0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Một số giải phỏp cải thiện tỡnh hỡnh tài chớnh của Chi Nhỏnh.

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 74 -76 )

Thụng qua việc đỏnh giỏ tỡnh hỡnh tài chớnh của Chi Nhỏnh trong 2 năm 2004 và 2005, ta thấy được nhõn tố ảnh hưởng đến tỡnh hỡnh tài chớnh. Trong khuụn khổ đề tài cua mỡnh em xin trỡnh bày một số phương phỏp cải thiện tỡnh hỡnh tài chớnh cua Chi Nhỏnh.

Thứ nhất: Chi Nhỏnh cần giảm bớt khoản phải thu, đặc biệt là phải thu khỏch hàng, ta thấy khoản phải thu khỏch hàng chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, chứng tỏ Chi Nhỏnh đang bị khỏch hàng chiếm dụng vốn là tương đối lớn, do đú thu hồi kịp thời cỏc khoản phải thu là cần thiết. Để thu hồi kịp thời cỏc khoản phải thu Chi Nhỏnh cần cú chớnh sỏch tớn dụng thương mại hợp lý, trong đú cần quy định chi tiết về: Thời gian trả nợ, khoản tiền chiết khấu khỏch hàng được hưởng khi thanh toỏn nợ đỳng hạn ( trước hạn), tiền phạt khi khỏch hàng quỏ hạn mà khụng thanh toỏn.

Tuy nhiờn trong kinh doanh nếu chớnh sỏch Chi Nhỏnh đưa ra quỏ cứng nhắc, chặt chẽ sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với khỏch hàng do đú Chi Nhỏnh cũng cần xem xột với từng khỏch hàng cụ thể để cú chớnh sỏch cho phự hợp.

Thứ hai: Chi Nhỏnh cần phải cú kế hoạch trả nợ đối với cỏc khoản nợ phải trả, đặc biệt là đối với nhà cung cấp để tạo chữ tớn đối với bạn hàng và nõng cao khả năng tự chủ về mặt tài chớnh.

Thứ ba: Chi Nhỏnh cần linh động trong nguồn huy động vốn, ngoài nguồn vốn chiếm dụng từ khỏch hàng Chi Nhỏnh cú thể tăng nguồn vốn từ vay ngắn hạn cua ngõn hàng để đầu tư vào tài sản lưu động để đạp ứng cho nhu cầu vốn lưu động thường xuyờn, với tỡnh hỡnh tài chớnh hiện nay cua Chi Nhỏnh cỏc ngõn hàng đều dễ dàng cho Chi Nhỏnh vay vốn.

Thứ tư: Nõng cao hiệu quả sử dụng vốn

Vốn là yếu tố khụng thể thiếu để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành hoạt động kinh doanh, vỡ thế sử dụng vốn thế nào là vấn đề đạt ra đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay. Chi Nhỏnh với loại hỡnh kinh doanh dịch vụ đặc thự: là cung cấp cỏc dịch vụ làm thủ tục hải quan về xuất nhập khẩu hàng hoỏ, do đú quỏ trỡnh mua dịch vụ cua cỏc nhà cung cấp, qỳa trỡnh cung cấp dịch vụ, quỏ trịnh bỏn dịch vụ sẽ đồng thời là một.

Để nõng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Chi Nhỏnh ưn xin đưa ra một số giải phỏp sau:

- Chi Nhỏnh cần rỳt ngắn thời gian trong quỏ trỡnh làm cỏc thủ tục hải quan, muốn vậy Chi Nhỏnh cần cú đội ngũ nhõn viờn phũng giao dịch cú trỡnh độ, năng động trong cụng việc.

Thời gian cung cấp dịch vụ rỳt ngắn giỳp cho thời gian thu hồi vốn nhanh làm tăng tốc độ luõn chuyển vốn lưu động.

- Tăng doanh thu, bằng việc mở rộng thị trường: Hiện nay cú nhiều doanh nghiệp bước vào lĩnh vực kinh doanh cựng với loại hỡnh kinh doanh của Chi Nhỏnh, việc mở rộng thị trường, tỡm kiếm khỏch hàng mới gặp những khú khăn nhất định. Thiết nghĩ Chi Nhỏnh nờn cú những chớnh sỏch cụ thể để khuyến khớch khỏch hàng sử dụng dịch vụ của Chi Nhỏnh về chớnh sỏch hoa hồng với người mụi giới , hay thưởng nhõn viờn khi tỡm thờm được khỏch hàng mới, đưa ra cỏc chớnh sỏch ưu đói với khỏch hàng.

- Giảm chi phớ, làm tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả sử dụng vốn. Do Chi Nhỏnh hoạt động trong lĩnh vực thương mại nờn chi phớ chủ yếu mà Chi Nhỏnh cú thể điều chỉnh là chi phớ bỏn hàng, chi phớ quản lý doanh nghiệp * Đối với chi phớ bỏn hàng: Đõy là khoản chi phớ khỏ quan trọng của Chi Nhỏnh đú là khoản chi cho: tỡm kiếm khỏch hàng mới, chi phớ hoa hồng cho người mụi giới, chiết khấu cho người bỏn. Để sử dụng loại chi phớ này cú hiệu quả Chi Nhỏnh cần đưa ra chớnh sỏch hoa hồng hợp lý, định hướng cụ thể về khỏch hàng mục tiờu

* Đối với chi phớ quản lý doanh nghiệp: là khoản chi phớ tương đối lớn trong Chi Nhỏnh, để giảm khoản chi phớ này Chi Nhỏnh cần điều chỉnh bộ mỏy theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, hạn chế những khoản chi khụng rừ mục đớch.

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 74 -76 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×