0

Đối với cán bộ quản lý

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 47-48 )

VI. Đánh giáo chung về công tác phát triển nhân sự của công ty vật liệu xây dựng hà nội.

a. Đối với cán bộ quản lý

Công tác đào tạo nhân sự nói chung cần phải giữ vững định hớng. Bám sát mục tiêu đa dạng hoá các loại hình đào tạo, chủ động lựa chọn cơ sở đào tạo thích hợp, phân bổ kinh phí đào tạo cho các đối tợng một cách hợp lý. Đối với Qua quá trình thực tế nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở công ty, cùng với việc nghiên cứu những chiến lợc về nhân sự của công ty trong tơng lai. Em xin đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty.

b

. Đối với cán bộ quản lý

Công tác đào tạo nhân sự nói chung cần phải giữ vững định hớng. Bám sát mục tiêu đa dạng hoá các loại hình đào tạo, chủ động lựa chọn cơ sở đào tạo thích hợp, phân bổ kinh phí đào tạo cho các đối tợng một cách hợp lý. Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội cán bộ quản lý hầu hết đợc tuyển chọn từ nguồn tuyển dụng bên trong. Do vậy để họ có thể nắm bắt công việc một cách nhanh chóng cần phải đào tạo lại, tập chung, tích luỹ thêm cho họ những kiến thức về kinh doanh và những kinh nghiệm về quản lý Cụ thể:

- Công ty phải phát hiện và tuyển chọn ra những cán bộ trẻ có năng lực, sẵn sàng gắn bó lâu dài với công ty, cho họ theo học các khoá đào tạo cán bộ quản lý hiện đại để áp dụng vào công tác quản lý tại công ty.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý của công ty có những buổi tiếp xúc thảo luận với các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp thành đạt để có thể học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý từ họ.

- Giữa cán bộ chủ quản và ban giám đốc thờng xuyên có những buổi thảo luận đa ra những vớng mắc, những hạn chế để từ đó đúc rút kinh nghiệm và đa ra những phơng hớng giải quyết trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 47 -48 )