0

Mã hàng hoá thuộc diện quản lý

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIA CÔNG XK TẠI CTY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI (Trang 90-91 )

II. Một số biện pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu ở Việt nam.

5. Cải cách thủ tục hành chính.

5.6 Mã hàng hoá thuộc diện quản lý

Hiện nay có sự bất đồng giữa cơ quan Hải quan và các doanh nghiệp về biểu thuế xuất nhập khẩu vì việc quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu không thống nhất theo tên gọi và mã số của chúng tại danh mục hàng hoá XNK Việt nam hoặc tên gọi và mã số trong biểu thuế xuất nập khẩu.

Việc không đồng nhất về mã số này đã đợc các cơ quan biết đến. Tuy nhiên, các cơ quan này thi hành việc giải quyết sự không đồng nhất này rất chậm trễ và sự phối hợp giữa các cơ quan không đồng bộ dẫn tới việc cha giải quyết đợc vấn đề trên. Việc này đã dẫn tới các tác hại sau:

+ Đây là kẽ hở để các doanh nghiệp lợi dụng trốn thuế và là kẽ hở nảy sinh các tiêu cực nh hối lộ tham nhũng. Điều này dẫn tới thất thu của Ngân sách Nhà nớc về thuế nhập khẩu.

+ Việc không đồng nhất về mã số thuế gây khó khăn cho chúng ta trong quá trình hội nhập vói các nớc trong khu vực (khi thực sự hội nhập về thuế quan đòi hỏi nớc ta phải có một biểu thuế với mã số thuế thống nhất).

+ Làm cho công cụ thuế nhập khẩu không bảo hộ đợc sản xuất trong nớc, khiến cho hàng hoá của các doanh nghiệp trong nớc không thể cạnh trạnh đợc với hàng hoá ngoại nhập.

Để giải quyết sự không đồng nhất trên, cần có sự nhất trí của các cơ quan liên quan về mã số của đối tợng nộp thuế, coi đây là một khâu quan trọng trong quá trình cải cách quản lý nhà nớc theo hớng chính quy, tạo điều kiện cho việc áp dụng tin học vào công tác quản lý thuế và công tác quản lý nhà nớc nói chung. Việc cần làm là:

+ Trớc mắt tổng cục Hải quan là ngời đứng ra quy định mã số thuế cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp phải ghi mã số thuế trên tất cả các hoá đơn, chứng từ của mình. Mã số thuế này đợc căn cứ theo danh mục hàng hoá XNK Việt nam do tổng cục thống kê ban hành.

+ Tơng lai các Bộ sẽ phối hợp để áp dụng mã số HS cho tất cả các loại hàng hoá xuất nhập khẩu và giải thích cho các doanh nghiệp về công ớc “ HS ”

• Công ớc “ HS ” là công ớc quan trọng nhất của Hải quan thế giới vì nó là một công ớc về “một ngôn ngữ chung toàn cầu về hàng hoá ” liên quan đến nhiều lĩnh vực nh tài chính, th- ơng mại, thống kê..

• Nhà nớc ta phải cố gắng tham gia công ớc “ HS ”. Khi đã trở thành thành viên tham gia công ớc thì việc chấp hành các quy định của công ớc trở thành nghĩa vụ của mỗi nớc thành viên.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIA CÔNG XK TẠI CTY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI (Trang 90 -91 )