0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Kiến nghị đối với các chủ trang trạ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NGUỒN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUR KINH TẾ TRANG TRẠI (Trang 60 -65 )

Các chủ trang trại cần thực hiện tốt luật lao động cho ngời làm việc trong trang trại thể hiện thông qua việc ký kết hợp đồng lao động, thực hiện đóng bảo hiểm cho ngời lao động làm việc trong đó, đó là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngoài ra thực hiện tốt thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chế độ an toàn lao động cũng nh các bệnh nghề nghiệp cho ngời lao động

Các chủ trang trại cần phải có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng lao động từ đó mới tạo cho ngời lao động có lòng tin và họ sẽ làm việc hết mình, làm

cho họ cảm thấy họ là một phần trong tổ chức gắn quyền lợi của họ với lới ích của trang trại từ đó sẽ nâng cao hiệu quả của kinh tế trang trại

Đối với các chủ trang trại muốn làm ăn hiệu quả thì phải quản lý một cách khoa học làm sao cho nó giảm chi phí tới mức tối thiểu, nhất là trong trang trại thì chi phí nhân công là choi phí chủ yếu trong hoạt động của trang trại do đó muốn hoạt động hiệu quả thì chủ trang trại cần phải có kinh nghiệm quản lý nhất là quản lý nguồn lao động, vì có nh vậy thì mới hiệu quả. Muốn làm đợc nh vậy thì chủ trang trại phải không ngừng học hỏi kinh nghiệm quản lý và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Không thể coi nhẹ vấn đề học tập mà trái lại phải không ngừng học tập nhàm nâng cao khả năng quản lý. Quản lý con ngời là vấn đề cốt lõi nhất và khó khăn phức tạp vì con ngời là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội do đó muốn quản lý đợc họ thì phải hiểu đợc họ có nh vậy thì mới quản lý đợc

Ngoài ra chủ trang trại phải tạo điều kiện cho ngời lao động có điều kiện học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho họ. Coi đó là vấn đề mà mình cần phải thực hiện vì ngời lao động có trình độ chuyên môn cao thì hiệu quả hoạt động của trang trại mới hiệu quả. Không nên kìm hãm sự phát triển của ngời lao động tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng của họ, nhằm kivhs thích tính sáng tạo cho ngời lao động vừa tăng đợc năng suất và hiệu quả hoạt động. Mặc khác làm cho ngời lao động cảm thấy quyền lợi của họ gắn với quyền lợi của trang trại

Kết luận

Nghành nông nghiệp là một nghành quan trọng chủ chốt góp phần lớn trong tăng tỷ trọng GDP của mỗi quốc gia. Để phát triển nông nghiệp theo đúng hớng thì cần phải định hớng cho phát triển trang trại. Trong mỗi giai đoạn hay thời ký cần có những bớc đột phá nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại. Đặc biệt là trong qua trình chuyển dịch cơ cầu kinh tế thì không thể coi nhẹ thành phần kinh tế trang trại. Đảng và Nhà nớc ta cũng có những chính sách phát triển thành phần kinh tế này nhằm tạo điều kiện cho nó phát triển. Tuy mới hình thành và đợc thừa nhận song thành phần kinh tế trang trại có những bớc phát triển vợt bậc góp phần tăng tỷ trọng nghành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế hiện nay. Chính từ vai trò quan trọng đó mà không thể coi nhẹ thành phần kinh tế trang trại

Quá trình nghiên cứu đề tài này nhằm góp một phần nhỏ bé vào công cuộc chuyển dich cơ cấu kinh tế. Đặc biệt là trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa kinh tế

Tài liệu tham khảo

1. Văn kiện đại hội Đảng IX - NXB chính trị quốc gia, 2001

2. Khoa Khoa học quản lý - Giáo trình tâm lý học quản lý kinh tế - NXB khoa học kỹ thuật, Hà nội - 2002

3.Khoa Khoa học quản lý - Giáo trình QLKT tập I - NXB khoa học kỹ thuật, Hà nội - 2001

4. Giáo trình Khoa học quản lý tập II - Khoa Khoa học quản lý, NXB Khoa học kỹ, Hà nội - 2002

5. Trung tâm dân số - Giáo trình dân số và phát triển - NXB thống kê, Hà nội -2001

6. Khoa Khoa học quản lý - Giáo trình Hiệu quả và quản lý dự án nhà nớc - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà nội - 2001

7. Lê thị Ngân, Nguyễn Huy Oánh, Học viện chính trị quốc gia HCM, Thị tr- ờng lao động - Số 7/04 ( trang 9)

8. Trần thị Thu Hơng - Viện nghiên cứu kinh tế TW - Tạp trí thị trờng lao động - số 3/04 ( trang 9)

9. PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Tạp trí kinh tế phát triển - Số 83/04

10. Thái Thanh Hà, Nguyễn Trí Dũng - Tạp trí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - số 8/2002 (trang 1022)

11. Tạp trí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - số 4/2004 (trang 456) - Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống tín dụng cho kinh tế trang trại vùng núi nớc ta - Đinh Văn Hải

12. Tạp trí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - số 1/2005 (trang 18) - Phát triển bền vững trang trại thực trạng và giả pháp - Trịnh Xuân Báu

13. Tạp trí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - số 7/2004 (trang 868) -Thực trạng quản lý nhà nớc về đất đai nông nghiệp ở việt nam và kiền nghị - Nguyễn Mạnh Tuân

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NGUỒN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUR KINH TẾ TRANG TRẠI (Trang 60 -65 )

×