0

bo cau hoi trac nghiem hoa sinh co dap an

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... 5,6 gam hỗn hợp Y gồm an ehit, rượu dư và nước. Tên của X và hiệu suất phản ứng là A. metanol; 75%. B. Etanol; 75%. C. propanol-1; 80%. D. metanol; 80%. Câu 26: Một an ehit no X mạch hở, không ... khí CO 2 (ở đktc). Để trung hoà hoàn toàn phần 2 cần 250 ml dung dịch NaOH 2M. Công thức cấu tạo thu gọn của hai axit là: A. CH3-COOH, CH2=CH-COOH. B. H-COOH, HOOC-COOH. C. CH3-COOH, ... NaHCO3, H2SO4 đặc. C. Na2 CO 3, NaCl. D. H2SO4 đặc, Na2 CO 3. Câu 23: Theo định nghĩa mới về axit-bazơ, các chất và ion thuộc dÃy nào dưới đây là lưỡng tính? A. CO 32, CH3COO....
 • 4
 • 3,111
 • 44
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh có đáp án docx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh đáp án docx

Điện - Điện tử

... triển của sinh vật?A) Do sát phát triển mạnh trong đại trong đại Trung sinh nên cây hạt trần giảm nhanh số lượng. Cây hạt kín do phương thức sinh sản hoàn thiện hơn phát triển nhanh chóngB) ... khoảng 600 triệu nămĐáp án BCâu 31 Kỉ nào là kỉ thời gian ngắn nhất trong quá trình phát triển của sinh vậtA) Kỉ thứ tưCâu 1 Đại Trung sinh bắt đầu cách hiện nay bao nhiêu năm và kéo dài bao ... Trung sinh gồm các kỷ nào:A) Cambi – Xilua – ĐêvônB) Tam điệp – Đêvôn - Phấn trắngC) Tam điệp – Giura - Phấn trắngD) Cambri – Xilua – Đêvôn – Than đá – PecniĐáp án CCâu 3 Đại Trung sinh...
 • 6
 • 1,491
 • 6
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đáp án 10

Ngữ văn

... sau đều làm đục dung dịch nước vơi trong ?A. CaO ; SO2 ; CO 2 B. CO 2 ; SO2 ; SO3C. CO ; CO 2 ; SO2D. SO3 ; H2S ; CO Câu 23 :Trong các nhận định sau nhận định nào là khơng đúng ... (III) và (IV)Câu 26 : Các khí sinh ra khi cho Saccarozơ vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư gồm :A. H2S và CO 2B. H2S và CO 2C. SO3 và CO 2D. SO2 và CO 2Câu 27 : Chọn phát biểu ... Na2 CO 3 và CaCO3D.Zn và SnCâu 19 : Dãy khí nào sau đây làm mất màu dung dịch nước brom :A. CO 2; SO2; N2; H2S B. H2S; N2; SO2; NOC. SO2; H2S; Cl2; C2H4D. CO 2;...
 • 19
 • 16,499
 • 250
Bộ câu hỏi trắc nghiệm hoá hữu cơ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hoá hữu

Hóa học

... axeton, an ehit propionic và ancol anlylic. B. axeton, an ehit isopropionic và ancol propylic. C. axeton, an ehit propionic và ancol metylvinylic. D. propanon, axetanđehit, ancol anlylic. ... 58-58-12 - Trang | 41 - B. H2NCH(CH3)CONHCH22NCH2CONHCH2COOH. C. H2NCH(CH3)CONH(CH3 2N(CH3)CONHCH(CH3)COOH. D. H2NCH(CH3)CONH(CH32NCH2CONHCH(CH3)COOH 32. ... COOHCH2OHvµ B. H3N CH COOCH2COOHH3N CH COOCH2OHvµ+ + C. H2N CH COOHCH2COOHH2N CH COOHCH2OHvµ++ D. H2N CH COOHCH2COOHH3N CH COOHCH2OHvµ+ 18. Poli(vinyl...
 • 49
 • 2,812
 • 5
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Vật lý

