0

chuyen de boi duong hsg toan 8 hinh hoc

Chuyên đề bồi dưỡng HSG (Toán 8)

Chuyên đề bồi dưỡng HSG (Toán 8)

Toán học

... chuyển vế) b2: -4x+12=0 (rút gọn dạng ax+b=0) b3: x= −12 =3 −4 b)1,2-(x-0 ,8) = -2(0,9+x) ⇔ 1,2-x+0 ,8+ 1 ,8+ 2x=0 ⇔ x+3 ,8= 0 ⇔ x= -3 ,8 *Các tập tương tự: a)7x+21=0 c)5x-2=0 e)0.25x+1,5=0 g) x − = b)12-6x=0 ... − 3, x3 + x + x + 4, x − x + 5, x3 − x + x + 16 6, 4x3 −13 x + x − 18 7, x3 − x − x + 8, − x − x + x +1 9, 6x − x − 486 x + 81 10, x − x − 11, x3 − x + 12, x3 − x + 3x + 13, x3 + x + 17 x + 10 ... P(x) vµ Q(x) tháa m·n deg P(x) > deg Q(x) Gäi th¬ng vµ d phÐp chia P(x) cho Q(x) lÇn lỵt lµ M(x) vµ N(x) Khi ®ã ta cã: P( x) = Q( x).M ( x) + N ( x) (Trong ®ã: deg N(x) < deg Q(x)) (I) V× ®¼ng...
 • 16
 • 1,383
 • 17
CHUYÊN ĐÈ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 8

CHUYÊN ĐÈ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 8

Tư liệu khác

... chuyển vế) b2: -4x+12=0 (rút gọn dạng ax+b=0) b3: x= −12 =3 −4 b)1,2-(x-0 ,8) = -2(0,9+x) ⇔ 1,2-x+0 ,8+ 1 ,8+ 2x=0 ⇔ x+3 ,8= 0 ⇔ x= -3 ,8 *Các tập tương tự: a)7x+21=0 c)5x-2=0 e)0.25x+1,5=0 g) x − = b)12-6x=0 ... − 3, x3 + x + x + 4, x − x + 5, x3 − x + x + 16 6, 4x3 −13 x + x − 18 7, x3 − x − x + 8, − x − x + x +1 9, 6x − x − 486 x + 81 10, x − x − 11, x3 − x + 12, x3 − x + 3x + 13, x3 + x + 17 x + 10 ... P(x) vµ Q(x) tháa m·n deg P(x) > deg Q(x) Gäi th¬ng vµ d phÐp chia P(x) cho Q(x) lÇn lỵt lµ M(x) vµ N(x) Khi ®ã ta cã: P( x) = Q( x).M ( x) + N ( x) (Trong ®ã: deg N(x) < deg Q(x)) (I) V× ®¼ng...
 • 16
 • 774
 • 13
Chuyên đề Bồi dưỡng HSG toán 8

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG toán 8

Toán học

... lt cho cỏc nh thc ( x -1), (x 2), (x 3) u cú s d l v ti x = - thỡ a thc nhn giỏ tr tng ng l 18 ...
 • 2
 • 1,607
 • 13
Gián án Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Gián án Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Tư liệu khác

... chuyển vế) b2: -4x+12=0 (rút gọn dạng ax+b=0) b3: x= −12 =3 −4 b)1,2-(x-0 ,8) = -2(0,9+x) ⇔ 1,2-x+0 ,8+ 1 ,8+ 2x=0 ⇔ x+3 ,8= 0 ⇔ x= -3 ,8 *Các tập tương tự: a)7x+21=0 c)5x-2=0 e)0.25x+1,5=0 g) x − = b)12-6x=0 ... − 3, x3 + x + x + 4, x − x + 5, x3 − x + x + 16 6, 4x3 −13 x + x − 18 7, x3 − x − x + 8, − x − x + x +1 9, 6x − x − 486 x + 81 10, x − x − 11, x3 − x + 12, x3 − x + 3x + 13, x3 + x + 17 x + 10 ... P(x) vµ Q(x) tháa m·n deg P(x) > deg Q(x) Gäi th¬ng vµ d phÐp chia P(x) cho Q(x) lÇn lỵt lµ M(x) vµ N(x) Khi ®ã ta cã: P( x) = Q( x).M ( x) + N ( x) (Trong ®ã: deg N(x) < deg Q(x)) (I) V× ®¼ng...
 • 16
 • 1,548
 • 65
Tài liệu Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Tài liệu Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Tư liệu khác

