0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Tư liệu tham khảo.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 39 -41 )

Trần Văn Chương - Cụng nghệ bảo quản và chế biến nụng sản sau thu hoạch, tập 1 và 2, NXB Văn húa, Hà nội, 2000.

4.1. Thành phần húa học và sự biến đổi nụng sản trong quỏ trỡnh bảo quản.

Thành phần chất dinh dưỡng của nụng sản gồm một số chất chủ yếu sau: Gluxit, prụtờin, lipit, xenlulơzơ, nguyờn tố tro. Ngoài những thành phần chớnh kể trờn trong nụng sản cũn cú chứa muối khoỏng, cỏc vitamin (B1, B2,

Tỉ lệ chất dinh dưỡng thay đổi phụ thuộc vào từng loại nụng sản. Nụng sản thuộc họ Hũa Thảo (Graminae) cú hàm lượng gluxit khỏ cao (trờn 60%), nhưng hàm lượng Prụtờin lại thấp. Ở cõy họ Đậu, lượng Gluxit khụng cao nhưng hàm lượng Prụtờin lại cao gấp 3 - 4 lần lượng Prụtờin trong hạt ngũ cốc.

Trong quỏ trỡnh bảo quản, dưới tỏc dụng của quỏ trỡnh sinh lớ, sinh húa (quỏ trỡnh hụ hấp, quỏ trỡnh nảy mầm, …) và cỏc yếu tố ngoại cảnh nụng sản chịu những biến đổi cả về số lượng và chất lượng.

4.2. Cỏc hiện tượng sinh lớ xảy ra trong quỏ trỡnh bảo quản nụng sản.

Sau khi thu hoạch, nụng sản vẫn tiếp tục cỏc hoạt động sống của nú. Trong nụng sản vẫn diễn ra cỏc quỏ trỡnh sinh lớ, húa sinh. Cú rất nhiều quỏ trỡnh sinh lớ, diễn ra trong thời gian bảo quản nhưng chủ yếu là cỏc quỏ trỡnh sau:

Quỏ trỡnh hụ hấp. Quỏ trỡnh tỏa nhiệt.

Quỏ trỡnh chớn sau khi thu hoạch. Quỏ trỡnh nảy mầm của hạt. Hiện tượng nộn chặt sản phẩm.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MỘT SỐ BÀI TRONG PHẦN 1 – SGK CễNG NGHỆ 10 – CTC SGK CễNG NGHỆ 10 – CTC

3.1. CÁC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

Trờn cơ sở phõn tớch nội dung, xõy dựng tư liệu chỳng tụi thiết kế bài giảng ba bài tiờu biểu cho từng chương. Chương 1 chọn bài kiến thức kỹ thuật, chương 2 chọn bài kiến thức cơ sở, chương 3 chọn bài mở đầu.

CHƯƠNG 1. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNGBÀI 9. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU BÀI 9. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU

ĐẤT XểI MềN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ. I. Mục tiờu.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 39 -41 )

×