0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (138 trang)

Trưng cầ uý kiến về tính khả thi và tính cấp thiết của các giải pháp

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TP CÀ MAU (Trang 98 -99 )

d. BGH tăng cường hướng dẫn GV biện pháp làm phong phú vốn biểu tượng cho trẻở các gĩc chơ

3.3. Trưng cầ uý kiến về tính khả thi và tính cấp thiết của các giải pháp

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng cơng tác quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn của BGH các trường MN trong TP Cà Mau, tác giả đã đề xuất các giải pháp cơ bản như sau:

-Nhĩm giải pháp quản lý các khâu trong tiến trình tổ chức HĐVC cho trẻ MG lớn.

+Nâng cao nhận thức của GV về trình tự các khâu trong tiến trình tổ chức HĐVC cho trẻ MG lớn.

+Đổi mới biện pháp quản lý của BGH việc GV thực hiện các khâu trong tiến trình tổ chức HĐVC cho trẻ MG lớn.

+Tăng cường quản lý biện pháp lập kế hoạch cho tiến trình phát triển các trị chơi theo mạng chủ đề cho trẻ MG lớn.

-Nhĩm giải pháp quản lý các biện pháp tổ chức HĐVC cho trẻ MG lớn. +Tăng cường hướng dẫn GV biện pháp làm phong phú vốn biểu tượng cho trẻ ở từng loại trị chơi và ở gĩc chơi.

+Tăng cường hướng dẫn GV thực hiện các biện pháp đưa ra các tình huống kích thích tính sáng tạo của trẻ.

+Tăng cường hướng dẫn GV thực hiện các biện pháp mở rộng nội dung chơi để phát huy tính sáng tạo của trẻ.

+Tăng cường hướng dẫn GV biện pháp hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ. -Đổi mới biện pháp quản lý về kiểm tra, đánh giá GV việc tổ chức HĐVC cho trẻ.

-Đổi mới quản lý về bồi dưỡng chuyên mơn cho GV việc tổ chức HĐVC cho trẻ MG lớn.

Thơng qua hình thức toạ đàm, trao đổi trực tiếp và qua phiếu trưng cầu ý kiến, chúng tơi đã tiến hành khảo nghiệm ý kiến đánh giá của CBQL và GV về mức độ cần thiết và tính khả thi của các nhĩm giải pháp trên. Kết quả được thể hiện qua bảng 3.1 dưới đây: Qua kết quả khảo nghiệm, cĩ thể khẳng định các giải pháp của luận văn đề xuất đều mang tính cấp thiết và cĩ tính khả thi ở mức độ cao.

Bng 3.1: Ý kiến nhn xét v mc độ cn thiết, tính kh thi ca các gii pháp qun lý HĐVC cho tr MG ln Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ (%) Mức độ cần thiết Mức độ khả thi TT Giải pháp Rất cần thiết Cần thiết Khơng cần thiết Rất khả thi Khả

thi khả thi Khơng 1 Nâng cao nhận thức của GV

về trình tự các khâu trong tiến trình tổ chức HĐVC cho trẻ MG lớn.

100 0 0 100 0 0

2 Đổi mới biện pháp quản lý của BGH việc GV thực hiện các khâu trong tiến trình tổ chức HĐVC cho trẻ MG lớn.

97.35 2.65 0 96.18 3.82 0

3 Tăng cường quản lý các biện pháp lập kế hoạch cho tiến trình phát triển các trị chơi theo mạng chủ đề cho trẻ MG lớn.

98.56 1.44 0 98 2 0

4 Tăng cường hướng dẫn GV biện pháp làm phong phú vốn biểu tượng cho trẻ ở từng loại trị chơi và ở gĩc chơi.

100 0 0 99.65 0.35 0

5 Tăng cường hướng dẫn GV thực hiện các biện pháp đưa ra các tình huống kích thích tính sáng tạo của trẻ.

96 4 0 95.45 4.55 0

6 Tăng cường hướng dẫn GV thực hiện các biện pháp mở rộng nội dung chơi để phát huy tính sáng tạo của trẻ.

97.19 2.81 0 98.11 1.89 0

7 Tăng cường hướng dẫn GV biện pháp hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TP CÀ MAU (Trang 98 -99 )

×