0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Giải pháp xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 52 -53 )

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CẤP TRUNG TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒ NG

3.2.2.4. Giải pháp xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo:

Nội dung, chương trình đào tạo là yếu tố có tính chất cốt lõi, ảnh hưởng rất quan trọng đến chất lượng đào tạo của các nhà trường.

Nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện đối với Trường CĐCĐ là xây dựng chương trình giáo dục, nội dung và kế hoạch đào tạo cho các ngành học trên cơ sở chương trình khung do Bộ GD&ĐT ban hành. Tuy nhiên, trước mắt, Trường CĐCĐ Cà Mau có thể kế thừa, tham khảo chương trình, nội dung của các ngành đang đào tạo các ngành nghề tương ứng. Trường sẽ mời giảng viên của các trường này và các nhà khoa học khác tham gia dưới các hình thức thích hợp trong công tác hoàn thiện và phát triển chương trình, nội dung các môn học, gắn với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của địa phương. Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh hiện đã có các cam kết cụ thể giúp đỡ Trường CĐCĐ Cà Mau.

Đối với giáo trình chuyên ngành và tài liệu tham khảo các môn học, trong thời gian đầu mới thành lập, Trường CĐCĐ Cà Mau sẽ kế thừa và tham khảo áp dụng giáo trình đã có của các trường đang đào tạo các ngành nghề tương ứng và trên cơ sở đó, từng bước hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường mình. Việc hoàn thiện giáo trình cần đảm bảo cập nhật những thông tin, kiến thức mới cũng như gắn với những vấn đề thời sự, đặc thù của địa phương. Liên quan đến tài liệu tham khảo cho dạy và học, UBND tỉnh sẽ dành một phần thoả đáng ngân sách tỉnh để mua sắm sách, tài liệu tham khảo ban đầu cho trường, đồng thời với việc tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường CĐCĐ Cà Mau. Hướng tới, Thư viện sẽ có tài liệu trong và ngoài nước về hầu hết các lĩnh vực khoa học liên quan và sẽ được xây dựng theo các quan niệm hiện đại với việc đưa các thành tựu kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức quản lý và khai thác Thư viện - thư viện điện tử.

3.2.2.5. Giải pháp tổ chức cho CB - GV - NV thảo luận cách thực hiện chức năng đào tạo và chức năng nghiên cứu khoa học và phat triển công nghệ của Trường

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 52 -53 )

×