0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Quy trình thanh toán

Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN FULL (Trang 54 -57 )

Thông báo kt qu gia od ch v ni kh ớ l nhệ

3.1.3.6 Quy trình thanh toán

Cu i ng y giao d ch, trung tâm i n toán c a s giao d ch th c hi n vi c t ng h p cácố à ị đ ệ ủ ở ị ự ệ ệ ổ ợ giao d ch c a t ng th nh viên môi gi i th nh b n danh m c các giao d ch trong ng y. B n danhị ủ ừ à ớ à ả ụ ị à ả m c n y g m các n i dung chính sau:ụ à ồ ộ

- Tên, mã hi u th nh viên môi gi iệ à ớ

- Tên công ty ch ng khoán v mã công tyứ à

- Ch ng khoán ứ được giao d ch: ch ng lo i ch ng khoán, mã CK mua, mã CK bán, sị ủ ạ ứ ố lượng, giá giao d ch, t ng giá tr giao d ch, phí giao d ch.ị ổ ị ị ị

Ng y T (hay T+0): à

Nhân viên môi gi i nh n ớ ậ được k t qu kh p l nh t SGD, TTGDCK v chuy n choế ả ớ ệ ừ à ể nhân viên k toán l u kí. Nhân viên k toán l u kí ti n h nh ki m tra v i to n b phi u l nh,ế ư ế ư ế à ể ớ à ộ ế ệ ki m tra tính chính xác c a vi c nh n v truy n l nh c a nhân viên môi gi i v nhân viên t iể ủ ệ ậ à ề ệ ủ ớ à ạ s n. Sau ó NVLTLK chuy n các ch ng khoán ã kh p l nh, ti n c a khách h ng t t ià đ ể ứ đ ớ ệ ề ủ à ừ à kho n ch ng khoán, ti n giao d ch sang t i kho n ch ng khoán, ti n ch giao d ch. N u có saiả ứ ề ị à ả ứ ề ờ ị ế sót ph i l m rõ nguyên nhân do nhân viên giao d ch t i s n hay nhân viên môi gi i t i công tyả à ị ạ à ớ ạ

có bi n pháp x lí.

để ệ ử

Sau khi ki m tra v i u ch nh sai sót n u có, Trung tâm i n toán chuy n b n danhể à đ ề ỉ ế đ ệ ể ả m c giao d ch trong ng y t i các th nh viên môi gi i. B n danh m c giao d ch trong ng y lụ ị à ớ à ớ ả ụ ị à à m t ph n c u th nh quan tr ng trong nh t kí giao d ch c a CTCK v l c s pháp lí xácộ ầ ấ à ọ ậ ị ủ à à ơ ở nh n các giao d ch ã ậ ị đ được th c hi n ng y (T+0).ự ệ à

Sao kê giao d chị

ph c v vi c quy t toán giao d ch, bên c nh danh m c giao d ch trong ng y, trung

Để ụ ụ ệ ế ị ạ ụ ị à

tâm i n toán c a SGD l p b n sao kê giao d ch, b n sao kê l b n t ng h p phân lo i các giaođ ệ ủ ậ ả ị ả à ả ổ ợ ạ d ch theo lo i giao d ch mua v bán: mã ch ng khoán mua bán, ị ạ ị à ứ đối tác mua bán, kh i lố ượng ch ng khoán yêu c u ứ ầ đối tác chuy n kho n, t ng s ti n c n thu chi cho to n b giao d chể ả ổ ố ề ầ à ộ ị trong ng y. B n sao kê giao d ch à ả ị đượ ậc l p th nh 2 liên v chuy n cho nhân viên môi gi i c aà à ể ớ ủ CTCK ng y (T+0).à

Danh m c các giao d ch không ụ được th c hi n v các giao d ch ch a ho n t tự à ư à ấ

Ngo i b n danh m c giao d ch trong ng y, cu i ng y giao d ch trung tâm i n toán c aà ả ụ ị à ố à ị đ ệ ủ SGD s chuy n t i th nh viên môi gi i b n danh m c các giao d ch không ẽ ể ớ à ớ ả ụ ị được th c hi n, óự ệ đ l các giao giao d ch do th nh viên môi gi i à ị à ớ đăng kí nh ng ch a có giao d ch ư ư ị đố ứi ng (do nấ nh giá hay kh i l ng), ho c các giao d ch không ch p h nh các quy nh giao d ch c a SGD

đị ố ượ ặ ị ấ à đị ị ủ

ng th i thông báo cho b ph n giám sát th tr ng theo dõi. Danh m c các giao d ch ch a

