0

Xây dựng và thực hiện tốt phơng châm, phơng hớng đào tạo và phát triển nhân sự

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 44-45 )

VI. Đánh giáo chung về công tác phát triển nhân sự của công ty vật liệu xây dựng hà nội.

e. Xây dựng và thực hiện tốt phơng châm, phơng hớng đào tạo và phát triển nhân sự

cho doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nữa chiến lợc nhân sự ở mình.

d. Phải kết hợp hài hoà giữa lợi ích và mục tiêu của cá nhân ngời lao động với lợi ích và mục tiêu của doanh nghiệp động với lợi ích và mục tiêu của doanh nghiệp

Mục tiêu của doanh nghiệp khi thực hiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự đó là nhằm củng cố và nâng cao đội ngũ lao động cả về lợng và chất. Đây là một trong những yếu tố quyết định đến khả năng hoàn thành những kế hoạch kinh doanh trớc mắt cũng nh chiến lợc kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp. Tuy nhiên để đạt đợc mục tiêu này thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng tốt những nguyện vọng của cá nhân ngời đợc đào tạo nhằm tạo động lực cho công tác đào tạo đạt kết quả tốt hơn. Những nguyện vọng của ngời lao động qua quá trình đào tạo và phát triển là sự đãi ngộ thoả đáng khi họ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ và đợc tạo cơ hội thăng tiến, có những vị trí làm việc thích hợp với khả năng để có thể đóng góp cống hiến dợc nhiều cho doanh nghiệp. Đợc đáp ứng những nguyện vọng này sẽ làm cho ngời lao động có ý thức tự hoàn thiện mình, do họ cảm thấy trách nhiệm của họ cần phải làm gì để đáp ứng sự mong đợi của doanh nghiệp. Qua quá trình đào tạo và phát triển ta thấy công ty văn phòng phẩm Hồng Hà đã thực hiện tốt điều này. Do đó công ty cần phải phát huy hơn nữa điểm mạnh này để công tác đào tạo và phát triển ngày càng tốt hơn.

e. Xây dựng và thực hiện tốt phơng châm, phơng hớng đào tạo và phát triển nhân sự phát triển nhân sự

Đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự công ty phải đề ra phơng châm, phơng hớng cụ thể để hớng cho công việc đào tạo đạt kết quả tốt. Cụ thể công ty nên thực hiện phơng châm đào tạo đối với cán bộ công nhân viên đó là “chuyên sâu, chú trọng chất lợng, đúng đối tợng”

Đào tạo chuyên sâu từng mặt nghiệp vụ: Điều này sẽ giúp cho nhân viên hiểu rõ hơn bản chất công việc mình đang làm và các phơng pháp thực hiện công việc có hiệu quả để từ đó họ có thể thực hiện công việc đợc giao một cách nhanh gọn đạt kết qủa cao. Tránh tình trạng nhân viên biết nhiều nh- ng không chắc chắn, sẽ không thực hiện tốt công việc đợc giao mà đôi khi có những sai sót đáng tiếc xảy ra.

Chất lợng đào tạo là một vấn đề công ty phải đặc biệt quan tâm, tránh tình trạng đào tạo kiểu hình thức chạy theo số lợng mà chất lợng thì lại rất kém, công ty phải có những chơng trình cụ thể đợc tiêu chuẩn hoá từ thấp đến cao cho từng chuyên môn, nghiệp vụ để có thể đánh giá đợc mức điều chỉnh kịp thời khi có những cá nhân cha đạt yêu cầu của quá trình đào tạo.

Đào tạo đúng đối tợng: Thực hiện đợc điều này sẽ phát huy đợc tinh thần tự giác, chủ động cũng nh việc phát huy đợc năng lực sở trờng của cá nhân ngời đợc đào tạo trong quá trình đào tạo. Tránh tình trạng có những cá nhân không có nhu cầu đào tạo nhng vẫn nằm trong danh sách của chơng trình đào tạo, điều này sẽ dẫn đến sự hao phí thời gian cũng nh kinh phí của công ty mà không đem lại kết quả, mà đôi khi họ còn làm ảnh hởng đến ngời khác. Do đó việc xác định đúng đối tợng đợc đào tạo là công việc đầu tiên và rất quan trọng của quá trình đào tạo và phát triển.

Xây dựng phơng châm đào tạo giúp cho cán bộ đào tạo và phát triển cùng cá nhân ngời đợc đào tạo xác định đợc hớng đi cho công tác đào tạo, học tập. Tạo cái đích để bám vào đó thực hiện đợc nhiệm vụ đào tạo và phát triển. Phơng hớng và phơng châm đào tạo còn giúp ngời lao động hiểu đợc ý nghĩa của việc đào tạo. Nâng cao chất lợng đào tạo bằng những chơng trình cụ thể đ- ợc tiêu chuẩn hoá từ thấp đến cao làm cho ngời lao động học tập có hệ thống đồng thời tạo điều kiện cho công tác đánh giá chất lợng công tác dào tạo.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 44 -45 )