0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (138 trang)

BGH tăng cường hướng dẫn GV biện pháp hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TP CÀ MAU (Trang 92 -93 )

d. BGH tăng cường hướng dẫn GV biện pháp làm phong phú vốn biểu tượng cho trẻở các gĩc chơ

3.2.2.4. BGH tăng cường hướng dẫn GV biện pháp hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ

chơi cho trẻ

HĐVC mà trọng tâm là trị chơi ĐVTCĐ, địi hỏi khi chơi trẻ phải đĩng vai, nhập vai để phản ánh lại các mối quan hệ xã hội. HĐVC địi hỏi trẻ phải phối hợp với nhau khi chơi để thoả mãn nhu cầu được chơi với nhau, được chơi cùng nhau ở trẻ MG lớn. Vì vậy, nếu kỹ năng chơi của trẻ yếu, trẻ sẽ khơng phối hợp với nhau để chơi tốt. Hiện nay, GV ở TP Cà Mau chưa thực hiện tốt biện pháp này, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do BGH chưa quan tâm đến việc hướng dẫn biện pháp này cho GV.

*Yêu cu cn đạt:

-BGH giúp GV hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ.

-BGH giúp GV nắm được đặc điểm tâm lý lứa tuổi trẻ MG lớn.

-BGH giúp GV nắm được các biện pháp hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ trong các loại trị chơi.

-Kiểm tra, đánh giá gĩp ý cho GV việc hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ cuối mỗi chủ điểm.

*Phương hướng thc hin:

-Bước 1: BGH trao đổi với GV về sự cần thiết phải hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ MG lớn và đặc điểm tâm lí của lứa tuổi này.

-Bước 2: BGH hướng dẫn GV hiểu được mục đích, yêu cầu cần phải đạt được ở từng loại trị chơi, trên cơ sở đĩ hướng dẫn GV cĩ định hướng, lựa chọn biện pháp hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ phù hợp với từng loại trị chơi.

Ví dụ: Ở trị chơi phân vai, GV phải hướng dẫn cho trẻ nhập vai chơi, chơi

liên kết các vai chơi với nhau. Ở trị chơi xây dựng –lắp ghép, GV phải hướng dẫn trẻ biết phối hợp cùng nhau thực hiện cơng việc để tạo nên sản phẩm.

-Bước 3: BGH hướng dẫn GV nắm được một số biện pháp cơ bản về hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ ở từng loại trị chơi.

-Bước 4: BGH cho GV thực hành ở các trị chơi theo sáng kiến của GV. BGH dự giờ gĩp ý cho GV

-Bước 5: Tổ chức cho GV báo cáo sáng kiến kinh nghiệm.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TP CÀ MAU (Trang 92 -93 )

×