0

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10

19 16,579 250

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 20:00

Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II HĨA HỌC 10 - CƠ BẢN CHƯƠNG 3 : NHĨM HALOGEN I. Biết : Câu 1: Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là : A. Liên kết cộng hóa trị có cực. B. Liên kết cộng hóa trị khơng cực C. Liên kết phối trí (cho nhận) D. Liên kết ion Câu 2: Hãy chỉ ra mệnh đề khơng chính xác : A. Tất cả các muối AgX (X là halogen) đều khơng tan. B. Tất cả hiđro halogennua đều tồn tại thể khí, ở điều kiện thường. C. Tất cả hiđro halogenua khi tan vào nước đều tạo thành dung dịch axit. D. Các halogen (từ F 2 đến I 2 ) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại. Câu 3: Các ngun tố trong nhóm VIIA sau đây, ngun tố nào khơng có đồng vị trong tự nhiên ? A. Clo B. Brom C. Iot D. Atatin Câu 4 : Các ngun tử nhóm halogen đều có : A. 3e ở lớp ngồi cùng B. 5e ở lớp ngồi cùng C. 7e ở lớp ngồi cùng D. 8e ở lớp ngồi cùng Câu 5 : Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các ngun tố halogen (F, Cl, Br, I) A. Ở điều kiện thường là chất khí B. Có tính oxi hóa mạnh C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử D. Tác dụng mạnh với nước Câu 6 : Hãy chỉ ra mệnh đề khơng chính xác: A. Clo tồn tại chủ yếu dưới dạng đơn chất trong tự nhiên. B. Clo tan nhiều trong các dung mơi hữu cơ. C. Trong tự nhiên tồn tại 2 dạng bền của clo là : 35 Cl và 37 Cl. D. Ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục. Câu 7: Tính chất nào sau đây khơng phải là tính chất chung của các ngun tố halogen? A. Ngun tử chỉ có khả năng thu thêm 1 e. B. Tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực. C. Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất. D. Lớp e ngồi cùng có 7e Câu 8: Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, ngun tử của các ngun tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron ? A. Nhận thêm 1 electron B. Nhận thêm 2 electron C. Nhường đi 1 electron D. Nhường đi 7 electron Câu 9 : Hãy chỉ ra câu phát biểu khơng chính xác. A. Trong tất cả các hợp chất, Flo chỉ có số oxi hóa -1 B. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hóa là -1 C. Tính oxi hóa của halogen giảm dần từ Flo đến Iơt. D. Trong hợp chất với hiđro và kim loại, các halogen ln thể hiện số oxi hóa là -1 Câu 10:Tính axit của các axit HX được sắp xếp theo thứ tự giảm dần ở dãy nào dưới đây là đúng ? A. HF, HCl, HBr, HI B. HI, HBr, HCl, HF C. HCl, HBr, HI, HF D. HBr, HCl, HI, HF Câu 11 : Trong số các hiđro halogenua dưới đây, chất nào có tính khử yếu nhất ? A. HF B. HBr C. HCl D. HI Câu 12: Dung dịch nào dưới đây dùng để khắc chữ nên thủy tinh ? A. HF B. HCl C. H 2 SO 4 đậm đặc D. HNO 3 Câu 13 : Cho các mệnh đề dưới đây : (I) Trong hợp chất với flo số oxi hóa của oxi là số dương (II) Flo là chất có tính khử rất mạnh (III) Brom đẩy được Cl 2 ra khỏi dung dịch muối NaCl Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II (IV) AgBr là chất kết tủa màu vàng nhạt Các mệnh đề đúng là : A. (I), (II), (III) B. (I), (III) C. (I), (IV) D. (I), (II), (IV) Câu 14 : Hỗn hợp F 2 và H 2 tạo thành hỗn hợp nổ mạnh nhất, với tỉ lệ mol tương ứng là : A. 1:2 B. 2:1 C. 1:1 D. 1:3 Câu 15 : Khí Clo có thể điều chế trong PTN bằng phản ứng nào dưới đây ? A. 2NaCl đpnc 2Na + Cl 2 B. F 2 + 2NaCl → 2NaF + Cl 2 C. 16HCl + 2KMnO 4 → 2KCl + 5Cl 2 + 2MnCl 2 + 8H 2 O D. 2HCl đpdd H 2 + Cl 2 Câu 16 : Cơng thức hóa học của khống chất Cacnanit là cơng thức nào sau đây ? A. KCl . MgCl 2 . 