0

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 1 doc

8 1,314 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 14:20

Câu hỏi 1 Tính số p và n trong hạt nhân nguyên tử U 235 92 A 92p, 143p B 92p,143n C 92p,235n D 92n,235p Đáp án B Câu hỏi 2 Trong các nguyên tử sau,chọn nguyên tử có số nơtron nhỏ nhất A U 238 92 B Np 239 93 C Pu 239 94 D Am 243 95 Đáp án C Câu hỏi 3 Phần lớn khối lượng của nguyên tử H 1 1 là: A Khối lượng của p +n B Khối lượng của e C Khối lượng của n+e D Khối lượng của p. Đáp án D Câu hỏi 4 Trong số nguyên tử X,hiệu số 2 laọi hạt (trong 3 loại p,e,n) bằng 1 và tổng số hạt bằng 40.Tính A và Z của X. A A=27, Z=13 B A=28 ,Z=14 C A=27,Z=12 D A=28, Z =13 Đáp án A Câu hỏi 5 Trong 1nguyên tử X,tổng số hạt mang điện tích lớn hơn số hạt ko mang điện tích là 12 ,tổng số hạt (p+n+e)la 40.Tính A và tính Z của X. A A=40 ,Z=14 B A=27,Z=13 C A=28 , Z=14 D A= 27, Z=12 Đáp án B Câu hỏi6 :Trong các nguyên tử và ion sau,chất nào có số e lớn hơn số n. A Chỉ có 1 B Chỉ có 2 C Chỉ có 1 và 2 D Chỉ có 2 và 3 Đáp án A Câu hỏi 7 Viết kí hiệu ngyên tử X có số e bằng số e của S 32 16 -2 :và số nơtron lớn hơn số p của S 32 16 2- A X 36 18 B X 35 16 C X 33 18 D X 34 17 Đáp án A Câu hỏi 8 Cho các phát biểu sau: 1.nhân của bất cứ nguyên tử nào cũng chứa proton và nơtron. 2.số proton của nguyên tử luôn luôn nhỏ hơn số nơtron của nguyên tử đó . 3.số proton của nguyên tử luôn luôn bằng số electron của nguyên tử đó A Chỉ có 1 đúng B Chỉ có 1,2 đúng C Chỉ có 3 đúng D 1,2,3 đếu đúng Đáp án C Câu hỏi 9 Tính số e và n trong nguyên tử Tc 99 43 A 99 e, 43 n B 43 e, 99 n C 43e, 56 n D 56 e, 43 e Đáp án C Câu hỏi 10 Tinh số e và p trong nguyên tử Na 23 11 + A 11 e,11 p B 10 e, 11 p C 11 e,12 p D 10 e, 10 p Đáp án B Câu hỏi 11 Nguyên tử có cùng số n với Cr 54 24 là: A Ti 50 22 B V 51 23 C Fe 56 26 D Mn 56 25 Đáp án C Câu hỏi 12 Viết kí hiệu của nguyên tử X có cùng số e với Na 23 11 + :và số n bằng số n của Na 23 11 + A X 22 11 B X 22 10 C X 23 12 D X 24 11 Đáp án B Câu hỏi 13 Cho 4 nguyên tử : X 23 11 :, Y 24 11 , Z 24 12 , T 25 12 Chọn cặp nguyên tử có cùng tên gọi hóa học A Cặp X,Y và cặp Z,T B Chỉ có cặp X, Y C Chỉ có cặp Y, Z D Chỉ có cặp Z, T Đáp án A Câu hỏi 14 Cho 4 nguyên tử:X(6p,6n),Y(6p,7n),Z(7p,7n) ,T(6 e ,8n).Chọn các nguyên tử là đồng vị. A Chỉ có X,Y B Chỉ có Y,Z C X, Y ,và T D Chỉ có X,T Đáp án C Câu hỏi 15 Chọn phát biểu đúng : A Đồng vị là nguyên tử có cùng số khối A B Đồng vị có cùng tính chất hóa học và vật lí C Đồng vị là những nguyên tố có cùng số e,chỉ khác nhau ở số nơtron trong nhân D Hai nguyên tố khác nhau có thể chứa cùng 1 đồng vị Đáp án C Câu hỏi 16 Chọn phát biểu đúng: A Có thể tách các đồng vị bằng phương pháp hóa học . B Các đồng vị của H đều có tính phóng xạ trừ H 1 1 . C Các đồng vị có cùng số n và p. D Đồng vị (cùng Z) có cùng tên gọi hóa học. Đáp án D Câu hỏi 17 Cacbon trong thiên nhiên gồm 2 đồng