngõn hàng nhất là cỏc Ngõn hàng nước ngoài tăng lói suất tiền gửi lờn rất cao, cỏc Ngõn hàng trong nước lại hạ lói suất cho vay nhằm thu hỳt khỏch hàng. Theo xu hướng đú, NHNo Hà nội cũng phải nõng lói suất huy động vốn và hạ lói suất cho vay, nhằm thu hỳt lượng vốn và kớch thớch sản xuất trong nền kinh tế, đảm bảo tớnh cõn đối giữa huy động và sử dụng nguồn của Ngõn hàng, mà vẫn đạt hiệu quả khỏ hơi năm trước về lói suất. Cụ thể là NHNo Hà nội quy định lói suất kinh doanh nội tệ đầu ra là 0,63%/thỏng và 0,44%/thỏng đối với lói suất đầu vào. Chờnh lệch lói suất nội tệ toàn thành phố đạt 0,19%, tăng 0,14% so với năm 1999. Bằng sự chỉ đạo linh hoạt này, Ngõn hàng cú thể điều chỉnh được khối lượng nguồn vốn huy động và khối lượng sử dụng một cỏch chủ động theo mục đớch.

Túm lại, chớnh sỏch lói suất và ảnh hưởng của nú đến tớnh cõn đối giữa huy động nguồn và sử dụng nguồn là những vấn đề rất quan trọng, rất cần thiết phải tiến hành nghiờn cứu kỹ lưỡng theo nguyờn tắc duy trỡ lói suất dương và thực hiện lói suất mang tớnh cạnh tranh.

CHƯƠNG III

MỘT SỐ í KIẾN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI GIỮA HUY ĐỘNG NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TẠI

NGÂN HÀNG NễNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NễNG THễN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP VỀ TÍNH CÂN ĐỐI GIỮA HUY ĐỘNG NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI (Trang 56 -58 )

×