0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Giải pháp Bộ GD & Đ Tra quyết định thành lập Trường CĐCĐ càng sớm càng tốt.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 51 -51 )

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CẤP TRUNG TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒ NG

3.2.1.1. Giải pháp Bộ GD & Đ Tra quyết định thành lập Trường CĐCĐ càng sớm càng tốt.

sớm càng tốt.

3.2.1.2. Giải pháp UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định chuyển trụ sở, CSVC - KT, CB - GV - NV và toàn thể HV, SV hiện có của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau

3.2.1.2. Giải pháp UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định chuyển trụ sở, CSVC - KT, CB - GV - NV và toàn thể HV, SV hiện có của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau

3.2.1.3. Giải pháp UBND tỉnh và Bộ GD & ĐT “hiệp y” thống nhất bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường CĐCĐ Cà Mau càng sớm càng tốt. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của Trường CĐCĐ Cà Mau càng sớm càng tốt.

3.2.1.4. Giải pháp Sở GD & ĐT tỉnh Cà Mau ra quyết định về trụ sở mới, vềCSVC - KT và CB - GV - NV mới của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau (sau khi trụ sở CSVC - KT và CB - GV - NV mới của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau (sau khi trụ sở cũ, CSVC - KT cũ và CB - GV - NV cũ của trung tâm này đã được UBND tỉnh Cà Mau chuyển thành trụ sở, CSVC - KT và CB - GV - NV của Trường CĐCĐ Cà Mau) càng sớm càng tốt.

Được biết Sở GD & ĐT đã có phương án giải quyết vấn đề này bằng cách hoặc thành lập mới hoặc nâng cấp Trung tâm GDTX Thành phố Cà Mau (là trung tâm cấp huyện) thành Trung tâm GDTX cấp tỉnh.

3.2.2. Nhóm nhng gii pháp c th hoá hơn na mô hình v Trường CĐCĐ

Cà Mau đã được trình bày trong Đề án thành lp Trường CĐCĐ Cà Mau

3.2.2.1. Giải pháp đối chiếu, so sánh mô hình Trường CĐCĐ Cà Mau với mô hình Trường CĐCĐ được trình bày trong Quy chế về tổ chức và hoạt động Trường hình Trường CĐCĐ được trình bày trong Quy chế về tổ chức và hoạt động Trường CĐCĐ do Bộ GD & ĐT ban hành để thấy những gì có trong mô hình của Bộ GD & ĐT về Trường CĐCĐ nhưng lại không có trong mô hình Trường CĐCĐ Cà Mau và, ngược lại.

3.2.2.2. Giải pháp thảo luận với nhau trong nội bộ CB - GV - NV của trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau hiện nay để thống nhất ý kiến về những gì trong mô hình tâm GDTX tỉnh Cà Mau hiện nay để thống nhất ý kiến về những gì trong mô hình

Trường CĐCĐ Cà Mau là khả thi ngay và những gì là chưa khả thi ngay được mà phải có những điều kiện nhất định tạo ra thì mới khả thi được.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 51 -51 )

×