đồ ờ ộ ậ ị ườ để ụ ị ư

ho n t t bao g m các giao d ch m t ch c môi gi i l p giá ch a công b à ấ ồ ị à ổ ứ ớ ậ ư ố đối tác giao d chị trong trường h p ợ đối tác giao d ch ã th c hi n giao d ch vị đ ự ệ ị ượt quá h n m c giá tr ạ ứ ị đựơc c pấ (thông tin n y do TTTTBT c a SGD cung c p).à ủ ấ

Các b n danh m c nêu trên l n i dung Nh t kí giao d ch c a các CTCK th nh viên.ả ụ à ộ ậ ị ủ à Trên c s các b n “danh m c giao d ch trong ng y”, “b n sao kê giao d ch”, “danh m c giaoơ ở ả ụ ị à ả ị ụ d ch không ị được th c hi n / ch a ho n t t”, các CTCK th c hi n vi c ki m tra trách nhi mự ệ ư à ấ ự ệ ệ ể ệ th c hi n l nh c a các th nh viên c a t ch c mình (trách nhi m ự ệ ệ ủ à ủ ổ ứ ệ đầ đủy , chính xác, k pị

th i).ờ

Ng y T+1:à

T i ng y l m vi c sau ng y giao d ch, CTCK ph i chuy n b n sao kê danh m c bán vạ à à ệ à ị ả ể ả ụ à mua (có xác nh n c a công ty) t i trung tâm thanh toán bù tr v LKCK n i CTCK l th nhậ ủ ớ ừ à ơ à à viên. Trên c s b n sao kê n y, TTTTBT & LKCK th c hi n vi c bút toán ơ ở ả à ự ệ ệ đố ưi l u. Trên t ià kho n c a t ch c bán: ghi n t i kho n ch ng khoán, ghi có t i kho n ti n. Trên TK c a tả ủ ổ ứ ợ à ả ứ à ả ề ủ ổ ch c mua: ghi n t i kho n ti n, ghi có TK ch ng khoán. Cu i ng y các ch t i kho n ứ ợ à ả ề ứ ố à ủ à ả đều nh n ậ được b n trích ph l c t i kho n ti n v ch ng khoán.ả ụ ụ à ả ề à ứ

Ng y T+2:à

Sau khi nh n ậ được báo cáo bù tr v thanh toán ti n t TTLK & TTBT nhân viên kừ à ề ừ ế toán ki m tra s d trên t i kho n ti n g i giao d ch t i SGD, TTGDCK ể ố ư à ả ề ử ị ạ để chu n b thanh toánẩ ị v o ng y T+3. N u t i kho n c a công ty không còn à à ế à ả ủ đủ ề ti n thì CTCK ph i nhanh chóng huyả ng ti n v o t i kho n tr c th i gian quy nh ( VN hi n nay l tr c 11h ng y T+3. N u

độ ề à à ả ướ ờ đị ở ệ à ướ à ế

công ty không huy động đượ đủ ềc ti n thì ph i l m th t c ả à ủ ụ để được s d ng Qu h trử ụ ỹ ỗ ợ thanh toán c a TTLKCK. N u trong t i kho n c a công ty không ủ ế à ả ủ đủ ch ng khoán ứ để thanh toán thì công ty ph i chuy n ch ng khoán t t i kho n t doanh ho c thả ể ứ ừ à ả ự ặ ương lượng v i kháchớ h ng.à

Ng y T+3: à

+ Thanh toán quy t toán v i khách h ng ế à

Thanh quy t toán v i khách h ng l vi c thanh toán giá tr giao d ch ch ng khoán. Giá trế ớ à à ệ ị ị ứ ị giao d ch ch ng khoán l giá mua (bán) ch ng khoán ị ứ à ứ được xác nh theo giá giao d ch chínhđị ị th c khi kh p l nh. Vi c thanh toán ứ ớ ệ ệ được th c hi n theo phự ệ ương th c chuy n kho n. ứ ể ả Đố ới v i giao d ch mua CTCK th c hi n thu ti n b ng các phi u y nhi m chi trích t t i kho n c aị ự ệ ề ằ ế ủ ệ ừ à ả ủ khách h ng sang t i kho n c a CTCK. à à ả ủ Đố ới v i giao d ch bán: CTCK ph i th c hi n vi c thuị ả ự ệ ệ ti n cho khách h ng b ng cách chuy n ti n t t i kho n c a CTCK sang t i kho n thanh toánề à ằ ể ề ừ à ả ủ à ả c a khách h ng.ủ à

Ngo i giá tr giao d ch, khách h ng có trách nhi m tr l phí, phí giao d ch v ph phíà ị ị à ệ ả ệ ị à ụ cho CTCK (n u có). L phí l nh ng chi phí ế ệ à ữ được quy nh c nh cho m t giao d ch (khôngđị ố đị ộ ị ph thu c v o giá tr giao d ch).ụ ộ à ị ị

