0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Về thể lực của ngời lao động

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NGUỒN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUR KINH TẾ TRANG TRẠI (Trang 36 -42 )

3. Đặc điểm về chất lợng lao động

3.2. Về thể lực của ngời lao động

Theo thống kê cho thấy lao động làm việc trong trang trại có sức khỏe tốt, việc đó là do nhu cầu đòi hỏi của công việc phải có sức khỏe cao thì mới có thể làm việc đợc. Sức khỏe phân theo giới tính, đối với nam giới thì sức khỏe là cao hớn nữ giới do đặc điểm của nam giới là thể. Việc sức khỏe cũng có ảnh hởng tới hiệu quả của trang trại. Do nhu cầu của công việc đòi hỏi lao động phải có sức khỏe tốt, nếu nh một trang trại mà lao động làm việc trong đó không có

một sức khỏe tôt đặc biệt là các trang trại tròng trọt thì lao động phải có sức khỏe nếu không nh giai đoạn làm đất, gieo trồng thu hoạch họ không thể thực hiện đợc, điều đó ảnh hởng tới năng suất hcất lợng sản phẩm từ đó ảnh hởng tới hiệu quả

II. Quan hệ giữa ngời lao động và chủ trang trại

Lao động làm việc trong trang trại đều dựa trên thỏa thuận trực tiếp với chủ trang trại, nó hcủ yếu là bằng miệng không có văn bản. Do lao động thuê ngoài chủ yếu là những ngời quen, họ có thể là hàng xóm, ngời cùng làng xã do đó tính văn bản không cao. Điều mà đợc quan tâm nhất là tiền công, ở đây chỉ có khái niện tiền công, không có tiền lơng vì họ làm việc trong trang trại là chỉ đợc hởng số tiền tơng ứng với công sức họ bỏ ra không có một chế độ bảo hiểm nào khác. Ngoài ra thời gian làm việc trong ngày hầu nh không đề cập đến chủ yếu là làm khi có việc và tiền công trả lúc này là theo sản phẩm làm nhiều thì hởng nhiều làm ít hởng ít.

Ngời lao động làm việc trong trang trại hầu nh không quan tâm đến hợp đồng mà họ chỉ quan tâm đến là có việc thì làm không có việ thì thôi và khi có tai nạn hay bệnh nghề nghiệp thì họ cho là rỉu ro.

Quan hệ giữa lao động và chủ trang trại là quan hệ trực tiếp vì chủ lao động cũng là ngời trực tiếp làm cùng họ do đó khái niệm chủ thợ của họ hầu nh không có. Chỉ có một số ít trang trại thì chủ trang trại không trực tiếp lao động mà là quản lý thì họ thông qua ngời khác nhng mức độ khoảng cách là không lớn lắm. Chủ trang trại ít quan tâm đến trách nhiệm của họ đối với quyền lợi ngời lao động nh các chế độ bảo hiểm cho ngời lao động phụ cấp…

Lao động làm thuê đợc hởng thù lao trọn gói, ngoài ra có thể đợc hởng bằng sản phẩm, họ còn có thể trả công dới hình thức nuôi ăn tại nhà. Các trang trại chăn nuôi có mức tiền công cao nhất thấp nhất là trang trại trồng trọt. Song tính bình quân thu nhập thì các trang trại có mức thu nhập bình quân là 521

nghìn đồng/ tháng. Nh vậy thu nhập trong trang trại còn cao hơn mức sống nông dân không làm việc trong trang trại mà là làm nông nghiệp nhỏ lẻ

Mức tiền công của trang trại phụ thuộc vào quy mô trang trại tức là lĩnh vực sản xuất kinh doanh và giá trị nông sản hàng hóa. Tuy nhiên nó lại rất ít phụ thuộc vào quy mô diện tích đất đai. Những trang trại có quy mô giá trị nông sản hàng hóa cao thì có mức tiền công cao. Các vùng nh Đồng bằng sông hồng, nam trung bộ, tây nguyên, đồng bằng sông cửu long có mức tiền công cao hơn hẳn các vùng còn lại

Bảng quy mô trang trại, tiền công lao động và số lao động bình quân theo vùng

Quy mô diện tích bình quân 1 trang trại (ha) Quy mô giá trị nông sản bình quân 1 trang trại (triệu đồng) Số lao động thuê (Ngời) Tiền công lao động th- ờng xuyên (1000/ngày) Tiền công lao động thời vụ (1000/ngày) Cả nứơc 6,0 98,8 12,7 434,3 18,1 Đồng bằng sông hồng 8,9 117,6 3,2 400,8 16,8 Đông bắc 10,4 27,9 3,4 280,7 12,5 Tây bắc 7,2 27,9 2,9 280,7 12,5 Bắc trung bộ 8,9 59,3 2,2 335,7 12,8 Nam trung bộ 4,9 163,1 2,5 322,2 27,8 Tây nguyên 5,0 112,1 3,3 498,3 20,8 Đông nam bộ 7,8 126,7 21,2 479,3 20,5 Đồng bằng sông cửu long 3,9 85,2 17,8 393,2 24,9

