0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Phõn tớch tỡnh hỡnh bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Chi nhỏnh.

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 49 -51 )

II. Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh cua Chi Nhỏnh.

3. Phõn tớch tỡnh hỡnh bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Chi nhỏnh.

hơn.

- Hệ số nợ trờn vốn chủ sở hữu:

Cụng thức tớnh toỏn tài sản lưu động 2004

Hệ số nợ trờn vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu Hệ số nợ trờn vốn chủ sở hữu 2005 = = 1,08 Hệ số nợ trờn vốn chủ sở hữu 2004 = = 1,95

Trong năm 2005 hệ số nợ trờn vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 1 chứng tỏ khoản nợ đó khụng cũn đúng vai trũ quyết định trong tổng nguồn vốn như năm 2004 nữa tuy nhiờn đú là tỷ lệ cao,Chi Nhỏnh cần cú biện phỏp cụ thể làm giảm tỷ lệ này, cú thể trả bớt nợ cho nhà cung cấp, tuy nhiờn đú sẽ là bất lợi nếu Chi Nhỏnh giảm khoản nợ quỏ nhiều, như vậy sẽ tận khụng tận dụng được nguồn vốn được chiếm dụng hợp phỏp.

Túm lại, qua phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Chi Nhỏnh trờn phương diện cơ cấu tài sản và nguồn vốn tuy tổng tài sản giảm cho thấy kết cấu tài sản và nguồn vốn của Chi Nhỏnh là tương đối hợp lý tuy nhiờn tỷ trọng cỏc khoản phải trả và phải thu khỏch hàng vẫn cũn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản và tổng nguồn vốn, là điểm Chi Nhỏnh cần khắc phục.

3. Phõn tớch tỡnh hỡnh bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh củaChi nhỏnh. Chi nhỏnh.

1.143.205 1.057.480

1.065.636 1.120.893

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cỏc doanh nghiệp cần phải cú tài sản bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động, cỏc tài sản này được hỡnh thành từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay, việc bảo đảm đầy đủ nhu cầu về vốn là một yờu cầu cốt lừi cho quỏ trỡnh kinh doanh liờn tục và hiệu quả.

Căn cứ vào mục đớch sử dụng người tà thường chia nguồn vốn trong doanh nghiệp thành 2 loại là: Nguồn tài trợ thường xuyờn và nguồn tài trợ tạm thời.

Để phõn tớch về 2 loại nguồn vốn của Chi Nhỏnh ta cú bảng phõn tớch sau ( Bảng 3).

Chỉ tiờu

Đầu năm Cuối kỳ

Chờnh lệch cuối kỳ so với đầu năm Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%)

A.Nguồntàitrợ thường xuyờn 1.057.480 48,05 1.120.893 51,26 63.413 105,9 I,. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.057480 48,05 1.120.893 51,26 63.413 105,9 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 349.624 15,88 349.624 15,98 0 100 2. Quỹ dự phũng tài chớnh 43.185 1,96 43.185 1,97 0 100 3. Lợi chưa phõn phối 664.671 30,2 728.084 33,29 63.413 105,9

II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0 0

B. Nguồn tài trợ tạm thời 1.143.205 51,94 1.065.636 48,73 (77.569) 93,21I. Nợ ngắn hạn 1.143.205 51,94 1.065.636 48,73 (77.569) 93,21 I. Nợ ngắn hạn 1.143.205 51,94 1.065.636 48,73 (77.569) 93,21

1. Vay và nợ ngắn hạn 0 0 0 0 0 0

3. Thuế và cỏc khoản phải nộp NN 118.817 5,39 103.283 4,72 (15.534) 86,92 4. Phải trả cụng nhõn viờn 820 0,03 1.820 0,08 1.000 221,95 5. Chi phớ phải trả 21.015 0,95 31.657 1,44 10642 150,64 6. Cỏc khoản phải trả phải nộp khỏc 6.702 0,3 6.296 0,28 (406) 93,94

Tổng (A + B) 2.200.686 100% 2.186.529 100% (14157) 99,35

Bảng 3:Bảng phõn tớch nguồn tài trợ tài sản.

Qua số liệu bảng phõn tớch nguồn tài trợ tài sản. Nhận thấy toàn bộ nguồn tài trợ thường xuyờn là nguồn vốn chủ sở hữu, toàn bộ nguồn tài trợ tạm thời là nợ ngắn hạn vỡ vậy phõn tớch sự biến động về nguồn tài trợ thường xuyờn và nguồn tài trợ tạm thời chớnh là phõn tớch về sự biến động của nguồn vốn chủ sở hữu và nợ ngắn hạn (những phõn tớch này đó được phõn tớch cụ thể trong phần cơ cấu nguồn vốn). Trong phần này ta sẽ đỏnh giỏ về mức hợp lý trong cơ cấu nguồn tài trợ cho từng loại tài sản

Từ số liệu bảng phõn tớch nguồn tài trợ ta cú bảng phõn tớch sau (Bảng 4).

Năm Năm 2004 Năm 2005 Chờnh lệch

1. Tồn kho 230 350 120

2. Cỏc khoản phải thu 1.418.972 1.189.634 (229.338)

3. Tài sản cố định 302.484 330.253 27.769

4. Nguồn tài trợ t/xuyờn 1.057.480 1.120.893 63.413

5. Nguồn tài trợ tạm thời 1.143.205 1.065.636 (77.569)

6. Vốn lưu động txuyờn(4-3) 754.996 790.640 35.644

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 49 -51 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×