6H 2 O B. NaCl . MgCl 2 . 6H 2 O C. KCl . CaCl 2 . 6H 2 O D.NaCl . CaCl 2 . 6H 2 O Câu 17 : Những ngun tố ở nhóm nào có cấu hình electron lớp ngồi cùng là ns 2 np 5 ? A. Nhóm oxi – lưu huỳnh B. Nhóm halogen C. Nhóm cacbon D. Nhóm nitơ Câu 18: Iot bị lẫn tạp chất là NaI. Chọn cách nào sau đây để loại bỏ tạp chất một cách thuận tiện nhất ? A. Hòa tan vào nước rồi lọc B. Hòa tan vào nước rồi sục khí Cl 2 đến dư C. Hòa tan vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch Br 2 D. Đun nóng để Iot thăng hoa sẽ thu được Iot tinh khiết. Câu 19 : Khi đổ dung dịch AgNO 3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa có màu vàng đậm hơn ? A. HF B. HCl C. HBr D. HI Câu 20 : Brơm bị lẫn tạp chất clo. Để thu được brom cần làm cách nào sau đây ? A. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H 2 SO 4 lỗng B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước. C. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI Câu 21 : Nước Giaven là hỗn hợp của các chất nào sau đây? A. HCl, HClO, H 2 O B. NaCl, NaClO, H 2 O C. NaCl, NaClO 3 , H 2 O D. NaCl, NaClO 4 , H 2 O Câu 22 : Trong dãy axit : HF, HI, HCl, HBr, axit mạnh nhất là : A. HF B. HBr C. HCl D. HI Câu 23 : Phản ứng hóa học chứng tỏ rằng HCl có tính khử là : A. 2HCl + CuO → CuCl 2 + H 2 O B. 2HCl + Zn → ZnCl 2 + H 2 C. 2 HCl + Mg(OH) 2 → MgCl 2 + 2H 2 O D. 4HCl + MnO 2 →MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O Câu 24 : Trong các hợp chất với oxi, số oxi hóa của clo có thể là : A. +1; +3; +5; +7 B. -1; 0; +3; +7 C. -1; +1; +3; +7 D. -1; +1; +3; +5; +7 Câu 25 :Khi cho axit sunfuric đậm đặc tác dụng với NaCl rắn, khí sinh ra sau phản ứng là : A. HCl B. H 2 S C. Cl 2 D. SO 2 Câu 26 : Đơn chất khơng thể hiện tính khử là : A. Cl 2 B. F 2 C. I 2 D. Br 2 Câu 27 : Trong phản ứng với dung dịch kiềm, clo đóng vai trò : A. Tính khử B. Tính oxi hóa C. Tính axit D. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Câu 28 : Cho một luồng khí clo vào dung dịch KI, sau đó nhỏ vài giọt dung dịch hồ tinh bột thì hiện tượng xảy ra là : A. màu xanh B. màu vàng nâu C. khơng màu D. màu đỏ Câu 29: Trong các phản ứng hố học các halogen : A. Chỉ thể hiện tính oxi hố. B. Chỉ thể hiện tính khử C. Thể hiện cả tính khử và tính oxi hố. D. Khơng thể hiện tính khử Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II Câu 30:Trong các phản ứng sau phản ứng nào khơng xảy ra? A. 2 2 H O F+ → B. 2 Cl KBr+ → C. 2 Br NaI+ → D. 2 KBr I+ → Câu 31: Trong phòng thí nghiệm Cl 2 được điều chế theo sơ đồ phản ứng sau 2 2 2 2 HCl MnO MnCl Cl H O+ → + + Hệ số cân bằng của HCl là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 32: Dãy axit nào sau đây được sắp xếp theo đúng thứ tự tính axit giảm dần? A. HCl. HBr, HI, HF. B. HBr, HI, HF, HCl. C. HI, HBr, HCl, HF. D. HF, HCl, HBr, HI. Câu 33 : Thứ tự tăng dần tính oxi hố của các halogen là A. I, Br, Cl, F. B. Cl, Br, F, I. C. Br, Cl, F, I. D. F, Cl, Br, I. Câu 34: Để nhận biết muối halogenua ta có thể dùng chất nào dưới đây A. Quỳ tím. B. Thuỷ tinh. C. NaOH. D. AgNO 3 . Câu 35: Dãy nào gồm tồn các chất có thể tác dụng với Clo? A. NaBr, NaI, NaOH. B. KF, KOH, H 2 O. C. N 2 , H 2 O, NaI. D. Fe, O 2 , K. Câu 36: Cho phản ứng sau: 2 2 2Cl NaOH NaCl NaClO H O+ → + + Clo có vai trò là : A. Chất oxi hố. B. Chất oxi hố và