... chuyển vế) b2: -4x+12=0 (rút gọn dạng ax+b=0) b3: x= −12 =3 −4 b)1,2-(x-0 ,8) = -2(0,9+x) ⇔ 1,2-x+0 ,8+ 1 ,8+ 2x=0 ⇔ x+3 ,8= 0 ⇔ x= -3 ,8 *Các tập tương tự: a)7x+21=0 c)5x-2=0 e)0.25x+1,5=0 g) x − = b)12-6x=0 ... − 3, x3 + x + x + 4, x − x + 5, x3 − x + x + 16 6, 4x3 −13 x + x − 18 7, x3 − x − x + 8, − x − x + x +1 9, 6x − x − 486 x + 81 10, x − x − 11, x3 − x + 12, x3 − x + 3x + 13, x3 + x + 17 x + 10 ... P(x) vµ Q(x) tháa m·n deg P(x) > deg Q(x) Gäi th¬ng vµ d phÐp chia P(x) cho Q(x) lÇn lỵt lµ M(x) vµ N(x) Khi ®ã ta cã: P( x) = Q( x).M ( x) + N ( x) (Trong ®ã: deg N(x) < deg Q(x)) (I) V× ®¼ng...
 • 16
 • 840
 • 3
Gián án Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Gián án Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Âm nhạc

... chuyển vế) b2: -4x+12=0 (rút gọn dạng ax+b=0) b3: x= −12 =3 −4 b)1,2-(x-0 ,8) = -2(0,9+x) ⇔ 1,2-x+0 ,8+ 1 ,8+ 2x=0 ⇔ x+3 ,8= 0 ⇔ x= -3 ,8 *Các tập tương tự: a)7x+21=0 c)5x-2=0 e)0.25x+1,5=0 g) x − = b)12-6x=0 ... − 3, x3 + x + x + 4, x − x + 5, x3 − x + x + 16 6, 4x3 −13 x + x − 18 7, x3 − x − x + 8, − x − x + x +1 9, 6x − x − 486 x + 81 10, x − x − 11, x3 − x + 12, x3 − x + 3x + 13, x3 + x + 17 x + 10 ... P(x) vµ Q(x) tháa m·n deg P(x) > deg Q(x) Gäi th¬ng vµ d phÐp chia P(x) cho Q(x) lÇn lỵt lµ M(x) vµ N(x) Khi ®ã ta cã: P( x) = Q( x).M ( x) + N ( x) (Trong ®ã: deg N(x) < deg Q(x)) (I) V× ®¼ng...
 • 16
 • 677
 • 6
20 Chuyên Đề Bồi Dưỡng HSG Toán 8

20 Chuyên Đề Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Toán học

... kh¸c Hay CE DC - DE DC AD CE AE - DE DC AD   1   (V× AD = DC)    1  1 DE DE DE DE DE DE DE DE CE AE - DE AE AB AE AB  1  2   (v× = : Do DF // AB) DE DE DE DF DE DF Suy CE AK + ... x2 – x + b) C = 8x9 – 9x8 + = 8x9 – - 9x8 + = 8( x9 – 1) – 9(x8 – 1) = 8( x – 1)(x8 + x7 + + 1) – 9(x – 1)(x7 + x6 + + 1) = (x – 1)(8x8 – x7 – x6 – x5 – x4 – x3 – x2 – x – 1) (8x8 – x7 – x6 – x5 ... g(x) = x9 + x8 + x7 + + x + Ta có: f(x) – g(x) = x99 – x9 + x 88 – x8 + x77 – x7 + + x11 – x + – = x9(x90 – 1) + x8(x80 – 1) + + x(x10 – 1) chia hết cho x10 – Mà x10 – = (x – 1)(x9 + x8 + x7 + +...
 • 117
 • 833
 • 3
Bài soạn Chuyen de BOI DUONG HSG toan 8.doc

Bài soạn Chuyen de BOI DUONG HSG toan 8.doc

Toán học

... Điều kiện x ≥ 20 08 (1đ) 1 x − x − 20 08 = ( x − 20 08 − x − 20 08 + ) + 20 08 − 4 80 31 80 31 = ( x − 20 08 − ) + ≥ 4 80 33 Dấu “ = “ xảy x − 20 08 = ⇔ x = (thỏa mãn) Vậy giá trị nhỏ 80 31 80 33 x = cần tìm ... Điều kiện x ≥ 20 08 (1,5đ) 1 x − x − 20 08 = ( x − 20 08 − x − 20 08 + ) + 20 08 − 4 80 31 80 31 = ( x − 20 08 − ) + ≥ 4 80 33 Dấu “ = “ xảy x − 20 08 = ⇔ x = (thỏa mãn) Vậy giá trị nhỏ 80 31 80 33 x = cần ... ======================= Hết ======================= 0,25 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Năm học 20 08- 2009 Môn TOÁN ( Dành cho học sinh chuyên Tin) Thời gian làm 150 phút ( không kể thời gian giao...
 • 8
 • 405
 • 0
Chuyen de boi duong HSG (Toan 8)doc doc

