0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Khi nói “Nâng cấp Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau thành Trường CĐCĐ Cà Mau”, tác giả luận văn này hiểu rằng đó là:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 49 -50 )

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CẤP TRUNG TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒ NG

3.1.2. Khi nói “Nâng cấp Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau thành Trường CĐCĐ Cà Mau”, tác giả luận văn này hiểu rằng đó là:

3.1.

Cn hiu như thế nào khi nói “Thành lp Trường CĐCĐ Cà Mau trên cơ s Trung tâm GDTX tnh Cà Mau” và “Nâng cp Trung tâm GDTX

cơ s Trung tâm GDTX tnh Cà Mau” và “Nâng cp Trung tâm GDTX

tnh Cà Mau thành Trường CĐCĐ Cà Mau”?

3.1.1. Khi nói “thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau trên cơ sở Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau”, tác giả luận văn này hiểu rằng toàn bộ trụ sở, CSVC - KT, tài sản, tài tỉnh Cà Mau”, tác giả luận văn này hiểu rằng toàn bộ trụ sở, CSVC - KT, tài sản, tài chính và toàn bộ đội ngũ CB - GV - NV cơ hữu hiện có của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau sẽ được UBND tỉnh Cà Mau chuyển thành trụ sở, CSVC - KT, tài sản, tài chính và CB - GV - NV của Trường CĐCĐ Cà Mau và cái bảng mang tên Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau ở trụ sở hiện nay của trung tâm sẽ được thay bằng cái bảng mang tên Trường CĐCĐ Cà Mau.

(Được biết rằng tỉnh Cà Mau vẫn sẽ tiếp tục có một Trung tâm GDTX cấp tỉnh của mình với trụ sở ở chỗ khác và với CSVC - KT và đội ngũ CB - GV - NV khác.)

3.1.2. Khi nói “Nâng cấp Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau thành Trường CĐCĐCà Mau”, tác giả luận văn này hiểu rằng đó là: Cà Mau”, tác giả luận văn này hiểu rằng đó là:

a) Sự thay đổi vai trò, vị trí chức năng từ GD & ĐT thường xuyên sang GD &

ĐT cao đẳng cộng đồng.

b) Sự nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ CB - GV - NV và của CSVC - KT hiện có của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau kể cả việc b sung nhân s mi cho

đội ngũ này và b sung phương tin mi cho cơ sở này để nó đáp ứng được yêu cầu của Trường CĐCĐ Cà Mau về đội ngũ CB - GV - NV và về CSVC - KT của nó ngay từ khi nó mới được thành lập.

Như vậy, khái niệm “nâng cấp” ở đây không chỉ là s cng c, sp xếp li, sa cha, tân trang mà còn là s b sung những phương tiện vật chất, kỹ thuật

mới và những CB - GV - NV mới, và nhất là s thay đổi t vai trò , vị trí chức năng của một trung tâm GDTX cấp tỉnh, thuộc hệ GDTX và chịu sự quản lý trực tiếp của một cơ quan quản lý là Sở GD &ĐT sang vai trò , vị trí, chức năng

của một trường CĐCĐ, thuộc hệ giáo dục cao đẳng và chịu sự quản lý trực tiếp của hai cơ quan quản lý cao hơn Sở GD &ĐT là UBND tỉnh và Bộ GD &ĐT.

Sự nâng cấp này được thực hiện ngay trong thời gian trước khi Bộ GD & ĐT ra quyết định thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau và do đó, nó được thực hiện bởi chính Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau hiện nay hay nói cách khác, Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau tự nâng cấp theo hướng để trở thành Trường CĐCĐ Cà Mau.

Sự nâng cấp này cũng phải được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn tất sau khi Bộ GD & ĐT đã ra quyết định thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau và do đó, nó được thực hiện không phải bởi Trung tâm GDTX mà bởi tập thể CB - GV - NV của Trường CĐCĐ Cà Mau (vốn là những cựu CB - GV - NV của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau).

Sự nâng cấp CSVC - KT và nâng cấp đội ngũ CB - GV - NV của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau thành CSVC - KT và thành CB - GV - NV Trường CĐCĐ Cà Mau phải căn cứ vào mô hình Trường CĐCĐ Cà Mau đã được trình bày trong Đề án thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau như là một mô hình định hướng, đồng thời, cũng phải xuất phát từ thực trạng của cở sở vật chất kỹ thuật và thực trạng đội ngũ CB - GV - NV của trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau hiện nay.

3.1.3. Từ cách hiểu như trên, khi nói rằng Trường CĐCĐ Cà Mau được thành lập trên cơ sở Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau và khi nói rằng Trung tâm GDTX tỉnh

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 49 -50 )

×