0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Đỏnh giỏ về tỡnh hỡnh tài chớnh của Chi Nhỏnh.

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 73 -74 )

a/ Những mặt đó đạt được:

Mặc dự thời gian hoạt động chưa được 5 năm nhưng Chi Nhỏnh ngày càng khẳng định được vị thế trờn thị trường trong nước, quốc tế, thị trường ngày càng mở rộng.

Trờn cơ sở phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Chi Nhỏnh thụng qua hệ thống Bỏo cỏo tài chớnh năm 2004 và 2005 cho chỳng ta một số đỏnh giỏ về tỡnh hỡnh tài chớnh của Chi Nhỏnh:

- Trong những năm gần đõy doanh thu thuần của Chi Nhỏnh luụn tăng, là một biểu hiện cho hoạt động kinh doanh của Chi Nhỏnh ngày càng tốt. - Tỡnh hỡnh thanh toỏn của Chi Nhỏnh là tốt, Chi Nhỏnh hoàn toàn cú thể

thanh toỏn được cỏc khoản nợ đến hạn.

- Hiệu suất sử dụng tài sản của Chi Nhỏnh ngày càng được nõng cao.

- Suất hao phớ của vốn giảm, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh của Chi Nhỏnh là tương đối tốt.

- Cơ cấu tài sản của Chi Nhỏnh là tương đối hợp lý, tỷ trọng tiền mặt của Chi Nhỏnh ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản, như vậy khả năng thanh toỏn nhanh của Chi Nhỏnh càng được đỏp ứng.

- Tốc độ luõn chuyển vốn lưu động của Chi Nhỏnh tăng chứng tỏ Chi Nhỏnh sử dụng vốn lưu động cú hiệu quả.

b/ Những mặt hạn chế:

- Tổng tài sản và nguồn vốn của Chi Nhỏnh năm nay giảm so với năm trước.

- Khả năng tài trợ của Chi Nhỏnh chưa thực sự tốt, Chi Nhỏnh cũn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bờn ngoài.

- Trong kết cấu tài sản của Chi Nhỏnh khoản nợ phải thu cũn chiếm tỷ trọng cao cụ thể: 64,47%(2004), 54,4%(2005).

- Hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu giảm chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của Chi Nhỏnh giảm tuy nhiờn đú khụng là biểu hiện xấu cho tỡnh hỡnh tài chớnh vi nguyờn nhõn dẫn đến mức giảm của hệ số doanh lợi là do lợi nhuận thu được từ hoạt động khỏc giảm, nhưng lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh lại tăng.

- Sức sinh lời của tài sản giảm.

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 73 -74 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×