0

so sanh cuong linh chinh tri thang 2 va thang 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Cao đẳng - Đại học

... sức phấn đấu là đến năm 20 10 đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát tri n, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 20 20 Việt Nam cơ bản trở ... tiến hành ở tất cả các quốc gia, kể cả các nước đã phát tri n 12/ vì sao CNH-HDH hiện nay đảng ta xác định phải gắn với phát tri n kinh tế tri thức:cho ví dụ Vì: cuộ cách mạng khoa học công nghệ ... thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 , giai cấp nào giử vai trò quan trọng? tai sao?GCCN VN là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát tri n, bao gồm những người lao động chân phát tri n, bao gồm những người...
 • 8
 • 103,119
 • 1,253
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Khoa học xã hội

... tổng quát của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta giai đoạn 20 01 - 20 10 là (2) : - Là quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn ... của nông dân nông thôn. 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10: Giống nhau:o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ... giới thứ 2 nổ ra3/ tại sao cm tháng 8 là thời cơ ngàn năm có 1: CNH_HDH trong khi thế giới kinh tế tri thức đã phát tri n. chúng ta co thể và cần thiết ko trải qua các bước phát tri n từ NN...
 • 8
 • 2,328
 • 9
SỰ RA ĐỜI CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

SỰ RA ĐỜI CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

Cao đẳng - Đại học

... Người cùng khổBBáo Người cùng khổáo Người cùng khổ 1 920 1 921 1 922 1 923 1 925 1 927 1 929 Thời gian1 920 1 921 1 922 1 923 1 925 1 927 1 929 Thời gian Đã đề cập đến những vấn đề cơ bản của một cương ... Tâm tâm xãTâm tâm xã (1 923 ) (1 923 )Tâm tâm xãTâm tâm xã (1 923 ) (1 923 )Cộng sản đoàn (2/ 1 925 )Cộng sản đoàn (2/ 1 925 )Cộng sản đoàn (2/ 1 925 )Cộng sản đoàn (2/ 1 925 )Hội Việt Nam cách mạng ... Phỏp (1 925 )Báo Ng ời cùng khổ (1 922 ) Báo Ng ời cùng khổ (1 922 ) ” 6/1911 1917 1919 7/1 920 12/ 1 920 6/1911 1917 1919 7/1 920 12/ 1 920 Thời gianThời gianMức độMức độ
 • 60
 • 806
 • 1
Nội dung và ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... tập 2, tr .100 . 22 Mục lụcA. Mở đầu 1B. Nội dung 3Chơng I: Hoàn cảnh lịch sử ra đời cơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 31. Sự phát tri n của phong trào cách mạng Việt Nam 1 925 1 929 3 2. ... trong cả nớc. Số lợng các cuộc đấu tranh của công nhân trong hai năm 1 928 1 929 đà tăng gấp 25 lần so với hai năm 1 926 1 927 lên tới 40 cuộc. Trong đó, tiêu biểu là các cuộc bÃi công của công ... Nội, 1998, tập 2, tr. 12. (2) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, tr. 12. (3) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, tr.13.18...
 • 30
 • 24,314
 • 85
Bài 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị (nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh)

Bài 2 lớp cấp lý luận chính trị (nguồn gốc sở của thế giới xung quanh)

Cao đẳng - Đại học

... đã phát tri n quan niệm linh hồn củangười nguyên thủy thành quan niệm về vai trò sáng tạo của linh hồn đối với thế giới,quan niệm về hồi tưởng của linh hồn bất tử quan niệm về một linh hồn ... "Philosophia" (philo:yêu mến;sophia: sự thông thái) > TH là sự uyên thâm, uyên bác của con người. Tri t học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, vềvị trí, vai ... phân tích 2 bản chất đầu mà thôi.8 LỚP CẤP LLCT BÀI 2: NGUỒN GỐC SỞ CỦA THẾ GIỚI XUNG QUANHI. VẬT CHẤT CÁC THUỘC TÍNH CỦA VẬT CHẤT.* Khái lược về Tri t học nói chung:- Tri t học...
 • 10
 • 22,552
 • 231
cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN

cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN

Tư liệu khác

... +31911-'E=-I 2 65D1#99G=?JE=A-7E-E%"+1-D0#%K'8DKE=L 2 ='F''-2M9-NO 26 *+/ / PK" ;10# :-/ /9-!#DG2C#-D0#%K2"#-+1;Q-D0#%?E=1'&:R'9 9SO2 E=A/:?/& :2% +1E=K26=?C5T#K2&J'U"#2MV/K"#5T#-1+?&:D#Q1"1=UE=9W9S.-'E=A-F1"X2.-'E =27 YFK-56'+11?/F9- 72+ 31ZE ... S 62= @K2:%0#D-O [2+ 1E=\9F"*E=A-E=F2=;M+1E=?/DCK-'8DU]?CE&:;E;?1?/0#%DK21/:BE9 ^*?[[KYE2?[ [22 3*"-4#56+179!#X?[[-I 223 E=I&:-V-[?E'972MO&&apos ;2% 2_+ 123 9H+")/<"&/="K?"&,!,-!"&$%"&'(")*)+"), ... ^*?[[KYE2?[ [22 3*"-4#56+179!#X?[[-I 223 E=I&:-V-[?E'972MO&&apos ;2% 2_+ 123 9H+")/<"&/="K?"&,!,-!"&$%"&'(")*)+"), /01 23 "LH+")/<"&/="ã.F@ 2` 2#MA 23 &O1 "6@ +1+31ZE S6K=G%5D;?8'1Q9ã.!TG2O2E=Aa23 HE--&#;+1E=FG1=9aBb?CH#DE"Tc-=CK0#D--c2%? 12. -'...
 • 16
 • 3,971
 • 81
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... – 1 926 ); Đảng thanh niên cao vọng (năm 1 926 ); Việt Nam nghĩa đoàn (năm 1 925 ), sau nhiều lần đổi tên, tháng 7 -1 928 lấy tên là Tân Việt cách mạng Đảng; Việt Nam quốc dân Đảng (tháng 12- 1 927 ). ... 1 925 đã có bước phát tri n mới so với trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Hình thức bãi công đã trở nên phổ biến, diễn ra trên quy mô lớn hơn thời gian dài hơn.9Trong những năm 1 926 ... 1 926 - 1 929 , phong trào công nhân đã có sự lãnh đạo của các tổ chức như Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Công hội đỏ các tổ chức cộng sản ra đời từ năm 1 929 . Từ năm 1 928 đến năm 1 929 , có...
 • 14
 • 8,437
 • 85
chương 1. Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

chương 1. Sự ra đời của ĐCSVN Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Tư liệu khác

... địa bị bắt làm nô lệBiên so n: Võ Thị Như HuệKhoa Lý luận chính trị - Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVNTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Phim đời sống nhân dân thuộc địaBiên so n: Võ Thị Như HuệKhoa ... đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc” Hồ Chí Minh Toàn tập, t8,tr.5 62 Biên so n: Võ Thị Như HuệKhoa Lý luận chính trị - Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVNTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG ... xiết dưới ách thống trị của thực dân”.Biên so n: Võ Thị Như HuệKhoa Lý luận chính trị - Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVNTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 2. Hoàn cảnh trong nước:a. Xã hội VN dưới sự...
 • 64
 • 6,652
 • 100
hồ sơ năng lực công ty TNHH tư vấn trí tuệ hòa bình tháng 2 năm 2014

hồ năng lực công ty TNHH tư vấn trí tuệ hòa bình tháng 2 năm 2014

Kinh tế - Thương mại

... 837,72m; Bề rộng mặt đường 2x2,75m bằng BTN; Bề rộng hè đường 2x3m; - Đường Trường THKT có chiều dài 422 ,15m; Bề rộng mặt đường 2x2,75m bằng BTN; Bề rộng hè đường 2x2m; - Đường Võ Tánh có chiều ... LỤC A - HỒ PHÁP LÝ 2 A.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY 2 A .2. TRỤ SỞ CÔNG TY 2 A.3. PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỊA KỸ THUẬT 2 A.4. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 2 A.5. GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001 :20 08 3 A.6. TỔ CHỨC ... 2x2,75m bằng BTN; Bề rộng hè đường 2x2m; - Đường Nguyễn Việt Dũng có chiều dài 676,81m; Bề rộng mặt đường 2x3,5m bằng BTN; Bề rộng hè đường 2x4m; - Đường Trần Hưng Đạo có chiều dài 837,72m;...
 • 44
 • 2,668
 • 4
So sánh kết quả điều trị cận thị giữa Lasik phân tích giá trị Q và Lasik thường quy

So sánh kết quả điều trị cận thị giữa Lasik phân tích giá trị Q Lasik thường quy

Y khoa - Dược

... tháng 0,17 ± 0 ,10 0, 32 ± 0,11 0,000 * 3 tháng 0 ,21 ± 0,17 0 ,23 ± 0 ,20 0, 62 ∆ coma dc (àm) 6 thỏng 0 ,21 0,16 0 ,23 0,14 0,65 3 tháng 0, 32 ± 0 ,23 0 ,24 ± 0 ,20 0 ,10 coma ngang ... thỏng 0 ,25 0 ,20 0 ,27 ± 0 ,23 0, 72 3 tháng 0 ,23 ± 0,19 0,34 0 ,21 0,014* HO RMS (àm) 6 thỏng 0 ,24 ± 0,16 0 ,29 ± 0,14 0 ,27 LASIK phi cầu gây cầu sai tăng thêm ít hơn so với LASIK ... từ âm sang dương. Sự thay đổi ∆Q so với trước phẫu thuật ở nhóm phi cầu là 0,54 ± 0 ,22 0,77 ± 0 ,26 ở nhóm thường qui. Nhóm phi cầu giữ cho Q ít dương hơn so với nhóm thường qui một cách...
 • 16
 • 729
 • 0

Xem thêm