... Xét hai con lắc: lò xo và con lắc đơn. Khẳng định nào sau đây là sai A. Con lắc đơn và con lắc lò xo được coi là hệ dao động tự do nếu các lực ma sát tácdụng vào hệ là không đáng kể B. Con lắc ... hình sin hoặc cosin đối với thời gian B. Thời gian mà M chuyển động bằng thời gian P chuyển động tΔ C. Vận tốc trung bình của M bằng vận tốc trung bình của P trong cùng thời gian tΔ D. Tần ... của dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu A. Biên độ dao động B. Tần số C. Pha ban đầu D. năng toàn phần Câu 8: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai: A....
 • 17
 • 1,764
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

Hóa học

... t¹o ra khÝ cacbon vµ níc.A. C2H5OH + O2 -> CO 2 + H2OB. C2H5OH + O2 -> 2CO 2 + H2OC. C2H5OH + O2 -> CO 2 + 3H2OD. C2H5OH + 3O2 -> CO 2 + 6H2O ... ch¸y mét chÊt trong oxi thu ®ỵc níc vµ khÝ cacbonic. ChÊt ®ã ®ỵc cÊu t¹o bëi nh÷ng nguyªn tè nµo?A. C¸cbon B. Hi®ro C. Cacbon vµ hi®ro D. Cacbon, hi®ro vµ cã thĨ cã oxiC©u 22: §¬n chÊt lµ ... häc x¶y ra?A. Tõ mµu nµy chun sang mµu kh¸cB. Tõ tr¹ng th¸i r¾n chun sang tr¹ng th¸i lángC. Tõ tr¹ng th¸i láng chun sang tr¹ng th¸i h¬iD. Tõ tr¹ng r¾n chun sang tr¹ng th¸i h¬iC©u 7: Mét vËt...
 • 9
 • 5,935
 • 98
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V ĐÁP ÁN

Hóa học

... phản ứng nào là phản ứng oxi hoá- khử?A .CO 2 + NaOH ->NaHCO3B .CO 2 + H2O -> H2 CO 3C. CO 2 + 2Mg ->2MgO + CD. CO 2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2OSử dụng dữ kiện sau cho ... nào dới đây là phản ứng oxi hoá - khử:A. CaO + H2O - >Ca(OH)2 B. CaCO3 - > CaO + CO 2C. CO 2 + C - > 2CO D. Cu(OH)2- > CuO + H2OCâu 25: Phản ứng nào dới đây không phải ... KNO3B. Na2 CO 3; H2SO4; Ba(OH)2C. CaSO4; HCl; MgCO3D. H2O; Na3PO4; KOHCâu 35: Cho biết phát biểu nào dới đây là đúng:CU HI TRC NGHIM 3 HểA HC 8TRƯỜNG THCS PHAN LƯU THANH HUYỆN...
 • 6
 • 3,343
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI ĐÁP ÁN

Hóa học

... TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUNB. Số gam chất tan trong 100g dung dịch bÃo hoàC. Số gam chất tan trong 100g nớcD. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịchCâu ... của chất tan và dung môiCâu 2: Khi hoà tan 100ml rợu êtylic vào 50ml nớc thì:A. Rợu là chất tan và nớc là dung môiB. Nớc là chất tan và rợu là dung môiC. Nớc và rợu đều là chất tanD. Nớc ... HỌC 8TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUND. Số mol chất tan trong 1lít dung môiCâu 40: Độ tan của một chất trong nớc ở một nhiệt độ xác định là:A. Số gam chất đó thể tan trong 100g dung...
 • 6
 • 2,863
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Đáp án)

Toán học

... dấu để được mootmệnh đề đúng.Số nghiệm của phương trình -x2 + x +a = 3x +2 bằng (1) của parabol y= x2+2x+2 và đường thẳng (2) Câu 45 : Khi giải phương trình : )1(12132+=+xx, ta tiến ... -3x-5 c) y = x2 và y=3x-5 d) y = x2 và y = 3x+5 THPT Hïng Th¾ng50 CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :Câu1: Điều kiện của phương trình : 0112=−+xx là :a) x0≥ b) x > 0 c) x > 0...
 • 5
 • 6,032
 • 208
500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý Đáp án

