0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Đặc điểm của nụng,lõm, thủy sản.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 56 -57 )

triệu tấn / năm, ngụ: 3 triệu tấn / năm. Như vậy tổn thất ≈ 400000 tấn lỳa, 150000 tấn ngụ.

- Theo FAO hàng năm cú 13 triệu tấn lương thực bị mất và khụng cũn giỏ trị sử dụng.

GV: Hóy nờu những tổn thất sau thu hoạch đối với nụng, lõm, thủy sản? HS: Phõn tớch, trả lời cõu hỏi.

GV: Vậy cụng tỏc bảo quản nụng, lõm, thủy sản cú mục đớch ý nghĩa như thế nào?

HS: Nờu mục đớch ý nghĩa của cụng tỏc bảo quản nụng, lõm, thủy sản? GV: Nờu vấn đề: Tại sao nụng, lõm, thủy sản phải được bảo quản và chế biến một cỏch hợp lý?

HS: Suy nghĩ, giải thớch.

GV: Nhận xột, bổ sung, kết luận.

bảo quản nụng, lõm, thủy sản.

- Bảo quản là nhằm duy trỡ những đặc tớnh ban đầu của sản phẩm, hạn chế, tổn thất về số lượng, chất lượng của chỳng.

2. Mục đớch, ý nghĩa của cụng tỏc chế biến nụng, lõm, thủy sản. Chế biến nhằm duy trỡ, nõng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho cụng tỏc bảo quản nụng, lõm, thủy sản.

Tạo ra nhiều sản phẩm cú giỏ trị đỏp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người tiờu dựng.

Hoạt động 2: Đặc điểm của nụng, lõm, thủy sản:

GV: Phỏt phiếu học tập 40.1 yờu cầu HS hoàn thành theo nhúm?

HS: Thảo luận nhúm hoàn thành phiếu học tập.

II. Đặc điểm của nụng,lõm, thủy sản. sản.

1. Cú chứa nhiều loại chất dinh dưỡng khỏc nhau.

2. Chứa nhiều nước.

GV: Nờu cỏc cõu hỏi thảo luận:

Vỡ sao cỏc loại hạt dễ bị cụn trựng phỏ hoại?

Vỡ sao rau quả, thịt sữa dễ bị hỏng do thiu thối?

Cỏc sản phẩm gỗ, mõy tre bị hỏng do những nguyờn nhõn nào?

HS: Thảo luận, phỏt biểu. GV: Nhận xột, kết luận.

4. Riờng lõm sản(gỗ, mõy, tre, …) cú nhiều chất xơ.

Cỏc loại hạt chứa nhiều tinh bột là thức ăn hấp dẫn đối với cụn trựng, chuột

Rau, quả, thịt, trứng, sữa chứa nhiều chất dinh dưỡng, tỉ lệ nước cao dễ bị vi sinh vật xõm nhập gõy thối, giảm chất lượng.

Cỏc sản phẩm gỗ, mõy tre, tơ sợi chứa nhiều chất xenlulụ dễ bị mối. mọt phỏ hoại, nấm mốc gõy hại.

Hoạt động 3: Tỡm hiểu về ảnh hưởng của mụi trường đến nụng, lõm, thủy sản.

GV: Hóy nờu đặc điểm khớ hậu ở nước ta?

HS: Vận dụng kiến thức trả lời.

GV: Nờu vấn đề: Vậy những yếu tố mụi trường cú ảnh hưởng đến nụng, lõm, thủy sản như thế nào ?

GV: Vỡ sao sản phẩm thu hoạch vào mựa hố thường bị hư hỏng nhiều hơn mựa đụng ?

HS: Vận dụng kiến thức giải thớch. GV: Nhận xột, kết luận ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 56 -57 )

×