0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Qui trình phát hành chứng khoán ra công chúng

Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN FULL (Trang 62 -63 )

- Các hình thức khác.

4.1.2. Qui trình phát hành chứng khoán ra công chúng

Thông thường tổ chức phát hành thường phối hợp với các bên liên quan (UBCKNN, Tổ chức BLPH tổ chức kiểm toán…) theo các bước sau: (9 bước)

Bước 1: Tổ chức họp Đại hội cổ đông để xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông

về việc chào bán chứng khoán.

Bước 2: Thành lập Ban chuẩn bị cho đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng. Bước 3: Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành và kí hợp đồng bảo lãnh sợ bộ và các văn

bản ghi nhớ cần thiết khác

Bước 4: Tổ chức PHCK nộp hồ sơ đăng kí phát hành lên UBCKNN Bước 5: Kí hợp đồng bảo lãnh chính thức và các văn bản có liên quan Bước 6: Công bố thông tin về đợt chào bán

Bước 7: Tổ chức BLPH phối hợp với doanh nghiệp CPH tổ chức bán đấu giá CP ra bên

ngoài.

Do tính đặc thù của TTCK Việt Nam bên cạnh cổ phiếu của công ty cố phần mới thành lập, còn có cổ phiếu của các DNNN cổ phần hoá được chuyển thành công ty đưa sở hữu. Quy trình các DNNN thực hiện cổ phần hoá có thể bán cổ phần lần đầu như sau:

Theo văn bản hiện hành thì BLPH trong trường hợp bán cổ phần làn đầu của DNNN cổ phần hoá là việc tổ chức nhận bảo hành đảm bảo thực hiện phương án bán cổ phần của DNNN cổ phần hoá cho các đối tượng bên ngoài theo hình thức đấu giá. Trường hợp không bán hết CP tổ chức nhận bảo lãnh phải mua số CP còn lại theo giá khởi điểm.

Nếu tổ chức BLPH được chỉ định làm tổ chức thực hiện đấu giá ra bên ngoài, tổ chức BLPH sẽ cùng doanh nghiệp CPH tiến hành tổ chức đấu giá theo quy trình sau:

(1)Thành lập hội đồng đấu giá (HĐ ĐG)

(2) Xây dựng và đệ trình quy chế đấu giá lên HĐ ĐG:

(3) Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp CPH (4) Nhận phiếu đăng ký tham gia đấu giá

Phiếu tham dự có đánh số thứ tự, ghi rõ họ tên và địa chỉ cá nhân, tổ chức tham dự, số lượng CP đăng ký mua, số tiền đặt cọc.

(5) Tiến hành kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, thông báo cho các cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện

Bước 8: Tổ chức BLPH thực hiện cam kết của mình, phân phố chứng khoán và thanh toán

Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN FULL (Trang 62 -63 )

×