Chuyen de boi duong HSG (Toan 8)doc doc

Tài liệu khác

... − x + x + 16 6, 4x −13 x + x − 18 a, x −5 x + d, x −13 x +36 8, − x − x + x + 7, x − x − x + b, 3x 8 x3+4 e, x +3 x − 18 9, 6x − x − 486 x 81 + 10, x − x − c, x +8 x +7 f, x −5 x −24 11, x3 − x ... chuyển vế) b2: -4x+12=0 (rút gọn dạng ax+b=0) b3: x= −12 =3 −4 b)1,2-(x-0 ,8) = -2(0,9+x) ⇔ 1,2-x+0 ,8+ 1 ,8+ 2x=0 ⇔ x+3 ,8= 0 ⇔ x= -3 ,8 *Các tập tương tự: a)7x+21=0 c)5x-2=0 e)0.25x+1,5=0 g) x − = b)12-6x=0 ... P(x) vµ Q(x) tháa m·n deg P(x) > deg Q(x) Gäi th¬ng vµ d phÐp chia P(x) cho Q(x) lÇn lỵt lµ M(x) vµ N(x) Khi ®ã ta cã: P( x) = Q( x).M ( x) + N ( x) (Trong ®ã: deg N(x) < deg Q(x)) (I) V× ®¼ng...
 • 15
 • 398
 • 2
Chuyen de BOI DUONG HSG toan 8 pdf

Chuyen de BOI DUONG HSG toan 8 pdf

Cao đẳng - Đại học

... thấy (2x - 1)2 nên (2x - 1)2 + Do đó: 3 (2x -1) + 4 Trả lời: Vậy M lớn Đáp số: Mlớn nhất= Ví dụ 8: 2x = => x = với x = Tìm giá trị nhỏ B = 2x - x - Hớng dẫn giải: Ta có: B = Vì => 1 = = (x ... M(x) = ( x + 2) + x=-1 Đáp số: M(x)Lớn = với x = -1 Email: diepngoc0307@gmail.com http: //dangngocduong.violet.vn 13 ...
 • 13
 • 702
 • 5
Chuyen de boi duong HSG (Toan 8

Chuyen de boi duong HSG (Toan 8

Toán học

... chuyển vế) b2: -4x+12=0 (rút gọn dạng ax+b=0) b3: x= −12 =3 −4 b)1,2-(x-0 ,8) = -2(0,9+x) ⇔ 1,2-x+0 ,8+ 1 ,8+ 2x=0 ⇔ x+3 ,8= 0 ⇔ x= -3 ,8 *Các tập tương tự: a)7x+21=0 c)5x-2=0 e)0.25x+1,5=0 g) x − = b)12-6x=0 ... − 3, x3 + x + x + 4, x − x + 5, x3 − x + x + 16 6, 4x3 −13 x + x − 18 7, x3 − x − x + 8, − x − x + x +1 9, 6x − x − 486 x + 81 10, x − x − 11, x3 − x + 12, x3 − x + 3x + 13, x3 + x + 17 x + 10 ... P(x) vµ Q(x) tháa m·n deg P(x) > deg Q(x) Gäi th¬ng vµ d phÐp chia P(x) cho Q(x) lÇn lỵt lµ M(x) vµ N(x) Khi ®ã ta cã: P( x) = Q( x).M ( x) + N ( x) (Trong ®ã: deg N(x) < deg Q(x)) (I) V× ®¼ng...
 • 16
 • 555
 • 0
chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8

chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8

Toán học

... 20 08 20 08 ch s 20 08 10 20 08 + 5+9 = 10 20 08 + 10 20 08 + = 3 10 20 08 + + = 10002 nờn N hay ab + l s t nhiờn 2007 ch s Cỏch 2: b = 10005 = 1000 + = 999 + = 9a +6 2007 ch s 20 08 ... chớnh phng Gi s 28 + 211 + 2n = a2 (a N) thỡ 2n = a2 482 = (a+ 48) (a- 48) 2p.2q = (a+ 48) (a- 48) Vi p, q N ; p+q = n v p > q a+ 48 = 2p 2p 2q = 96 2q (2p-q -1) = 25.3 a- 48 = 2q q = v p-q ... giỏ tr sau: 1 588 ; 316; 43; 28 Bi 2: Tỡm a cỏc s sau l nhng s chớnh phng: a a2 + a + 43 b a2 + 81 c a2 + 31a + 1 984 Kt qu: a 2; 42; 13 b 0; 12; 40 c 12; 33; 48; 97; 176; 332; 565; 17 28 Bi 3: Tỡm...
 • 33
 • 417
 • 3
7 CHUYÊN ĐÊ BỖI DƯỠNG HSG TOÁN 8

