0

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 4 pdf

1 625 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 14:20

Câu hỏi 88 Viết công thức của hợp chất ion AB biết số e của cation bằng số e của anion và tổng số e của AB là 20 A Chỉ có NaF B Chỉ có MgO C NaF và MgO D Chỉ có AIN Đáp án C Câu hỏi 89 Viết công thức của hợp chất ion M 2+ 2 X - biết M,x thuộc 4 chu kì đầu của bảng HTTH ,M thuộc phân nhóm chính và số e của nguyên tử M bằng 2 lần số e của anion A MgF 2 B CaF 2 C BeH 2 D CaCl 2 Đáp án B Câu hỏi 91 Viết cấu hình electron của Cu,Cu + biết Zc ủa 29 (chỉ viết cấu hình của 3d,4s) A 3d 9 4s 2, 3d 9 4s 1, 3d 9 B 3d 10 4s 1 ,3d 10, 3d 9 C 3d 8 4s 2 ,3d 8 4s 1 ,3d 8 D 3d 10 4s 2 ,3d 9 4s 1 ,3d 8 4s 1 Đáp án B Câu hỏi92 Trong các hợp chất sau: BaF 2 , MgO, HCl, H 2 O, hợp chất nào là hợp chất ion? A Chỉ có BaF 2 B Chỉ có MgO C HCl, H 2 O D BaF 2 và MgO Đáp án D Câu hỏi 93 Viết công thức của hợp chất ion giưa Sc(Z=21) va O(Z=8). A Sc 2 O 5 B ScO C Sc 2 O 3 D Sc 2 O Đáp án C Câu hỏi 94 Biết rằng dộ âm điện của Al, O, S, Cl lần lượt là 1,6;3,5;2,6;3,0,trong các hợp chất Al 2 O 3 , Al 2 S 3 ,AlCl 3 ,chất nào là hợp chất ion? A Chỉ có Al 2 O 3 ,AlCl 3 B Al 2 O 3 C Al 2 O 3 và Al 2 S 3 D Chỉ có AlCl 3 Đáp án B Câu hỏi 95 Viết cấu hình electron của Fe,Fe 2+ và Fe 3+ biết Fe có Z=26. A 3d 6 4S 2 , 3d 6 , 3d 5 B 3d 6 4s 2 , 3d 5 4s 1, 3d 5 C 3d 7 4s 1 , 3d 5 4s 1 , 3d 5 D 3d 6 4s 2, 3d 6 4s 1 , 3d 6 Đáp án A Câu hỏi 96 Viết công thức của hợp chất ion M 2 X 3 với M,X thuộc 3 chu kì đầu của BHTTH và tổng số e trong M 2 X 3 là 50. A Al 2 O 3 B B 2 O 3 C Al 2 S 3 D B 2 S 3 . (chỉ viết cấu hình của 3d,4s) A 3d 9 4s 2, 3d 9 4s 1, 3d 9 B 3d 10 4s 1 ,3d 10, 3d 9 C 3d 8 4s 2 ,3d 8 4s 1 ,3d 8 D 3d 10 4s 2 ,3d 9 4s 1 ,3d 8 4s 1 Đáp án B Câu hỏi9 2 Trong các hợp chất sau:. AlCl 3 Đáp án B Câu hỏi 95 Viết cấu hình electron của Fe,Fe 2+ và Fe 3+ biết Fe có Z=26. A 3d 6 4S 2 , 3d 6 , 3d 5 B 3d 6 4s 2 , 3d 5 4s 1, 3d 5 C 3d 7 4s 1 , 3d 5 4s 1 , 3d 5 D 3d 6 4s 2,. MgO C HCl, H 2 O D BaF 2 và MgO Đáp án D Câu hỏi 93 Viết công thức của hợp chất ion giưa Sc(Z=21) va O(Z=8). A Sc 2 O 5 B ScO C Sc 2 O 3 D Sc 2 O Đáp án C Câu hỏi 94 Biết rằng dộ âm điện của Al,
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 4 pdf, Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 4 pdf,

Từ khóa liên quan