0

Mở rộng hình thức, phơng thức đào tạo và phát triển nhân sự

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 42-43 )

VI. Đánh giáo chung về công tác phát triển nhân sự của công ty vật liệu xây dựng hà nội.

b. Mở rộng hình thức, phơng thức đào tạo và phát triển nhân sự

Có rất nhiều phơng pháp đào tạo và phát triển nhân sự nhng mỗi phơng pháp đều có u và nhợc điểm riêng do đó để tìm ra đợc những phơng pháp thích hợp là rất khó. Vì thế công ty cần phải tìm hiểu, tham khảo nhiều phơng pháp mới để phối kết hợp chúng nhằm đa ra đợc những phơng pháp thích họp với đặc thù của công ty. Sau đây em xin đa ra một số phơng pháp mà theo em nó rất phù hợp với công ty.

- Phơng pháp dạy kèm: Đây là phơng pháp đào tạo tại chỗ để phát triển cấp quản trị trên cơ sở một kèm một. Công ty lập ra các chức năng phụ tá hay trợ lý cũng nhằm thực hiện mục đích này, cá nhân đợc cử giữ chức vụ này trở thành ngời học và theo sát cấp trên của mình. Ngoài cơ hội quan sát, cấp dới này cũng đợc chỉ định một số việc quan trọng thay cho cấp trên và cũng có thể đa ra các ý kiến của mình nhằm giúp cấp trên giải quyết công việc tốt hơn. Để đạt đợc kết quả cấp quản trị dạy kèm phải là ngời mong muốn chia sẻ thông tin với cấp dới và sẵn lòng mất thời gian đáng kể để thực hiện công việc huấn luyên này. Mối quan hệ này phải dựa trên lòng tin tởng lẫn nhau. Phơng pháp này là phơng pháp đem lại hiệu quả cao và đợc áp dụng rộng rãi.

- Phơng pháp “Trò chơi kinh doanh” hay còn gọi là trò chơi quản trị là sự mô phỏng các tình huống kinh doanh hiện hành. Các cuộc mô phỏng này

nhằm tạo cho cán bộ công nhân viên làm quen với các tình huống cụ thể từ đó độc lập t duy để đa ra các hớng giải quyết một cách đúng đắn.

- Phơng pháp thảo luận: Là một phơng pháp huấn luyện đợc sử dụng rộng rãi, trong đó các thành viên có chung một mục đích thảo luận và cố gắng giải quyết vấn đề. Thông thờng ngời điều khiển cuộc thảo luận là một cấp quản trị nào đó. Ngời này có nhiệm vụ giữ cho cuộc thảo luận diễn ra trôi chảy và tránh để cho một vài ngời nào đó không thảo luận vấn đề. Khi thảo luận, vị này lắng nghe và cho phép các thành viên phát biểu giải quyết vấn đề. Khi họ không giải quyết đợc vấn đề, thì ngời điều khiển sẽ đa ra giải pháp của mình để mọi ngời tham khảo và tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Đây là một phơng pháp đợc áp dụng ở cả các trờng đại học nhằm giúp cho sinh viên hiểu vấn đề một cách thấu đáo hơn.

Ta có thể thấy hai phơng pháp “Trò chơi kinh doanh” và phơng pháp thảo luận có gì đó giống nhau. Nhng trong phơng pháp trò chơi kinh doanh thì ý tởng của các thành viên tham gia có thể đợc thể hiện ngay bằng kết quả cụ thể thông qua các số liệu đã đợc mô phỏng. Do đó ta có thể dễ dàng so sánh kết quả của các thành viên tham gia. Còn trong phơng pháp thảo luận thì các ý tởng đa ra thờng mang tính chất lý luận và ý tởng đó có thuyết phục hay không thì phải dựa vào lập luận của ngời đa ra ý tởng có lôgíc hay không. Do vậy ta thấy hai phơng pháp này, một phơng pháp thiên về thực tế, một phơng pháp thiên về lý luận. Nếu hai phơng pháp này đợc kết hợp đào tạo thì chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao. Vì giữa lý luận và thực tế sẽ bổ xung cho nhau.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 42 -43 )