vị chính C 12 (98,89%) và C 13 ( 1,11%).Tinh M trung bình của C A 12,011 B 12,023 C 12,018 D 12,025 Đáp án A Câu hỏi 18 Sb chứa 2 đồng vị chính 121 Sb và 123 Sb.Tính % của đồng vị 121 Sb biết M trung bình =121,75. A 58,15 B 62,50 C 58,70 D 55,19 Đáp án B Câu hỏi 19 B (Bo) chứa 11 B(80%) và 1 đồng vị khác .Tinh số khối A của đồng vị thứ nhì biết M của B = 10,81. A 10 B 12 C 13 D 9 Đáp án A Câu hỏi 20 Tính số loại phân tử CO 2 khác nhau có thể tạo thành từ các đồng vị 12 C, 13 C với 16 O, 17 O, 18 O. A 10 B 12 C 14 D 8 Đáp án B Câu hỏi 21 Cho 4 nguyên tử A và Z tương ứng. Z A I 101 258 II 102 258 III 102 260 IV 103 259 Chọn cặp nguyên tử là đồng vị . A I và III B II và III C II và IV D III và IV Đáp án B Câu hỏi 22 Trong các phát biểu sau 1-Đồng vị có cùng số nơtron: 2-Đống vị có cùng số electron. 3-Chỉ có thể tách các đồng vị bằng phương pháp vật lí chứ không thể dùng phương pháp hóa học 4-Đồng vị nằm trong cùng 1 ô của bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố. Chọn các phát biểu đúng . A Chỉ có 1,2 B Chỉ có 2,3,4 C Chỉ có 1,2,3 D 1,2,3,4,đều đúng Đáp án B Câu hỏi 23 Cl gồm hai đồng vị 35 Cl và 75 Cl.Tính % 35- Cl biết M trung bình Cl=35,5 A 50 B 75 C 70 D 80 Đáp án B Câu hỏi 24 Tính số loại phân tử H 2 O khác nhau có thể tạo thành từ hai đồng vị 1 H, 2 H với ba đồng vị 16 O, 17 O, 18 O A 10 B 12 C 14 D 9 Đáp án D Câu hỏi 25 Sắp xếp các obitan sau:3s,3p,3d,4f theo thứ tự năng lượng tăng dần A 3s<3p<3d<4f B 3p<3s<3d<4f C 3f<3p<4s<3d D 3s<4f<3p<3d Đáp án C Câu hỏi 26 Nguyên tử X có ba lớp electron và 6e ở lớp ngoài cùng,viết cấu hình electron của X và tính Z của X: A 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 5 , Z=16 B 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 4 , Z=16 C 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 3p 4 , Z=15 D 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 , Z=16 Đáp án D Câu hỏi 27 Nguyên tử X có Z=24.Cho biết cấu hình electron của X: A 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 B 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 C 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 D 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 4s 2 3d 5 Đáp án B Câu hỏi 29 Tính Z của bguyên tử X có phân lớp cuối là 4p 3 . A 33 B 34 C 35 D 32 Đáp án A Câu hỏi 30 Trong các nguyên tở có Z=22 đến Z=30,Z của nguyên tử nào có nhiều electron độc than nhất? A Z=22 B Z=40 C Z=25 D Z=26 Đáp án B Câu hỏi 31 Tính số e tối đa của lớp M,N,O,P: A 18,32,50,72 B 18,32,50,50 C 18,32,32,32 D 8,18,32,32 Đáp án C Câu hỏi 32 Cho các obitan s,p x ,p y ,p z ,trong obitan nào xác suất (hi vọng) gặp electron cao nhất trên trục y A S B p x C p y D P z Đáp án C Câu hỏi 33 Obitan 1s của nguyên tử H hình cầu nghĩa là: A Electron 1s chỉ chạy trên mặt hình cầu B Electron 1s chỉ chạy trong hình cầu C Electron 1s chỉ chạy ở phía ngoài hình cầu D Xác suất(hi vọng) gặp