0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Cho đến nay (khi tác giả luận văn đang viết những dòng này của luận văn) có một số vấn đề pháp lý chưa được giải quyết là:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 46 -47 )

33 Lê Khánh Linh 1979 Kế toán Cử nhân Kinh tế 34 Dương Ngọc Tâm 1963 Nhân viên Đang h họọc c Đạ

2.5.2.1. Cho đến nay (khi tác giả luận văn đang viết những dòng này của luận văn) có một số vấn đề pháp lý chưa được giải quyết là:

văn) có một số vấn đề pháp lý chưa được giải quyết là:

a) Bộ GD & ĐT chưa ra quyết định thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau. Và theo Đề án thành lập trường này của UBND tỉnh Cà Mau thì sự thành lập này được thực hiện trên cơ sở Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau. Điều này cần được xác nhận và cho phép bằng Quyết định nói trên của Bộ GD & ĐT hoặc bằng một Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau.

b) UBND tỉnh Cà Mau chưa ra quyết định về tổ chức và nhân sự, nhất là nhân sự được UBND bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Cà Mau (vì Bộ GD & ĐT chưa ra quyết định thành lập trường).

c) UBND tỉnh Cà Mau chưa ra quyết định về việc chuyển trụ sở, toàn bộ CSVC - KT - tài chính và toàn bộ CB - GV - NV của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau hiện nay thành trụ sở, CSVC - KT - tài chính và CB - GV - NV của Trường CĐCĐ Cà Mau.

d) Sở GD & ĐT tỉnh Cà Mau chưa có quyết định về trụ sở mới, toàn bộ CSVC - KT - tài chính và đội ngũ CB - GV - NV mới cho Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau (nếu UBND tỉnh và Sở GD & ĐT Cà Mau vẫn chủ trương tiếp tục có sự tồn tại của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau).

e) Chưa có quyết định của Sở GD & ĐTcủa Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau về vấn đề tiếp tục các chương trình giáo dục mà HV và SV đang học ở Trung tâm, đặc biệt là chưa có quyết định chuyển các HV và SV này của Trung tâm thành HV và SV của Trường CĐCĐ Cà Mau để hoàn thành việc học tập của mình tại Trường CĐCĐ Cà Mau.

2.5.2.2. Mô hình Trường CĐCĐ trong Đề án thành lập trường này chỉ là mô hình cơ bản, mô hình khungđể UBND tỉnh trình Bộ GD & ĐT xét duyệt, chưa phải là

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 46 -47 )

×