0

Vị trí vai trò của xuất khẩu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIA CÔNG XK TẠI CTY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI (Trang 102-103 )

mỗi quốc gia

3

1. Các lý luận chung về thơng mại quốc tế 3

2. Vai trò của thơng mại quốc tế đối với sự phát triển của mỗi quốc

gia 7

II/ Vị trí vai trò của xuất khẩu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia gia

8

1. Vị trí của xuất khẩu hàng hoá 8

2. Vai trò của xuất khẩu 13

III/ Chính sách thúc đẩy xuất khẩu 13

1. Vì sao phải có chính sách thúc đẩy xuất khẩu 13 2. Mục tiêu của chính sách thúc đẩy xuất khẩu 18 3. Kinh nghiệm của các nớc khi áp dụng một số chính sách thúc đẩy

xuất khẩu 19

Chơng II: Một số chính sách thúc đẩy xuất khẩu và tác động của nó tới hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam

23

I/ Chính sách khuyến khích đầu t 23

1. Nội dung của chính sách khuyến khích đầu t 23 2. Đầu t trực tiếp nớc ngoài và tác động của nó đến hoạt động xuất

khẩu

25

II/ Chính sách tài chính tín dụng 34

III/ Chính sách tự do hoá thơng mại 36

1. Cải cách thủ tục kinh doanh xuất nhập khẩu 36

2. Hạn ngạch xuất nhập khẩu 38

3. Chính sách thuế 39

IV/ Chính sách cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 40

1. Nội dung của chính sách cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 40 2. Tác động của chính sách cơ cấu mặt hàng tới hoạt động xuất khẩu

của Việt Nam trong thời gian qua

43

V/ Chính sách lựa chọn thị trờng xuất khẩu 51

1. Một số thị trờng chủ yếu của Việt Nam 52

2. Tác động của chính sách thị trờng đối với hoạt động xuất khẩu 56

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIA CÔNG XK TẠI CTY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI (Trang 102 -103 )