chất khử. C. Chất kử. D. Khơng là chất oxi hố khơng là chất khử. Câu 37: Đổ dung dịch AgNO 3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu vàng đậm nhất? A. NaF. B. NaI. C. KBr. D. HCl. Câu 38: Dung dịch muối X khơng màu, tác dụng với dung dịch AgNO 3 tạo kết tủa màu vàng. Dung dịch muối X là: A. NaI B. ZnCl 2 C. Fe(NO 3 ) 3 D. KCl Câu 39: Dung dịch muối X khơng màu, tác dụng với dung dịch AgNO 3 tạo kết tủa màu vàng nhạt. Dung dịch muối X là: A. NaBr B. NaI C. Fe(NO 3 ) 3 D. KCl Câu 40 : Cấu hình electron lớp ngồi cùng của nhóm halogen là : A. ns 2 np 5 B. ns 2 np 4 C. ns 2 np 4 D. ns 2 np 3 Câu 41 : Số oxi hóa của clo trong axit pecloric HClO 4 là giá trị nào sau đây? A. +3 B. +5 C. +7 D. -1 Câu 42 : Clorua vơi là muối của kim loại canxi với 2 loai gốc axit là clorua Cl - và hipoclorit ClO - . Vậy clorua vơi gọi là muối gi ? A. Muối trung hòa B.Muối kép C. Muối của 2 axit D. Muối hỗn tạp II. Hiểu : Câu 1 : Dãy chất nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng với dung dịch HCl? A. Fe 2 O 3 , KMnO 4 , Cu. B. Fe, CuO, Ba(OH) 2 . C. CaCO 3 , H 2 SO 4 , Mg(OH) 2 . D. Ag(NO 3 ), MgCO 3 , BaSO 4 . Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II Câu 2 : Trong phòng thí nghiệm, khí CO 2 được điều chế từ CaCO 3 và dung dịch HCl thường bị lẫn khí hiđro clorua và hơi nước. Để thu được CO 2 gần như tinh khiết, người ta dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua 2 bình đựng các dung dịch nào trong các dung dịch dưới đây ? A. NaOH, H 2 SO 4 đặc B. NaHCO 3 , H 2 SO 4 đặc C. Na 2 CO 3 , NaCl D. H 2 SO 4 đặc , Na 2 CO 3 Câu 3 : Hòa tan khí Cl 2 vào dung dịch NaOH lỗng, dư, ở nhiệt độ phòng. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm : A. NaCl, NaClO 3 , Cl 2 B. NaCl, NaClO 3 , NaOH, H 2 O C. NaCl, NaClO, NaOH, H 2 O D. NaCl, NaOH, Cl 2 Câu 4 : Nước Giaven có tác dụng tẩy màu, là do : A. Muối NaCl có tính oxi hóa mạnh. B. Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh C. Muối NaClO có tính khử rất mạnh D. Muối NaCl có tính khử mạnh Câu 5: Trong PTN, khí Clo thường được điều chế bằng cách khử hợp chất nào dưới đây ? A. KMnO 4 B. NaCl C. HCl D. NaOH Câu 6 : Trong muối NaBr có lẫn NaI. Để loại bỏ tạp chất, người ta có thể : A. Nung nóng hỗn hợp. B. Cho dung dịch hỗn hợp các muối tác dụng với dung dịch Cl 2 dư, sau đó cơ cạn dung dịch. C. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch brom, sau đó cơ cạn dung dịch D. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO 3 Câu 7 : Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào ? A. H 2 và O 2 B. N 2 và O 2 C. Cl 2 và O 2 D. SO 2 và O 2 Câu 8 : Clo khơng phản ứng với dung dịch chất nào sau đây? A. NaOH B. NaCl C. Ca(OH) 2 D. NaBr Câu 9 : Trong pứ sau : Cl 2 + H 2 O  HCl + HClO. Phát biểu nào sau đúng ? A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử C. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử D. Nước đóng vai trò chất khử Câu 10: Dùng loại bình nào sau đây để đựng dung dịch HF ? A. Bình thủy tinh màu xanh B. Bình thủy tinh màu nâu C. Bình thủy tinh khơng màu C. Bình nhựa (chất dẻo) Câu 11 : Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch riêng biệt : NaF, NaCl, NaBr, NaI. Hóa chất duy nhất dùng đểhận biết 4 dung dịch trên là : A. Quỳ tím. B. AgNO 3 . C. CuSO 4 D. BaCl 2 Câu 12 : Cho một mẩu đá vơi vào dung dịch HCl dư, hiện tượng xảy ra là : A. có kết tủa trắng B. khơng có hiện tượng gì C. có