0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Phõn tớch cơ cấu tài sản của Chi nhỏnh.

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 43 -46 )

II. Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh cua Chi Nhỏnh.

2. Phõn tớch cơ cấu tài sản của Chi nhỏnh.

Cơ cấu tài sản phản ỏnh loại hỡnh kinh doanh của Doanh Nghiệp, do đú với mỗi loại hỡnh kinh doanh đều cú một kết cấu tài sản đặc trưng. Với loại hỡnh dịch vụ: Tài sản dài hạn luụn chiếm tỷ trọng nhỏ, tài sản ngắn hạn luụn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Chi Nhỏnh với hoạt động kinh doanh là cung cấp cỏc dịch vụ giao nhận hàng húa qua đường hàng khụng, đường biển. Do đú kết cấu tài sản mang đặc trưng loại hỡnh kinh doanh dịch vụ.

Để đỏnh giỏ mức hợp lý trong kết cấu tài sản của Chi Nhỏnh, ta cú bảng phõn tớch ( Bảng 1).

Đơn vị:USD

Chỉ tiờu

Đầu năm Cuối kỳ C/lệch cuối kỳ so

với đầu năm

Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%)

A. Tài sản ngắn hạn 1.898.202 86,25 1.856.276 84,89 (41.926) 97,79I. Tiền và cỏc khoản tương đương tiền 476.698 21,66 660.539 30,2 183.841 138,56 I. Tiền và cỏc khoản tương đương tiền 476.698 21,66 660.539 30,2 183.841 138,56 II. Cỏc khoản đầu tư t/chớnh ngắn hạn 0 0 0 0 0 0 III. Cỏc khoản phải thu 1.418.972 64,47 1.189.634 54,4 (229.338) 83,83 1. Phải thu khỏch hàng 952.615 43,28 1.114.648 50,97 162.033 117 2. Phải thu khỏc 490.165 22,27 104.575 4,78 (385.590) 21,33 3. Dự phũng phải thu khú đũi (23.809) (1,08) (29.589) (1,35) (5.780) 27 IV. Hàng tồn kho 230 0,01 350 0,01 120 152 V. Tài sản ngắn hạn khỏc 2.302 0,1 5.752 0,26 3.450 249,86 B. Tài sản dài hạn 302.484 13,74 330.253 15,1 27.769 109,18 I. Cỏc khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0 0 II. Tài sản cố định 302.484 13,74 330.253 15,1 27.769 109,18 III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0 IV. Cỏc khoản đầu tư t/chớnh dài hạn 0 0 0 0 0 0

Tổng (A + B) 2.200.686 100% 2.183.529 100% (14.157) 99,35

Bảng1: Bảng phõn tớch cơ cấu tài sản

Qua số liệu của bảng phõn tớch cú thể thấy quy mụ tổng tài sản là do cỏc yếu tố sau:

 Tài sản ngắn hạn giảm từ 1.898.202 ( năm 2004) xuống 1.856.276(năm 2005) tương ứng 41.926 USD, cựng với mức giảm của tỷ trọng trong tổng tài sản từ 86,25% xuống cũn 84,89%. Tài sản ngắn hạn giảm là do:

- Cỏc khoản phải thu tổng cỏc khoản phải thu giảm là 229.338. Trong cỏc khoản phải thu, phải thu khỏc giảm 385.590 nhưng phải thu khỏch hàng tăng

162.033USD. Tổng hợp mức tăng giảm cỏc khoản phải thu đó làm phải thu giảm.

Về khoản phải thu khỏch hàng: là một khoản chiếm tỷ trọng lớn trong cỏc khoản phải thu, cũng như tổng tài sản của Chi Nhỏnh, cho thấy Chi Nhỏnh bị khỏch hàng chiếm dụng vốn là tương đối lớn. Trong năm 2005 tỷ trọng khoản phải thu khỏch hàng tăng so với năm trước là 7,69% Nguyờn nhõn lý giải điều này là do trong năm Chi Nhỏnh đó mở rộng thờm được thị trường mới, thu hỳt thờm nhiều khỏch hàng mới, để tạo và duy trỡ những mối quan hệ mới lõu dài đũi hỏi Chi Nhỏnh cần thụng thoỏng hơn trong chớnh sỏch tớn dụng thương mại, tuy nhiờn đú cũng là bất lợi đối với một doanh nghiệp dịch vụ thương mại cần nhiều vốn cho hoạt động của mỡnh. Thiết nghĩ Chi Nhỏnh cần cú những biện phỏp để thỳc đầy việc thu hồi nợ của khỏch hàng.

Về khoản phải thu khỏc: đú bao gồm khoản tạm ứng, ký cược ký quỹ ngắn hạn, phải thu khỏc.

Giỏ trị cỏc khoản phải thu khỏc năm 2005 so với năm 2004 giảm 38.590USD. Nhõn tố chủ yếu làm giảm giỏ trị cỏc khoản phải thu là do khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn giảm, chứng tỏ uy tớn của Chi Nhỏnh trong cỏc quan hệ tài chớnh ngày cỏc gia tăng, đú là một thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Chi Nhỏnh trong tương lai.

- Tiền và cỏc khoản tương đương tiền tăng138,5% tương đương 138.841 USD mức tăng này giỳp cho cỏc hoạt động cần thanh toỏn tức của Chi Nhỏnh được đỏp ứng tốt hơn, thể mức luõn chuyển thuần tăng. Chứng tỏ Chi Nhỏnh đó sử dụng tiền vào cỏc hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Tổng hợp mức tăng giảm của hai chỉ tiờu trờn là nguyờn nhõn chủ yếu làm cho tài sản ngắn hạn giảm 67.305 USD. Ngoài ra sự gia tăng của hàng tồn kho làm tổng tài sản tăng lờn 120USD, tài sản ngắn hạn khỏc tăng làm tổng tài sản tăng 3450USD.

Toàn bộ tài sản dài hạn của Chi Nhỏnh là tài sản cố định, khụng cú đầu tư dài hạn và bất động sản, tỷ trọng tài sản cố định của Chi Nhỏnh là 15,12%(2005), 13,89%(2004) đối với một doanh nghiệp tỷ trọng này là hợp lý vỡ nhu cầu về tài sản cố định trong loại hỡnh Doanh nghiệp này chủ yếu là: Mỏy múc thiết bị giỳp cho việc xử lý và lưu trữ thụng tin, những mỏy múc này khụng cú giỏ trị lớn như mỏy múc dựng trong cỏc doanh nghiệp sản xuất. Trong loại hỡnh doanh nghiệp dịch vụ tài sản lưu động sẽ luụn chiếm một vị trớ quan trọng.

Qua kết phõn tớch kết cấu tài sản của Chi Nhỏnh, tài sản lưu động 86,25%(2004), 84,89(2005) phần cũn lại là tài sản cố định, đú là một kết cấu hợp lý với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, tuy nhiờn tỷ trọng cỏc chỉ tiờu trờn Bảng cõn đối kế toỏn cần phải cú biện phỏp điều chỉnh để tạo mụi trường tài chớnh lành mạnh cho Chi Nhỏnh.

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 43 -46 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×