Phí giao d ch bao g m:ị ồ

- Phí môi gi i: do CTCK th a thu n v i khách h ng trong khung phí do pháp lu t quyớ ỏ ậ ớ à ậ nh theo t ng lo i ch ng khoán. Phí n y bao g m: chi phí thanh toán chuy n kho n ti n v

đị ừ ạ ứ à ồ ể ả ề à

ch ng khoán l u kí (ví d : ứ ư ụ đố ới v i trái phi u 0,15% giá tr giao d ch, c phi u l 0,5%giá trế ị ị ổ ế à ị giao d ch).ị

Phí môi gi iớ = Giá tr giao d chị ị x T l phíỉ ệ

- Phí môi gi i l p giá: m c phí n y do SGD quy nh, công ty ph i tr cho s v thu l iớ ậ ứ à đị ả ả ở à ạ t khách h ng, ví d ừ à ụ đố ới v i trái phi u 0,75% giá tr giao d ch, c phi u 0,8% giá tr giao d ch.ế ị ị ổ ế ị ị

V b n ch t ho t ề ả ấ ạ động mua bán ch ng khoán ứ được th c hi n theo phự ệ ương th c phiứ ch ng t , vi c luân chuy n ch ng khoán giao d ch ứ ừ ệ ể ứ ị được th c hi n thu n túy b ng các bút toánự ệ ầ ằ bù tr trên các t i kho n l u kí. Quy n s h u ch ng khoán có hi u l c khi ch ng khoánừ à ả ư ề ở ữ ứ ệ ự ứ c h ch toán v o t i kho n l u kí v h t hi u l c khi b tách kh i t i kho n n y. Do v y

đượ ạ à à ả ư à ế ệ ự ị ỏ à ả à ậ

ngay sau khi th c hi n các bút toán chuy n kho n l u kí, các trung tâm l u kí có trách nhi mự ệ ể ả ư ư ệ chuy n giao ngay cho công ty l u kí b n trích l c l u kí ch ng khoán khi có s thay ể ư ả ụ ư ứ ự đổ ại tr ng thái t i kho n.à ả

Ng y T+3 nhân viên k toán l u kí th c hi n chuy n ti n t t i kho n ti n g i c aà ế ư ự ệ ể ề ừ à ả ề ử ủ công ty (t i kho n t doanh) v t i kho n ti n g i giao d ch c a khách h ng (t i kho n môià ả ự à à ả ề ử ị ủ à à ả gi i) v o t i kho n ti n g i thanh toán bù tr c a công ty m t i ngân h ng ch nh thanhớ à à ả ề ử ừ ủ ở ạ à ỉ đị toán; đồng th i h ch toán chuy n s ch ng khoán ph i thanh toán t t i kho n t doanh c aờ ạ ể ố ứ ả ừ à ả ự ủ công ty v t i kho n ch ng khoán giao d ch c a khách h ng v o t i kho n thanh toán bù trà à ả ứ ị ủ à à à ả ừ c a th nh viên l u kí m t i TTLKCK.ủ à ư ở ạ

3.1.4. Ho t ạ động môi gi i trên th trớ ị ường phi t p trung (OTC)ậ

Trên th trị ường OTC các công ty ch ng khoán ho t ứ ạ động v i t cách l công ty giao d chớ ư à ị - môi gi i, ho c v i t cách trung gian c a các nh môi gi i. Các ch ng khoán trên th trớ ặ ớ ư ủ à ớ ứ ị ường OTC được mua bán thông qua vi c th a thu n gi hai bên v giá ch ng khoán c ng ệ ỏ ậ ữ à ứ ũ được hình th nh do s th a thu n. Kh i là ự ỏ ậ ố ượng mua bán các ch ng khoán n y thứ à ường th c hi n theo lô cóự ệ giá tr l n.ị ớ

Quy trình nghi p v môi gi i trên th trệ ụ ớ ị ường OTC:

Bước 1: Tìm ki m khách h ng v thu th p thông tinế à à

* Tìm ki m khách h ngế à : l khâu quan tr ng nh t trong ho t à ọ ấ ạ động môi gi i trên thớ ị trường OTC v à được th c hi n b i b ph n ch m sóc khách h ng v b ph n marketing. Vi cự ệ ở ộ ậ ă à à ộ ậ ệ tìm ki m khách h ng có th ế à ể được tri n khai b ng nhi u cách khác nhau nh d a v o kháchể ằ ề ư ự à h ng thà ường xuyên giao d ch v i công ty, tìm ki m trên các phị ớ ế ương ti n thông tin nh báo chí,ệ ư m ng internet Th c t cho th y, ạ … ự ế ấ để ệ vi c tìm ki m khách h ng mang l i hi u qu , nhân viênế à ạ ệ ả OTC ph i i th c t nhi u, ti p c n nhanh chóng ngu n thông tin v n m b t nhanh các ngu nả đ ự ế ề ế ậ ồ à ắ ắ ồ thông tin được ti p c n. ế ậ

