0

Đối với nhân viên các phòng ban

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 48-48 )

VI. Đánh giáo chung về công tác phát triển nhân sự của công ty vật liệu xây dựng hà nội.

c. Đối với nhân viên các phòng ban

Do nhu cầu tuyển dụng nhân viên tại các phòng ban là rất lớn, nên công tác đào tạo bao gồm cả việc đào tạo nhân viên vừa đợc tuyển dụng từ bên ngoài và những nhân viên làm việc trong công ty.

- Công ty có thể thiết lập mối quan hệ bến vững với các trờng đại học để họ giới thiệu những sinh viên có trình độ, khả năng phù hợp với yêu cầu của công ty. Những ngời này mới chỉ có kiến thức lý thuyết. Do vậy chi nhánh cần phải đào tạo giúp họ có kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh. Cụ thể là:

+ Đối với nhân viên mới trớc tiên phải cho họ hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Những quy chế, quy định và nguyên tắc làm việc của công ty để họ không bị bỡ ngỡ trong những ngày đầu làm việc.

+ Phân công, giao nhiệm vụ hớng dẫn nhân viên mới cho một ngời cụ thể, gắn trách nhiệm của ngời hớng dẫn với nhân viên mới. Vừa làm cho cán bộ hớng dẫn có trách nhiệm lại vừa đảm bảo nhân viên mới thực hiện việc học tập đợc tốt hơn.

- Đối với nhân viên đang làm việc tại công ty nên áp dụng các biện pháp sau:

+ Trong quá trình hoạt động công ty nên thờng xuyên mở các lớp phổ biến kiến thức mới để đội ngũ nhân viên không bị lạc hậu về nhận thức, bằng cách có thể mời chuyên gia hoặc giảng viên của trờng đại học về công ty trực tiếp giảng dạy

+ Tuyển chọn ra một số nhân viên có năng lực, trình độ gửi họ tới một số trờng đại học để nâng cao nhận thức về mặt lý luận nhằm mục đích đề bạt họ vào những vị trí cao hơn trong tơng lai

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 48 -48 )