0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Vay và nợ ngắn hạn 310 1.065.636 1.143

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 29 -32 )

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - -

2. Phải trả cho ngời bán 312 922.579 995.851

3. Ngời mua trả tiền trớc 313 - -

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc 314 103.283 118.8175. Phải trả công nhân viên 315 1.820 820 5. Phải trả công nhân viên 315 1.820 820

6. Chi phí phải trả 316 31.657 21.015

7. Phải trả nội bộ 317 - -

8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 318 - -9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 6.296 6.702 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 6.296 6.702

II. Nợ dài hạn 320 - -

1. Phải trả nợ dài hạn ngời bán 321 - -

2. Phải trả dài hạn nội bộ 322 - -

3. Phải trả dài hạn khác 323 - -

4. Vay và nợ dài hạn 324 - -

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 325 - -

B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 1.120.893 1.057.480

I. Vốn chủ sở hữu 410 1.120.893 1.057.480

1. Vốn đầu t của chủ sở hữu 411 349.624 349.624

2. Thặng d vốn cổ phần 412 - -

3. Cổ phiếu ngân quỹ 413 - -

4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 414 - -

5. Chênh lệc tỷ giá hối đoái 415 - -

6. Quỹ đầu t phát triển 416 - -

7. Quỹ dự phòng tài chính 417 43.185 43.1858. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 - - 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 - - 9. Lợi nhuận cha phân phối 419 728.084 664.671

II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 - -

1. Qũy khen thởng phúc lợi 421 - -

2. Nguồn kinh phí 422 - -

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 423 - -

Phần ngoài bảng: Mẫu số 02

Cỏc chỉ tiờu ngoài bảng cõn đối kế toỏn

Chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Thuyết

Minh Số cuối kỳ Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài - -

2. Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công - -3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi - - 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi - -

4. Nợ khó đòi đã xử lý - -

5. Ngoại tệ các loại USD 483.519 421.027

6. Dự toán chi hoạt động - -

7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có - -

2. Bỏo cỏo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02-DN).

Bỏo cỏo “Kết quả hoạt động kinh doanh”. Với vai trũ là một bỏo cỏo tài chớnh phản ỏnh tổng hợp doanh thu, chi phớ và kết quả của cỏc hoạt động kinh doanh trong Chi nhỏnh. Ngoài ra bỏo cỏo này cũng phản ỏnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ của Chi nhỏnh đối với Nhà nước, tỡnh hỡnh thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại và được giảm. Và thuế GTGT hàng bỏn nội địa trong kỳ.

a) Nội dung:

Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh gồm 3 phần: - Phần I: Lói, lỗ.

Phản ỏnh kết quả hoạt động kinh doanh cựa doanh nghiệp sau mỗi kỳ hoạt động. Phần này cú nhiều chỉ tiờu liờn quan đến doanh thu. Chi phớ của hoạt động kinh doanh và cỏc chỉ tiờu liờn quan đến thu nhập chi phớ của từng hoạt động tài chớnh và cỏc hoạt động bất thường cũng như toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhỏnh.

Phản ỏnh trỏch nhiệm, nghĩa vụ của Chi nhỏnh đối với Nhà nước gồm cỏc chỉ tiờu liờn quan đến cỏc loại thuế, cỏc khoản phớ và cỏc khoản phải nộp khỏc. Cỏc chỉ tiờu này cũng được chi tiết thành số cũn phải nộp kỳ trước, số phải nộp kỳ này, số đó nộp trong kỳ này và số cũn phải nộp đến cuối kỳ này cựng với số phải nộp, số đó nộp luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ bỏo cỏo.

- Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được giảm, thuế GTGT hàng bỏn nội địa

Phần phản ỏnh số thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được giảm và thuế GTGT hàng bỏn nội địa, phần này chi tiết cỏc chỉ tiờu liờn quan đến thuế giỏ trị gia tăng được khấu trừ, đó khấu trừ, được hoàn lại, đó hoàn lại, được giảm, đó giảm

b) Cở sở số liệu:

Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh được lập dựa trờn nguồn số liệu sau:

- Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. - Sổ kế toỏn kỳ này cỏc tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

- Sổ kế toỏn cỏc tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” và tài khoản 333 “Thuế và cỏc khoản phải nộp Nhà nước”.

- Sổ kế toỏn chi tiết thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm.

c) Phương phỏp lập bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh:

Được lập trờn cơ sở tổng hợp số liệu của cỏc tài khoản loại 5, loại 6, loại 7, loại 8, loại 9, thực hiện thụng qua phần mền kế toỏn peachtree.

Công ty Liên Doanh TNHH Giao Nhận hàng hoá Jupiter Pacific Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2005

Đơn vị tính:USD

Phần I – Lãi, lỗ

Chỉ tiêu số Thuyết

Minh Năm 2005 Năm 2004

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịchvụ vụ

01 8.641.3

48

8.318.667

2. Các khoản giảm trừ 03 - -

3. Doanh thu thuần 10 8.641.348 48 8.318.668 4. Giá vốn hàng bán 11 7.792.9 50 7.501.785 5. Lợi nhuận gộp 20 848.39 8 816.910

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 5..284 2.149

7. Chi phí tài chính 22 - 2.126

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - 2.1268. Chi phí bán hàng 24 34.050 20.196

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 29 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×