0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

ch ng khoán ứ

Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN FULL (Trang 46 -46 )

+ Đố ới v i ch ng khoán l ch ng ch v t ch t: ứ à ứ ỉ ậ ấ

- Nhân viên môi gi i g p g v hớ ặ ỡ à ướng d n khách h ng i n phi u g i ch ng khoán,ẫ à đ ề ế ử ứ b ng kê khai ch ng ch ch ng khoán kí g i, ch ng ki n tr c ti p khách h ng kí phi u, yêuả ứ ỉ ứ ử ứ ế ự ế à ế c u khách h ng cung c p ầ à ấ đầ đủy nh ng thông tin c n thi t (ch kí, CMND, s t i kho n ).ữ ầ ế ữ ố à ả …

- Ti p nh n h s , ch ng ch ch ng khoán v ki m tra tính chính xác c a h s vế ậ ồ ơ ứ ỉ ứ à ể ủ ồ ơ à ch ng khoán kí g i.ứ ử

- L p h s , ghi s theo dõi v chuy n v o kho l u gi .ậ ồ ơ ổ à ể à ư ữ + Đố ới v i ch ng khoán ghi sứ ổ

- G p g v hặ ỡ à ướng d n khách h ng l m th t c kí g i, yêu c u khách h ng cung c pẫ à à ủ ụ ử ầ à ấ y thông tin (ch kí, CMND, s t i kho n ).…

đầ đủ ữ ố à ả

- Ti p nh n h s : s c ông (có ch kí v con d u c a t ch c phát h nh), gi y yêuế ậ ồ ơ ổ ổ đ ữ à ấ ủ ổ ứ à ấ c u chuy n kho n ch ng khoán (có ch kí c a t ch c l u kí trầ ể ả ứ ữ ủ ổ ứ ư ướ đ đồc ó ng ý cho khách h ng chuy n ch ng khoán sang l u kí t i công ty).à ể ứ ư ạ

- L p v l u gi h s khách h ng.ậ à ư ữ ồ ơ à

Bước 2: tái l u kí t i trung tâm l u kí ch ng khoánư ư

CTCK l p h s l u kí theo quy nh, mang h s v ch ng ch ch ng khoán t iậ ồ ơ ư đị ồ ơ à ứ ỉ ứ ớ TTLKCK l m th t c tái l u kí trong kho ng th i gian quy nh ( VN: 1 ng y l m vi c) kà ủ ụ ư ả ờ đị ở à à ệ ể t ng y nh n ừ à ậ được CK c a khách h ng.ủ à

Bước 3: Th c hi n các quy n liên quan v ch ng khoán s h uự ở ữ

Ti p nh n h s l u kí ch ng khoánế ậ ồ ơ ư ứTái l u kí t i trung tâm l u kí ư ạ ư

Tái l u kí t i trung tâm l u kí ư ạ ư

ch ng khoánứ

Th c hi n quy n s h u ch ng ự ệ ề ở ữ ứkhoán l u kíư

Th c hi n quy n s h u ch ng ự ệ ề ở ữ ứkhoán l u kíư

L p báo cáo khi có yêu c uậ ầ

Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN FULL (Trang 46 -46 )

×