0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Tiến trỡnh dạy và học.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 42 -44 )

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục, vệ sinh lớp học.2. Kiểm tra bài cũ: 2. Kiểm tra bài cũ:

Thế nào là keo đất? Nờu cấu tạo keo đất? Thế nào là phản ứng của dung dịch đất?

3. Giới thiệu bài mới, giới thiệu mục tiờu bài học.

Ở nước ta đất xỏm bạc màu chiếm diện tớch khoảng 1,8 triệu ha và 17% diện tớch đất tự nhiờn bị xúi mũn mạnh, riờng ở miền nỳi là 25%, khu vực miền Trung, trung bỡnh mỗi năm trong 10 năm qua cú hơn 140.000 ha đất bị

khụ hạn, trong đú cú khoảng 50.000 ha đất hoàn toàn khụng canh tỏc được. Vậy nguyờn nhõn nào gõy nờn tỡnh trạng này? Làm thế nào để khắc phục, hạn chế rửa trụi, xúi mũn và sử dụng hiệu quả cỏc loại đất nờu trờn?

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG

Hoạt động 1: Tỡm hiểu nguyờn nhõn hỡnh thành đất xỏm bạc màu.

GV: Hóy cho biết ở nước ta đất xỏm bạc màu phõn bố chủ yếu ở đõu? HS: Vận dụng vốn hiểu biết, nghiờn cứu SGK trả lời cõu hỏi.

GV: Em cú nhận xột gỡ về địa hỡnh ở cỏc khu vực nờu trờn?

HS: Nờu nhận xột về địa hỡnh.

GV: Dựa vào địa hỡnh và khớ hậu, em nào cú thể nờu nguyờn nhõn khỏch quan làm cho đất bị bạc màu?

HS: Trao đổi, thảo luận trả lời.

GV: Ngoài nguyờn nhõn khỏch quan cũn cú nguyờn nhõn nào do chớnh con người gõy nờn? I. Cải tạo và sử dụng đất xỏm bạc màu. 1. Nguyờn nhõn hỡnh thành. - Sự phõn bố: Chủ yếu ở trung du Bắc bộ, Đụng Nam bộ và Tõy Nguyờn.

- Đặc điểm địa hỡnh: Địa hỡnh dốc thoải.

- Nguyờn nhõn hỡnh thành:

+ Do mưa nhiều, địa hỡnh dốc dẫn đến rửa trụi cỏc hạt sột, keo đất và cỏc chất dinh dưỡng.

+ Do tập quỏn canh tỏc lạc hậu, độc canh cõy lỳa.

HS: Suy nghĩ, thảo luận trả lời. GV: Nhận xột, bổ sung, phõn tớch.

Hoạt động 2: Tỡm hiểu tớnh chất của đất bạc màu.

GV: Hóy phõn tớch hậu quả của hiện tượng rửa trụi ở vựng đất dốc?

HS: Vận dụng vốn kiến thức, nghiờn cứu SGK, thảo luận trả lời.

GV: Nhận xột, hệ thống húa.

Hoạt động 3: Tỡm hiểu biện phỏp cải tạo, sử dụng đất xỏm bạc màu.

GV: Nờu vấn đề: Làm thế nào để hạn chế hiện tượng rửa trụi? Tăng độ dày của tầng đất mặt? Tăng độ phỡ của đất? Giảm độ chua?

HS: Thảo luận nhúm, đề xuất biện phỏp cải tạo đất xỏm bạc màu.

GV: Nhận xột, bổ sung, hệ thống húa.

một vụ, khụng cú bờ vựng, bờ thửa, mựa mưa nước chảy tràn lan dẫn đến rửa trụi mạnh, một vụ bỏ trống đất, đất bốc hơi mạnh kộo cỏc chất khoỏng lờn tầng mặt để rửa trụi.

2. Tớnh chất của đất xỏm bạc màu.

- Tầng canh tỏc mỏng, thành phần cơ giới nhẹ, giữ nước kộm.

- Nghốo dinh dưỡng, ớt mựn. - Đất chua, độ pH thấp. - Vi sinh vật hoạt động yếu.

3. Biện phỏp cải tạo và hướng sử dụng.

- Đắp bờ vựng, bờ thửa, tưới tiờu chủ động hợp lý.

- Cày sõu dần kết hợp bún nhiều phõn hữu cơ, phõn N, P, K hợp lý. - Bún vụi cải tạo đất.

- Luõn canh cõy trồng, xen giữa vụ lỳa là vụ màu trồng cõy họ đậu, cõy phõn xanh, …

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 42 -44 )

×