7 CHUYÊN ĐÊ BỖI DƯỠNG HSG TOÁN 8

Tư liệu khác

... 36  5040 ∀ n ∈ N* 3/n -4n - 4n + 16n  384 với n chẳn n ≥ 4/ n +3n + 2n  5/ ( n +n -1 ) -1  6/ n +6n +8n  48 với n chẳn 7/ n -10n +  384 với n lẻ 8/ n + n - 2n  72 ∀ n ∈ Z 9/ n +6n +11n ... AC ,AB cho DHE = 90o Tìm vj trí D,E để DE có độ dài nhỏ A Giải : Gọi I trung điểm DE ta có DE = IA +IH ≥ AH ( trung tuyến nửa cạnh huyền) E I D Vậy minDE = AH ⇔ thuộc đoạn thẳng AH đó: AH AC ... DEF vuông cân D nội tiêp tam giác ABC ( D ∈ AB, F ∈ AC, E ∈ BC) Xác định vị trí điểm D để diện tích yam giác DEF nhỏ Giải : Gọi AD = x kẻ EH AB AD = EH =BH = x DH =10 – 2x ta có: B 1 SDEF = DE. DF...
 • 20
 • 606
 • 2
20 chuyên đề bồi dương hsg toán 8

20 chuyên đề bồi dương hsg toán 8

Tư liệu khác

... kh¸c Hay CE DC - DE DC AD CE AE - DE DC AD = = −1 = − (V× AD = DC) ⇒ = = −1 = −1 DE DE DE DE DE DE DE DE CE AE - DE AE AB AE AB = : Do DF // AB) = −1 = −2= − (v× DE DE DE DF DE DF Suy CE AK + ... x2 – x + b) C = 8x9 – 9x8 + = 8x9 – - 9x8 + = 8( x9 – 1) – 9(x8 – 1) = 8( x – 1)(x8 + x7 + + 1) – 9(x – 1)(x7 + x6 + + 1) = (x – 1)(8x8 – x7 – x6 – x5 – x4 – x3 – x2 – x – 1) (8x8 – x7 – x6 – x5 ... x 88 + x77 + + x11 + chia hết cho g(x) = x9 + x8 + x7 + + x + Nguyễn Quang Q 38 Trường THCS Long Sơn Giáo án bồi dưỡng tốn – http://quangquyls.violet.vn Ta có: f(x) – g(x) = x – x9 + x 88 – x8...
 • 94
 • 468
 • 10
Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 chuẩn hơn

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 chuẩn hơn

Toán học

... kh¸c Hay CE DC - DE DC AD CE AE - DE DC AD = = -1 = - (V× AD = DC) Þ = = -1 = -1 DE DE DE DE DE DE DE DE CE AE - DE AE AB AE AB = -1 = -2= - (v× = : Do DF // AB) DE DE DE DF DE DF Suy CE AK + ... x2 – x + b) C = 8x9 – 9x8 + = 8x9 – - 9x8 + = 8( x9 – 1) – 9(x8 – 1) = 8( x – 1)(x8 + x7 + + 1) – 9(x – 1)(x7 + x6 + + 1) = (x – 1)(8x8 – x7 – x6 – x5 – x4 – x3 – x2 – x – 1) (8x8 – x7 – x6 – x5 ... Chứng minh f(x) = x99 + x 88 + x77 + + x11 + chia hết cho g(x) = x9 + x8 + x7 + + x + Ta có: f(x) – g(x) = x99 – x9 + x 88 – x8 + x77 – x7 + + x11 – x + – = x9(x90 – 1) + x8(x80 – 1) + + x(x10 – 1)...
 • 115
 • 741
 • 11
chuyen de boi duong hsg toan 8

chuyen de boi duong hsg toan 8

Toán học

... Gọi x = SABC +∆ABD = ∆ADC +∆ABF = ∆BDF ⇒ SABF = SBDF +∆AEF = ∆DEF ⇒ SAEF = SDEF = ⇒ SABF = SBDE mà SBDE = SDEC 1 ⇒ SABF = SBDE = SDEC = sABC ; SABF = SABC 1 1 x x ⇒ SABE = SABC ⇒ SABF + SAEF = ... CD=42cm , chiều cao AH = 18 cm Tính 0 µ µ C = 45 , D = 60 S ABCD Hướng dẫn S ABCD -> AB-> HK ->DH KC • Tính KC=BK= 18 cm • Tính HD -> AD Ta có AD=2HD ⇒ sử dụng Pitago 182 ⇒ (2HD) =HD +AH ⇒ HD=...
 • 8
 • 421
 • 0
20 chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8

