0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Chính sách của nhà nớc về thuê mớn lao động trong trang trạ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NGUỒN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUR KINH TẾ TRANG TRẠI (Trang 42 -43 )

Có thể nói bằng việc ban hành bộ luật lao động thì nhà nớc đã cơ bản coi lao động là hàng hóa. Nhà nớc coi ngời lao động có quyền tự do bán sức lao động của mình. Sự thể hiện thông qua nghị quyết của chính phủ về kinh tế trang trại số 03/2000/NQ-CP ngày 2/2/2000 Đã ghi rõ “ Nhà nớc khuyến khích và tạo điều kiện các chủ trang trại mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo đợc nhiều việc làm cho lao động nông thôn, u tiên sử dụng lao động của hộ nông dân không đất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp, hộ nghèo thiếu việc làm. Chủ trang trại đợc thuê lao động không hạn chế về số lợng, trả công dựa trên sự thỏa thuận giữa chủ trang trại và ngời lao động trên khuân khổ của phấp luật về lao động” . Ngoài pháp luật về lao động chúng ta còn ban hành hệ thống các văn bản pháp luật khác về lao động nh thông t ch\ủa chính phủ, thông t của bộ lao động thơng binh xã hội, nghị quyết của ủy ban thờng vụ quốc hội…

Trong thông t số 23/2000/TT-LĐTBXH ngày 28/9/2000 đã quy định các chủ trang trại đợc quyền tuyển lao động với số lợng không hạn chế và không phân biệt tôn giáo giới tính, địa bàn sinh sống. Ngoài ra thông t cũng hớng dẫn các điều khoản về tiền lơng, các mức tiền lơng, thang bậc nghề nghiệp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thòi gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an tàn lao động và các nội dung khác liên quan tới lĩnh vực lao động

Trong bộ luật lao động ban hành ngày 23/6/1995 Có các điều khoản nh + Tiền lơng, tiền thởng, trợ cấp

+ Hợp đồng lao động và thảo ớc lao động tập thể + An toàn vệ sinh lao động

+ Bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế

Có thể nói việc ban hành một hệ thống văn bản pháp luật về lao động đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thuê mớn và sử dựng lao động. Nó có một ý nghĩa rất quan trọng trong thành phần kinh tế trang trại vì nó là cơ sở cho hoạt động thuê mớn và sử dụng lao động. Nó là cơ sở coi trang trại là một thành phần kinh tế quan trọng trong nông nghiệp. Ngoài ra chính sách về lao động còn ảnh hởng tới hiệu quả của trang trại nó thể hiện những mặt sau

+ Trang trại đợc coi là thành phần kinh tế quan trọng trong nông nghiệp nông thôn

+ Tạo cơ sở cho thuê mứơn lao động đáp ứng nhu cầu về sử đụng lao động trong trang trại

+ Tạo cho ngời lao động yên tâm làm việc trong trang trại vì họ đợc coi lao động trong trang trại cũng nh các thành phần kinh tế khác từ đó kích thích khả năng lao động tăng năng suất chất lợng

Vậy chính sách về lao động có thể nói là cơ sở thức đẩy trang trại phát triển và tăng hiệu quả hoạt động trong trang trại

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NGUỒN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUR KINH TẾ TRANG TRẠI (Trang 42 -43 )

×