0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Cơ cấu tổ chức và biên chế bộ máy quản lý hiện nay của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 40 -41 )

được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt và trình Bộ GD & Đ T)

2.4.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế bộ máy quản lý hiện nay của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau

quy theo địa chỉ, tại chức, từ xa) với 14 trường đại học trên cả nước (Đại học Luật Hà Nội, Học viện hành chính Quốc gia, Học viện Tư pháp, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, các trường Đại học Nha Trang, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, , Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ.

Số lượng SV được đào tạo ở trình độ đại học là 4.025 SV về nhiều chuyên ngành khác nhau: Anh văn, Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm (Toán, Lý, Hoá, Văn, Sử, Địa, Sinh, Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất, Sư phạm Anh văn, Giáo dục mầm non), Kinh tế (kế toán, kiểm toán, QTKD, TMDL), Quản lý đất đai, Bác sĩ thú y, Luật, Cử nhân hành chính, Xã hội học, Xây dựng, Giao thông, Nuôi trồng thuỷ sản, Chế biến thuỷ sản, Nông học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Điện tử viễn thông…

2.4.3. Cơ cu t chc và biên chế b máy qun lý hin nay ca Trung tâm GDTX tnh Cà Mau GDTX tnh Cà Mau

+ Ban Giám đốc : 03 người

+ Phòng Tổ chức - Hành chính : 06 người + Phòng Quản lý - đào tạo : 11 người + Phòng Tin học - Ngoại ngữ : 09 người + Ban Quản lý Xây dựng cơ bản và CSVC : 03 người + Bộ phận thư viện: : 02 người

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 40 -41 )

×