0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Cải tạo và sử dụng đất xúi mũn

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 44 -47 )

mạnh, đất bị trơ sỏi đỏ.

GV: Hướng dẫn HS quan sỏt hỡnh 9.2, 9.3 yờu cầu nờu nhận xột: Sự phõn bố, đặc điểm địa hỡnh của vựng đất bị xúi mũn mạnh?

HS: Độc lập quan sỏt, huy động vốn hiểu biết thực tế.

GV: Nờu đặc điểm địa hỡnh của cỏc vựng đất bị xúi mũn mạnh?

HS: Nờu nguyờn nhõn gõy xúi mũn. GV: Nờu vấn đề: Nếu mặt đất được cõy che phủ cú bị xúi mũn mạnh khụng? Vậy cũn nguyờn nhõn nào do con người gõy nờn khụng?

HS: Suy nghĩ trả lời.

GV: Phõn tớch, nhấn mạnh nguyờn nhõn chủ quan.

GV: Hóy phõn tớch hậu quả của xúi mũn đất?

HS: Trả lời. GV: Ghi bảng.

GV: Hướng dẫn HS quan sỏt hỡnh

mạnh trơ sỏi đỏ.

1. Nguyờn nhõn gõy xúi mũn đất.

- Do địa hỡnh dốc và lượng mưa lớn, nước mưa tạo dũng chảy phỏ vỡ kết cấu, xúi mũn đất.

- Tốc độ xúi mũn phụ thuộc vào lượng mưa, độ dốc, chiều dài dốc. - Nguyờn nhõn chủ quan: Do hiện tượng phỏ rừng làm nương rẫy, chặt phỏ rừng tràn lan, đặc biệt là rừng đầu nguồn, gõy nờn lũ lụt, hạn hỏn.

2. Tớnh chất của đất xúi mũn trơ sỏi đỏ.

- Hỡnh thỏi phẫu diện khụng hoàn chỉnh.

- Sột và limon bị cuốn trụi đi, trong đất, cỏt, sỏi chiếm ưu thế.

- Đất chua, nghốo mựn và chất dinh dưỡng.

- Số lượng vi sinh vật đất ớt.

3. Biện phỏp cải tạo và hướng sử dụng.

9.3, 9.4, 9.5 SGK yờu cầu hoàn thành phiếu học tập.

Phỏt phiếu học tập số 9.1.

HS: Độc lập nghiờn cứu SGK, quan sỏt hỡnh vẽ hoàn thành phiếu học tập. GV: Yờu cầu đại diện HS bỏo cỏo, chiếu đỏp ỏn, nhận xột, hướng dẫn thảo luận chung cả lớp.

- Ruộng bậc thang được ỏp dụng phổ biến ở đõu và cú tỏc dụng như thế nào?

- Vựng nào ở nước ta đó ỏp dụng biện phỏp thềm cõy ăn quả? Nờu hiệu quả kinh tế và tỏc dụng chống xúi mũn?

GV: Hóy phõn tớch tỏc dụng của biện phỏp nụng học. HS: Nờu cỏc biện phỏp, phõn tớch tỏc dụng của cỏc biện phỏp. GV: Hệ thống húa kiến thức. a. Biện phỏp cụng trỡnh. - Làm ruộng bậc thang: + Cỏch làm: Ruộng bậc thang là những dải đất nằm ngang sườn dốc, được bảo vệ bằng cỏc bờ đất hoặc đỏ. + Tỏc dụng: Dựng để canh tỏc, hạn chế dũng chảy rửa trụi.

- Thềm cõy ăn quả:

+ Tỏc dung chống xúi mũn, nõng độ che phủ, hạn chế dũng chảy, bảo vệ đất.

+ Hiệu quả kinh tế: Đem lại hiệu quả kinh tế cao.

b. Biện phỏp nụng học.

- Canh tỏc theo đường đồng mức. - Bún phõn hữu cơ kết hợp với phõn khoỏng.

- Bún vụi cải tạo đất.

- Luõn canh và xen canh gối vụ. - Trồng cõy thành băng.

- Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn.

4. Củng cố.

Yờu cầu HS nờu vớ dụ điển hỡnh về cải tạo đất xỏm bạc màu, làm ruộng bậc thang, thềm cõy ăn quả.

Nờu kết quả của phong trào phủ xanh đất trống, đồi trọc. Câu 1: Đất xám bạc màu có những tính chất sau:

a. Tầng đất mặt mỏng.

b. Đất chua hoặc rất chua.

c. Nghèo dinh dỡng,số lợng vi sinh vật yếu. d. Cả a,b và c.

Câu 2: Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá có những tinh chất sau: a. Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh.

b. Nghèo mùn và chất dinh dõng, cát sỏi chiếm u thế. c. Tỉ lệ cát lớn, lợng sét, keo ít.

d. Cả a và b.

5. Hướng dẫn học tập ở nhà.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 44 -47 )

×