Vật lý

... mạch.Một con lắc đơn treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động bé con lắc là T0, khithang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a thì chu kì dao động bé của con lắctính ... Động năng ban đầu của các êlectron quang điện giảm.B. Cường độ dòng quang điện bão hoà tăng.C. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng.D. Vận tốc của các êlectron quang điện ... hợpa. Bỏ qua khối lượng thanh AB.b. Khối lượng của thanh bằng M.HD: a. Momen quán tính của thanh AB khi vật m ở giữa thanh: I= ml2/4Khi vật m trượt đến đầu B của thanh : I’=ml2AD: I =I’ ’...
 • 50
 • 2,506
 • 29
90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối đáp án

Cao đẳng - Đại học

... người Việt đánh người Việtb. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh c. Đánh nhanh, thắng nhanhd. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.Câu 64: Ngày 15-10-1947, để đối phó ... Quang, Thái Nguyênb. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyênc. Hưng Yên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyênd. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, ... của mình về con đường cách mạng Việt Nam. Đó là:a. Con đường cách mạng vô sảnb. Con đường cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng c. Con đường cách mạng tư sản dân quyềnd. Con đường...
 • 14
 • 6,521
 • 7
những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai đáp án môn luật kinh tế

Quản lý nhà nước

... nhà nước còn có- quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân VN sử dụng tài sản của để thành lập dn kinh doanh thu lợi riêng cho quan đv mình- sĩ quan hạ sĩ quan ,quân nhân chuyên ... bị quan đkkd từ chối với lí do ông đã thành là thành viên hợp danh của công ty hợp danh K ,mặc dù các thành viên của công ty hợp danh K đã co kiến nghị .Vậy việc từ chối của quan đkkd ... hoạt đông kinh doanh khi giấy phép kinh doanh hợp pháp của quan nhà nước(cơ quan đk kinh doanh)CÂU 8: Bà T1,T2,T3 cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH X .Khi lập danh sách các thành...
 • 11
 • 13,631
 • 45
Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Tin học văn phòng

... Format > Borders and Shading B. Sử dụng các nút trên thanh công cụ vẽC. Table > Borders and Shading D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng226: Chức năng trên thanh công cụ chuẩn (Standard) dùng ... OptionsC. Menu Edit, chọn Office Clipboard D. Menu View, chọn Markup240: Khi tệp congvan012005 đang mở, bạn muốn tạo tệp mới tên là cv-02-05 cùng nội dung vớicongvan012005 thì bạn phải:A. Nhắp ... họa, con trỏ văn bản đang được đặt giữa số 1 và số 2. Điều gì xảy ra khi bạn nhấn phímX:A. Chữ X được chèn vào giữa số 1 và số 2 và con trỏ văn bản dịch sang phải.B. Chữ X xoá số 2 và con trỏ...
 • 70
 • 75,694
 • 372
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý có đáp án

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý đáp án

Điện - Điện tử

... (Vm). c) coulomb trên mét vuông (C/m2). d) coulomb (C). 3.7 Trong hệ SI, đơn vị đo điện cảm là: a) vôn trên mét (V/m). b) vôn mét (Vm). c) coulomb trên mét vuông (C/m2). d) coulomb (C). ... c) coulomb trên mét vuông (C/m2). d) coulomb (C). 3.9 Trong hệ SI, đơn vị đo thông lượng điện cảm là: a) vôn trên mét (V/m). b) vôn mét (Vm). c) coulomb trên mét vuông (C/m2). d) coulomb ... (+) đã chạy từ A sang B. b) Điện tích của A còn lại là –q. c) Một số điện tích âm đã chạy từ B sang A. d) cả điện tích (+) chạy từ A sang B và điện tích âm chạy từ B sang A. 1.11 Vật...
 • 37
 • 1,984
 • 2

Xem thêm