20 chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8

Toán học

... DF AK (1) CE DC - DE DC AD = = −1 = −1 DE DE DE Mỉt kh¸c DE (V× AD = DC) ⇒ CE AE - DE DC AD = = −1 = −1 DE DE DE DE CE AE - DE AE AB AE AB = −1 = −2 = −2 DE DE DF Hay DE (v× DE = DF : Do DF // ... ta có: (4x - 3)4 = 4.(4x)3.3 + 6.(4x)2.32 - 4x 33 + 34 = 256x4 - 768x3 + 86 4x2 432x + 81 Tổng hệ số: 256 - 7 68 + 86 4 - 432 + 81 = b) Cách 2: Xét đẳng thức (4x - 3)4 = c0x4 + c1x3 + c2x2 + c3x ... x8 + x4 +1; x5 + x + ; x8 + x + ; … có nhân tử chung x2 + x + III ĐẶT BIẾN PHỤ: Ví dụ 1: x(x + 4)(x + 6)(x + 10) + 1 28 = [x(x + 10)][(x + 4)(x + 6)] + 1 28 = (x2 + 10x) + (x2 + 10x + 24) + 128...
 • 156
 • 454
 • 14
Chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8

Chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8

Toán học

... chuyển vế) b2: -4x+12=0 (rút gọn dạng ax+b=0) b3: x= −12 =3 −4 b)1,2-(x-0 ,8) = -2(0,9+x) ⇔ 1,2-x+0 ,8+ 1 ,8+ 2x=0 ⇔ x+3 ,8= 0 ⇔ x= -3 ,8 *Các tập tương tự: a)7x+21=0 c)5x-2=0 e)0.25x+1,5=0 g) x − = b)12-6x=0 ... c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tư a, x −5 x +6 d, x −13 x +36 b, 3x 8 x +4 e, x +3 x − 18 c, x +8 x +7 f, x −5 x −24 g , 3x −16 x +5 h, 8x +30 x +7 i, 2x −5 x −12 k, 6x −7 x −20 Bµi 2: Ph©n tÝch c¸c ... x − 3, x3 + x + x + 4, x − x + 5, x3 − x + x + 16 6, 4x3 −13 x + x − 18 7, x3 − x − x + 8, − x − x + x + 9, 6x − x − 486 x + 81 10, x − x − 11, x3 − 3x + 12, x3 − x + 3x + 13, x3 + x + 17 x + 10...
 • 16
 • 281
 • 1
Chuyên đề BỒI DƯỠNG HSG toán 8

Chuyên đề BỒI DƯỠNG HSG toán 8

Toán học

... thấy (2x - 1)2 nên (2x - 1)2 + Do đó: 3 (2x -1) + 4 Trả lời: Vậy M lớn Đáp số: Mlớn nhất= Ví dụ 8: 2x = => x = với x = Tìm giá trị nhỏ B = 2x - x - Hớng dẫn giải: Ta có: B = Vì => 1 = = (x ... M(x) = ( x + 2) + x=-1 Đáp số: M(x)Lớn = với x = -1 Email: diepngoc0307@gmail.com http: //dangngocduong.violet.vn 13 ...
 • 13
 • 279
 • 0
Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... 4: Cho dóy s 49; 4 489 ; 44 488 9; 444 488 89; Dóy s trờn c xõy dng bng cỏch thờm s 48 vo gia s ng trc nú Chng minh rng tt c cỏc s ca dóy trờn u l s chớnh phng Ta cú 44 488 89 = 44 488 + = 444 10n + ... 20 08 20 08 5+9 10 = 20 08 ch s + 20 08 10 20 08 + Ta thy 1020 08 + = 10002 nờn 10 20 08 + N hay ab + l s t nhiờn 2007 ch s Cỏch 2: b = 10005 = 1000 + = 999 + = 9a +6 2007 ch s 20 08 ch s 20 08 ... chớnh phng Gi s 28 + 211 + 2n = a2 (a N) thỡ 2n = a2 482 = (a+ 48) (a- 48) 2p.2q = (a+ 48) (a- 48) a+ 48 = 2p Vi p, q N ; p+q = n v p > q 2p 2q = 96 2q (2p-q -1) = 25.3 a- 48 = 2q q = v p-q...
 • 31
 • 320
 • 0

Xem thêm