0

Nội dung của chính sách khuyến khích đầu t.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIA CÔNG XK TẠI CTY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI (Trang 25-28 )

I. Chính sách khuyến khích đầu t.

1. Nội dung của chính sách khuyến khích đầu t.

1.1 Chính sách khuyến khích đầu t trong nớc.

Nhằm mục đích khuyến khích đầu t trong nớc vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, Chính phủ đã quy định nhiều u đãi dành cho đầu t sản xuất hàng xuất khẩu.

Đầu t vào sản xuất hàng xuất khẩu thuộc danh mục các dự án đầu t đợc h- ởng u đãi.

- Về thuế: Ngoài các chế độ u đãi đợc quy định trong các pháp lệnh về thuế hiện hành, các dự án đầu t sản xuất hàng xuất khẩu còn đợc hởng thêm các u đãi sau:

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập đợc giảm 50% thuế lợi tức thêm từ 1 đến 2 năm. Riêng đầu t vào các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các vùng khó khăn khác đợc miễn thuế lợi tức từ 1 đến 2 năm và giảm 50% thuế doanh thu thêm từ 1 đến 5 năm.

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh bỏ thêm vốn đầu t hoặc sử dụng lợi nhuận còn lại để tái đầu t mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ đợc miễn thuế lợi tức cho phần lợi nhuận tăng thêm của năm tiếp theo do phần đầu t mới mang lại.

+ Các dự án cần đặc biệt khuyến khích đầu t đợc Chính phủ cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị máy móc, phụ tùng mà chủ đầu t trực tiếp hoặc chủ đầu t uỷ thác nhập khẩu để xây dựng cơ sở sản xuất.

- Về tín dụng: Cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc diện u tiên phát triển đợc bảo lãnh tín dụng và cấp tín dụng xuất khẩu. “ Cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc diện u tiên phát triển đã ký kết hợp đồng xuất khẩu hoặc bán hàng ra nớc ngoài đợc ngân hàng thơng mại quốc doanh u tiên về mức vốn cho vay để sản xuất thu mua hàng xuất khẩu. Trong trờng hợp ngân hàng thơng mại không đủ vốn để cho vay thì ngân hàng nhà nớc có trách nhiệm bổ sung thêm vốn tín dụng cho ngân hàng thơng mại quốc doanh trong khuôn khổ quy định hiện hành ”. Ngoài ra, đối với một số mặt hàng xuất khẩu thuộc diện u tiên phát triển, khi giá thị trờng thế giới xuống thấp hoặc giá thị trờng trong nớc đối với các nguyên liệu vật t để sản xuất hàng xuất khẩu tăng giá, nhà nớc sẽ xem xét hỗ trợ thông qua quỹ bình ổn giá để giảm một phần lãi suất tín dụng.

- Về tiền thuê đất: Các doanh nghiệp có dự án đầu t vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu nếu đợc giao đất thì không phải trả tiền thuê đất, nếu thuê đất thì đợc miễn tiền thuế đất trong 5 năm đầu và giảm 50% tiền thuê đất trong 5 năm tiếp theo kể từ khi ký hợp đồng thuê đất. Nếu doanh nghiệp có dự án đầu t vào sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đợc giảm 50% tiền thuê mặt bằng theo nguyên giá mà nhà nớc cho thuê không bao gồm giá trị các công trình hạ tầng của các công ty phát triển hạ tầng trong nớc trong thời hạn 5 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê.

1.2 Luật đầu t nớc ngoài.

Cũng nh luật khuyến khích đầu t trong nớc nhằm khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp nớc ngoài đầu t vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, Nhà n- ớc ta cũng đem lại nhiều u đãi cho các doanh nghiệp nớc ngoài đầu t vào lĩnh vực này.

Sản xuất hàng xuất khẩu là lĩnh vực thuộc diện u tiên số một. Trong trờng hợp các dự án đầu t vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu thuế lợi tức đánh ở mức thấp:

+ 20% đối với các dự án xuất khẩu ít nhất 50% sản phẩm, áp dụng trong 10 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ 15% đối với các dự án xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm, áp dụng trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, bộ luật còn quy định chi tiết việc miễn giảm thuế lợi tức cho sản xuất hàng xuất khẩu nh sau:

+ Với các dự án xuất khẩu ít nhất 50% sản phẩm, đợc miễn thuế lợi tức trong 1 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo.

+ Với các dự án xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm, đợc miễn thuế lợi tức trong 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo.

+ Với các dự án thuộc diện trên nhng thuộc danh mục đặc biệt cần khuyến khích đầu t thì đợc miễn thuế lợi tức 8 năm kể từ khi kinh doanh có lãi.

Trong hoàn cảnh cụ thể nớc ta hiện nay, thủ tục xin cấp đất khó khăn đã làm cho nhiều doanh nghiệp không thể mở rộng mặt bằng sản xuất nh mong muốn thì việc phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các KCN và KCX tập trung đợc xây với cơ sở hạ tầng đầy đủ sẽ là tác nhân kích thích các doanh nghiệp bỏ vốn đầu t vào sản xuất. Để khuyến khích đầu t nớc ngoài vào KCN và KCX, ngoài các u đãi về thuế đã nêu ở trên doanh nghiệp chế xuất đợc miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với các hàng hoá từ KCX xuất khẩu ra nớc ngoài và từ nớc ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất. Bên cạnh đó, Nhà nớc ta còn toạ điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chế xuất đợc mua nguyên vật liệu hàng hoá từ thị trờng nội địa vào KCX theo thủ tục đơn giản do Chính phủ quy định. Hơn nữa, để phát huy đợc các lợi ích của KCN & KCX, chúng ta phải cung cấp cơ sở hạ tầng thông qua cho thuê hoặc bán các thành phẩm nh cung cấp điện, nớc, điện thoại và các dịch vụ khác.. Tổ chức các trung tâm giao dịch thơng mại, dịch vụ ngân hàng, tín dụng, tổ chức hoạt động quảng cáo, tổ chức và cung ứng tốt các dịch vụ nh khách sạn, đi lại, du lịch, giải trí.. cho ngời nớc ngoài tại KCN, KCX.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIA CÔNG XK TẠI CTY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI (Trang 25 -28 )