Nguồn số liệu Tổng cục thống kê

Qua trên ta có thể thấy gía trị nông sản hàng hóa có ảnh hởng rất lớn tới tiền công lao động trong trang trại nếu trang trại có giá trị nông sản cao thì tiền công trả cho ngời lao động cao và ngợc lại giá trị nông sản hàng hóa thấp thì tiền công trả cho ngời lao động thấp. TIền công có ảnh hởng tới hiệu quả của trang trại nếu tiền công cao thì ngời lao động hăng say làm việc và kích thích đợc lao động giỏi

- Lĩnh vực sản xuât kinh doanh của trang trại có ảnh hởng khá lớn tói tiền công lao động trong trang trại nh trên đã nói thì các trang trại chăn nuôi thờng có mức tiền công cao nhất, thấp nhất là các trang trại tròng trọt. Lý do đó là vì hiệu quả của các trang trại trong lĩnh vực chăn nuôi đạt hiệu quả cao hơn vì lợi nhuận trong lĩnh vực này rất cao. Tuy nhiên tiền công trong các trang trại th- ờng cao hơn mức thu nhập bình quân của nông thôn vì trong trang trại thì hoạt động sản xuất đã một phần chuyên môn hóa không mang tính nhỏ lẻ tự cung tự cấp mà tiến hành sản xuất hàng hóa bán trên thị trờng, sản phẩm của họ không phải là sản xuất để tiêu thụ mà chủ yếu nhắm đáp ứng cho nhu cầu thị trờng

III. Nhận thức của ngời lao động làm việc trong trang trại

Lao động làm việc trong thành phần kinh tế trang trại chủ yếu ngời lao động quan niệm là làm việc theo thời vụ, mang tính chất mùa vụ là chủ yếu nhất là các trang trại trồng trọt thì tình mùa vụ là cao nhất vì trong trồng trọt thì có các công đoạn làm đất, gieo hạt, chăm sóc, thu hoạch. Trong đó giai đoạn chăm sóc chắm trên 50% thòi gian song nó chỉ đòi hỏi một số ít lao động, còn các giai đoạn làm đất, thu hoạch, gieo trồng thì nhu cầu sử dụng lao động mới cao. Trong giai đoạn này chủ trang trại chủ yếu là thuê lao động thời vụ. Đối với trồng cây lâu năm thì tính thời vụ có tính giảm hơn nh để cham sóc và thu hoạch là khoảng thời gian dài do đó việc trông mới là rất lâu do đó lao động gần nh dàn đều

Đối với trang trại chăn nuôi thì tính thời vụ giảm, do giai đoạn chăm sóc nó kéo dài và không có tính nhu cầu lao động cao cho một thòi kỳ nào cả. Trang trại nuôi trồng đánh bắt thủy sản cũng nh vậy do đó lao động thờng xuyên là chủ yếu không có lao động thời vụ

Nhận thức của ngời lao động về hợp đông lao động trong trang trại không cao. Do họ làm việc trực tiếp với chủ trang trại do đó việc ký kết hợp đồng bằng văn bản về lao động gần nh không có do đó mọi chế độ của họ là không có ngoài việc đợc hởng tiền công ra thì không cókhoản nào khác nh bảo hiểm xã hội…

Bảng số lao động làm thuê theo lĩnh vực sản xuất kinh daonh và loại hợp đồng lao động Nghề nghiệp Hợp đồng lao động Không có HĐLĐ Hợp đồng vụ việc Hợp đồng từ 1 năm trở lên Chung Trồng trọt 12 3 15 Chăn nuôi 4 4 8 Nuôi trồng thủy sản 25 25 Hỗn hợp 16 16 Chung 57 3 4 64

Quan sát trên ta có thể thấy lao động không có hợp lao động là chủ yếu. Khi không có hợp đồng lao động thì các quyền lợi nh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tất sẽ không đợc chủ lao động quan tâm đúng mức và lúc đó ngời bị thiệt thòi chính là ngời lao động. Đặc biêt là khi ngời lao động bị ốm đau thì họ không đợc một chế độ nào mà còn bị thiẹt thòi đó là bị trừ tiền công

Về tiền công thì chủ trang trại và ngời lao động thảo thuận theo phơng thức bằng miệng và mức tiền công thờng giao đông jtrong khoảng từ 400- 600 ngàn đồng/ tháng

Nhận thức của ngời lao động về luật lao động hầu nh không có do họ không đ- ợc phổ biến và một phần cuộc sống khó khăn do đó họ không quan tâm đến, việc bảo hộ lao động và bệnh nghề nghiệp hầu nh không có. Lao động làm việc thờng với cờng độ cao. Về thời gian làm việc trong ngày hầu nh không quan tâm, họ không để ý tới quyền lợi của họ là một ngày lmf việc 8 tiếng mà

chỉ quan tâm totí công việc. Do nhận thức của ngời lao động về luật lao động là thấp do đó họ thờng bị các chủ trang trại lợi dụng

IV. Chính sách của nhà nớc

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NGUỒN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUR KINH TẾ TRANG TRẠI (Trang 36 -42 )

×