* Thu th p thông tin : nhân viên môi gi i OTC ph i thớ ả ường xuyên c p nh t các thông tinậ ậ v giá các ch ng khoán OTC h ng ng y ề ứ à à để nh p v o h th ng m ng máy tính c a công tyậ à ệ ố ạ ủ cho khách h ng c a công ty tham kh o, liên t c c p nh t các thông tin v tình hình ho t à ủ ả ụ ậ ậ ề ạ động, tình hình t i chính c a các t ch c phát h nh ch ng khoán trên th trà ủ ổ ứ à ứ ị ường OTC để ắ n m rõ các ch ng khoán nh m ph c v cho khách h ng ứ ằ ụ ụ à đồng th i tránh ờ được nh ng r i ro do thi uữ ủ ế thông tin gây ra.

Bước 2: kí k t h p ế ợ đồng mua bán v i khách h ng à

Sau quá trình tìm hi u v các khách h ng có nhu c u mua bán ch ng khoán, nhân viênể ề à ầ ứ môi gi i s kí k t v i khách h ng h p ớ ẽ ế ớ à ợ đồng mua bán ch ng khoán OTC, hứ ướng d n kháchẫ h ng à đặ ọt c c ti n mua bán ch ng khoán v th c hi n h p ề ứ à ự ệ ợ đồng.

Bước 3: Thương lượng để so kh p các l nh mua bán

không có, công ty ph i tìm ki m ngu n tả ế ồ ương đương trong th i h n h p ờ ạ ợ đồng. Dù l nh giaoệ d ch c a khách h ng l l nh th trị ủ à à ệ ị ường hay gi i h n , CTCK có trách nhi m nghiên c u ớ ạ … ệ ứ để th c hi n l nh t i m c giá t t nh t, b ng cách liên l c v i các CTCK khác có n m gi lo iự ệ ệ ạ ứ ố ấ ằ ạ ớ ắ ữ ạ ch ng khoán n y thông qua h th ng giao d ch c a th trứ à ệ ố ị ủ ị ường OTC để tìm các giá y t phù h p,ế ợ sau ó thông báo cho khách h ng v vi c th c hi n l nh giao d ch. N u không tìm đ à ề ệ ự ệ ệ ị ế được ngu n h ng ph i thông báo v i khách h ng v o ng y h t th i h n c a h p ồ à ả ớ à à à ế ờ ạ ủ ợ đồng.

Bước 4: Chuy n nh ượng ch ng khoán

Sau khi kh p l nh mua v bán nhân viên môi gi i yêu c u bên bán ch ng khoán chuy nớ ệ à ớ ầ ứ ể giao các gi y t chuy n nhấ ờ ể ượng quy n s h u ch ng khoán, yêu c u bên mua thanh toán ề ở ữ ứ ầ đầy

các kho n ti n kí k t theo i u kho n c a h p ng.

đủ ả ề ế đ ề ả ủ ợ đồ

Bước 5: Thanh toán các kho n phí môi gi i v d ch v , ho n tr ti n ớ à ị à ả ề đặ ọt c c n uế vi ph m h p ợ đồng

Sau khi ho n t t quá trình chuy n nhà ấ ể ượng, nhân viên môi gi i s tính toán các kho nớ ẽ ả phí phát sinh liên quan, nh ng thi t h i x y ra ư ệ ạ ả đố ới v i khách h ng do công ty l m sai các quyà à nh c a h p ng. Phí giao d ch ph thu c v o vi c công ty ch ng khoán l ng i i lí

đị ủ ợ đồ ị ụ ộ à ệ ứ à ườ đạ

th c hi n l nh cho khách h ng (phí hoa h ng) hay nh t o l p th trự ệ ệ à ồ à ạ ậ ị ường (chênh l ch giá muaệ bán). Phí hoa h ng do CTCK quy nh v ph i công b công khai cho khách h ng. ồ đị à ả ố à Đố ới v i người bán ch ng khoán: các kho n phí s ứ ả ẽ được kh u tr v o ti n bán ch ng khoán, ấ ừ à ề ứ đố ới v i bên mua s yêu c u khách h ng thanh toán ph n còn thi u v o t i kho n ti n ẽ ầ à ầ ế à à ả ề đặ ọt c c. Ho nà tr ti n ả ề đặ ọt c c cho khách h ng n u không th c hi n à ế ự ệ được h p ợ đồng.

Bước 6: L u gi h s v các gi y t liên quan ư ữ ồ ơ à ấ ờ để ả gi i quy t tranh ch p phát sinhế n u có.ế


Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN FULL (Trang 54 -57 )

×