electron 1s bằng nhau theo mọi hướng trong không gian Đáp án D Câu hỏi 34 Xắp xếp các obitan 3s,3p,3d,4p theo thứ tự năng lượng tăng dần A 3d<3p<3s<4p B 3s<3p<4p<3d C S<3p<3d<4s<4p D 3s<3d<4p<3p Đáp án C Câu hỏi 35 Viết cấu hình của electron của K(Z=19): A 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 7 B 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 C 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 56 4s 1 D 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 Đáp án D Câu hỏi36 Tính Z của nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp cuối có 3 lớp electron độc thân A 14 B 15 C 16 D 17 Đáp án B Câu hỏi 37 Trong 4 nguyên tử có Z lần lượt bằng 25,26,27,28,nguyên tử nào có ít electron độc thân nhất: A Z=25 B Z=26 C Z=27 D Z=28 Đáp án D Câu hỏi 39 :Nguyên tử X có Z=17,Cho biết hóa trị với H và hóa trị tối đa với H A 1.6 B 2.7 C 1.7 D 1.5 Đáp án C Câu hỏi 40 Nguyên tử X co Z=33.Cho biết hóa trị đối với H và hóa trị tối đa đối với O A 3.5 B 5.5 C 3.6 D 2.5 Đáp án A Câu hỏi 41 Nguyên tử X có hóa trị đối với H bằng 2 và hóa trị tối đa đối với O bằng 6. Biết rằng X có 3 lớp e, tính Z của X. A 15 B 10 C 14 D 16 Đáp án D Câu hỏi 42 Một nguyên tử X có 4 lớp e, phân lớp cuối là 3d. Tính Z của X biết rằng X cho được oxit X 2 O 7 . A 23 B 24 C 25 D 26 Đáp án C Câu hỏi 43 Một nguyên tử X có 3 lớp electron. Với HX cho ra XH 4 và với O cho ra XO 2 . Xác định Z cua X. A 13 B 14 C 15 D 16 Đáp án B Câu hỏi 44 Một nguyên tử X có Z =15. Cho biết hóa trị của X đối với H và hóa trị tối đa của X đối với O ( cho kết quả theo thứ tự). A 3.5 B 5.3 C 3.3 D 5.4 Đáp án A Câu hỏi 45 Một nguyên tử X co Z=21, cho biết hóa trị tối đa đối với O A 2 B 3 C 4 D 5 Đáp án B Câu hỏi 46 Một nguyên tử X tạo ra hợp chất H 3 X với H và X 2 O 3 với O.Biết rằng X có 3 lớp electron, xác định Z của X A 12 B 14 C 13 D 15 Đáp án C Câu hỏi 47 Nguyên tử X có 2 phân lớp ngoài cùng là 4s và 3d,và tạo với O hợp chất X 2 O 3 . Xác định cấu tạo của 4s và 3d của X. A 4s 1 3d 2 B 4s 2 3d 1 C 4s 2 3d 2 D 4s 0 3d 3 Đáp án B Câu hỏi 49 Bổ sung phương trình phản ứng : U 235 92 + n 1 0 → Mo 97 42 +2 n 1 0 + … A Sn 137 50 B Sb 137 54 C In 135 49 D Te 140 52 Đáp án A . Na 23 11 + A 11 e ,11 p B 10 e, 11 p C 11 e ,12 p D 10 e, 10 p Đáp án B Câu hỏi 11 Nguyên tử có cùng số n với Cr 54 24 là: A Ti 50 22 B V 51 23 C Fe 56 26 D Mn 56 25 Đáp án C Câu hỏi 12 Viết. gọi hóa học. Đáp án D Câu hỏi 17 Cacbon trong thiên nhiên gồm 2 đồng vị chính C 12 (98,89%) và C 13 ( 1, 11% ).Tinh M trung bình của C A 12 , 011 B 12 ,023 C 12 , 018 D 12 ,025 Đáp án A Câu hỏi 18 . cùng số e với Na 23 11 + :và số n bằng số n của Na 23 11 + A X 22 11 B X 22 10 C X 23 12 D X 24 11 Đáp án B Câu hỏi 13 Cho 4 nguyên tử : X 23 11 :, Y 24 11 , Z 24 12 , T 25 12 Chọn cặp nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 1 doc, Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 1 doc,