0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Thuế GTGT hàng bán nội địa

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 34 -38 )

1. Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ 40 (6.544)2. Số thuế GTGT đầu ra phát sinh 41 14.483 2. Số thuế GTGT đầu ra phát sinh 41 14.483 3. Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ 42 10.141 4. Số thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá 43 - 5. Số thuế GTGT đợc giảm trừ vào số thuế phải nộp 44 - 6. Số thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà nớc 45 -

7. Số thuế GTGT nội địa còn phải nộp cuối kỳ 46 (2.201)

3- Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ :

Bỏo cỏo Lưu chuyển tiền tệ là bỏo cỏo tài chớnh tổng hợp, phản ỏnh việc hỡnh thành và sử dụng lượng tiền phỏt sinh trong kỳ bỏo cỏo của Chi nhỏnh. Thụng tin về lưu chuyển tiền tệ của Chi nhỏnh cung cấp cho người sử dụng thụng tin để cú cơ sở để đỏnh giỏ khả năng tạo ra cỏc khoản tiền và việc sử dụng những khoản tiền đó tạo ra đú. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

a) Nội dung:

Cỏc chỉ tiờu trong bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ của Chi nhỏnh bao gồm: - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư. - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chớnh.

b) Phương phỏp lập bỏo cỏo “Lưu chuyển tiền tệ”

Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ được lập bằng cỏch xỏc định và phõn tớch trực tiếp cỏc khoản thực thu, thực chi bằng tiền theo từng nội dung thu, chi trờn cỏc sổ kế toỏn tổng hợp và chi tiết của Chi nhỏnh được lập thụng qua phần mềm Peachtree.

Công ty Liên Doanh TNHH Giao Nhận hàng hoá Jupiter Pacific Báo cáo lu chuyển tiền tệ

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2005

Đơn vị tính:USD

Chỉ tiêu Mã số Năm nay Năm trớc

Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trớc thuế

01

419.045 488.507

Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao tài sản cố định 02 53.130 47.163

Các khoản dự phòng 03 3.780 -

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái cha thực hiện 04 - - Lãi/lỗ do từ hoạt động đầu t 05 - -

Chi phí lãi vay 06 - 2.126

Lợi nhuận thay đổi vốn lu động 08 475.956 537.796

(Tăng)/giảm các khoản phải thu 09 267.995 (238.344) (Tăng)/giảm hàng tồn kho 10 (120) -

(Tăng)/giảm các khoản phải trả 11 (100.294) 121.331 (Tăng)/giảm chi phí trả trớc 12 (3.746) 2.764

Tiền lãi vay đã trả 13 - -

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (124.375) (133.441) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - -

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 - (1.058)

Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 515.415 289.047 Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ 21 (80.899) (29.631) Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác 22 - - Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ 23 - - Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 24 - - Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 - -

Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 31 - - Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu 32 - -

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn 33 - -

Tiền chi trả nợ gốc vay 34 - (63.000)

Tiền chi trả nợ thuế tài chính 35 - -

Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (250.675) (406.693)

Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (250.675) (469.693) Lu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 183.841 (210.277) Tiền và tơng đơng tiền đầu kỳ 60 476.698 686.975

Tiền tồn cuối kỳ 70 660.539 476.698

4. Thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh (Mẫu B09-DN)

Thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh là một bỏo cỏo kế toỏn tài chớnh tổng quỏt. Để giải trỡnh và bổ sung, thuyết minh những thụng tin về tỡnh hỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp trong kỳ bỏo cỏo, mà chưa được trỡnh bày đầy đủ chi tiết hết trong cỏc bỏo cỏo tài chớnh.

a) Nội dung:

Thuyết minh BCTC tại Chi nhỏnh được lập trờn cơ sở bảng mẫu số B09- DN và nội dung sau:

- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. - Chế độ kế toỏn ỏp dụng tại doanh nghiệp. - Chi tiết một số chỉ tiờu trong bỏo cỏo tài chớnh.

b) Cơ sở số liệu:

Căn cứ chủ yếu để lập thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh là: - Cỏc sổ kế toỏn tổng hợp, sổ kế toỏn chi tiết kỳ bỏo cỏo. - Bảng cõn đối kế toỏn kỳ bỏo cỏo (Mẫu B01-DN).

- Thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh kỳ trước, năm trước.

c) Phương phỏp lập:

Kế toỏn trưởng của Chi nhỏnh sẽ lập thuyết minh BCTC sau khi đó xem xột, phõn tớch trờn cơ sở số liệu.

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 34 -38 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×