khí khơng màu thốt ra D. có khí màu vàng thốt ra Câu 13 : Để phân biệt 2 dung dịch mất nhãn : HCl và KCl, ta chỉ cần dùng thuốc thử : A. BaCl 2 B. AgNO 3 C. Pb(NO 3 ) 2 D. Na 2 CO 3 Câu 14 : Điện phân dung dịch NaCl khơng có màng ngăn, thu được sản phẩm chính là : A. khí clo B. dung dịch NaOH C. nước giaven và khí Clo D. khí hiđro và nước Giaven Câu 15 : Cho các chất : sắt (II) hiđroxit, kim loại đồng, kim loại nhơm, đồng (II) oxit. Tác dụng lần lượt với dung dịch HCl, số phản ứng xảy ra là : A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 16 : Trong phản ứng : Br 2 + SO 2 + 2H 2 O → 2HBr + H 2 SO 4 . Brom đóng vai trò : A. Chất oxi hóa. B. Chất khử. Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. D. Khơng là chất oxi hóa, khơng là chất khử. Câu 17 : Dung dịch muối NaCl có lẫn tạp chất là : NaI và NaBr. Để làm sạch muối ăn có thể dùng hóa chất : A. Khí HCl B. Khí oxi C. Khí Flo D. Khí Clo Câu 18 : Khi đổ dung dịch AgNO 3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa có màu trắng ? A. HF B. HCl C. HBr D. HI Câu 19 : Halogen nào thể hiện tính khử rõ nhất ? A. Brơm B. Clo C. Iot D. Flo Câu 20 : Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là : A. Liên kết cộng hóa trị có cực. B. Liên kết cộng hóa trị khơng cực C. Liên kết phối trí (cho nhận) D. Liên kết ion Câu 21 : Clo ẩm có tác dụng tẩy màu, là do : A. Cl 2 có tính oxi hóa mạnh. B. Cl 2 tác dụng với H 2 O tạo thành axit HClO có tính oxi hóa mạnh, có tính tẩy màu. C. Tạo thành axit clohiđric có tính tẩy màu. D. Phản ứng tạo thành axit HClO có tính khử mạnh, có tính tẩy màu. Câu 22 : Sợi đồng nóng đỏ cháy sáng trong bình chứa khí A. A là khí nào sau đây ? A. CO 2 B. Cl 2 C. H 2 D. N 2 Câu 23 : Đốt nóng sợi dây đồng rồi đưa vào bình khí clo thì xảy ra hiện tượng nào sau đây ? A. Dây đồng khơng cháy B. Dây đồng cháy yểu rồi tắt ngay C. Dây đồng cháy mạnh tới khi hết clo D. Dây đồng cháy âm ỉ rất lâu Câu 24 : Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, ngun tử clo đã : A. Nhận thêm 1 electron B. Nhận thêm 1 proton C. Nhường đi 1 electron D. Nhường đi 1 nơtron Câu 25 : Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì nhiệt độ nào ? A. H 2 và O 2 B. N 2 và O 2 C. Cl 2 và O 2 D. SO 2 và O 2 Câu 26 : Trong phòng thí nghiệm để điều chế clo người ta dùng MnO 2 với vai trò là : A. Chất xúc tác B. Chất oxi hóa C. Chất khử D. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử Câu 27 : Một mol chất nào sau đây khi tác dụng hết với dung dịch HCl đặc cho lượng clo lớn nhất ? A. MnO 2 B. KMnO 4 C. KClO 3 D. CaOCl 2 Câu 28 : Có 3 dung dcịh chứa các muối riêng biệt : Na 2 SO 4 ; Na 2 SO 3 ; Na 2 CO 3 . Cặp thuốc thử nào sau đây có thể dùng để nhận biết từng muối ? A. Ba(OH) 2 và HCl B. HCl và KMnO 4 C. HCl và Ca(OH) 2 D. BaCl 2 và HCl Câu 29 : Trong phản ứng Cl 2 + 2KOH  KCl + KClO + H 2 O Clo đóng vai trò nào sau đây ? A. Là chất khử B. Là chất oxi hóa C. Khơng là chất khử, khơng là chất oxi hóa D. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử Câu 30 : Tính chất sát trùng, tẩy màu của clorua vơi là do ngun nhân nào sau đây ? A. Do clorua vơi dễ phân hủy ra oxi ngun tử có tính oxi hóa mạnh B. Do clorua vơi phân hủy ra Cl 2 là chất oxi hóa mạnh C. Do trong phân tử clorua vơi chứa ngun tử clo với số oxi hóa +1 có tính oxi hóa mạnh D. Cả A, B, C Câu 31 : Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl lỗng và tác dụng với khí clo cho cùng loại muối clorua kim loại ? A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag Câu 32 : Flo khơng tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây ? A. Khí H 2 B. Hơi nước C. Khí O 2 D. Vàng kim loại Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II Câu 33 : Câu nào sau đây sai khi nói về flo ? A. Là phi kim hoạt động mạnh nhất B. Có nhiều đồng vị trong tự nhiên C. Là chất oxi hóa rất mạnh D. Có độ âm điện lớn nhất. III. Vận dụng : Câu 1 : Đổ 100g dung dịch HBr 8,1% vào 50ml dung dịch NaOH 1M. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào ? A. Màu đỏ. B. Màu xanh. C. Khơng đổi màu . D. Khơng xác định được. Câu 2 : Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch riêng biệt khơng màu là NaF, NaCl, NaBr và NaI. Có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch cho dưới đây để phân biệt được 3 dung dịch trên ? A. H 2 SO 4 B. AgNO 3 C. CaCl 2 D. Ba(OH) 2 Câu 3 : Cho a gam KMnO 4 tác dụng hồn tồn với dung dịch HCl đặc, dư thu được 5,6 lít khí ở đktc. Giá trị của a là : A. 15,8 g B. 10,58 g C. 20,56 g D. 18,96 g Câu 4 : Để trung hòa hết 40,5 gam dung dịch HX (X: F, Cl, Br, I) nồng độ 10% người ta phải dùng dung dịch AgNO 3 dư thu được 8,5 gam kết tủa. Dung dịch axit ở trên là dung dịch : A. HF B. HCl C. HBr D. HI Câu 5 : Sục khí Clo dư qua dung dịch NaBr và NaI. Kết thúc thí nghiệm, cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,94 g NaCl thì số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là bao nhiêu ? (Biết các phản ứng xảy ra hồn tồn). A. 0,01 mol B. 0,02 mol C. 0,03 mol D. 0,05 mol Câu 6 : Hòa tan 6,4 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO bằng dung dịch HCl 0,8M vừa đủ, thu được 2,24 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là ? A. 0,2 lít B. 0,3 lít C. 0,5 lít D.0,4 lít Câu 7 : Khi clo hóa 20 gam một hỗn hợp bột gồm Mg và Cu cần phải dùng 1,12 lít khí clo đktc. Thành phần phần trăm của Mg trong hỗn hợp là : A. 36% B. 32% C. 34% D. 38% Câu 8 : Để trung hòa hết 200g dung dịch HX ( X là halogen) nồng độ 14,6% người ta phải dùng 250 ml dung dịch NaOH 3,2M. Dung dịch axit trên là dung dịch nào ? A. HBr B. HCl C. HI D. HF Câu 9 : Bao nhiêu gam Clo đủ tác dụng với kim loại nhơm tạo thành 26,7 gam AlCl 3 ? A. 23,1 g B. 21,3 gam C. 12,3 gam D. 13,2 gam Câu 10 : Sục khí Clo dư qua dung dịch NaBr và NaI. Kết thúc thí nghiệm, cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,40 gam NaCl thì thể tích Cl 2 (đktc) đã tham gia phản ứng bằng bao nhiêu ? ( Biết các phản ứng xảy ra hồn tồn ) A. 4,480 lít B. 8,960 lít C. 0,448 lít D. 0,896 lít Câu 11 : Cho 26,5 gam Na 2 CO 3 vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thể tích khí CO 2 thu được ở đktc là : A. 2,84 lít B. 3,36 lít C. 2,24 lít D. 2,68 lít Câu 12 : Bao nhiêu gam Clo tác dụng với dung dịch KI dư để tạo nên 25,4 gam I 2 ? A. 7,1g B. 14,2 g C. 10,65g D. 3,55g Câu 13 : Trong phương trình phản ứng : 16HCl + 2KMnO 4 → 2KCl + 5Cl 2 + 2MnCl 2 + 8H 2 O Tổng hệ số ngun (đơn giản nhất) của các chất trong phản ứng trên là : A. 25 B. 35 C. 30 D. 28 Câu 14 : Cho hỗn hợp gồm 5,4 g Al và 3,2 g Cu, tác dụng với dung dịch HCl dư. Thể tích khí thu được ở đktc là : A. 4,48 lít B. 3,36 lít C. 8,96 lít D. 6,72 lít Câu 15 : Cho một lượng dư dung dịch AgNO 3 vào 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,1M và NaCl 0,1M. Kết tủa tạo thành có khối lượng : A. 1,532g B. 2,705g C. 2,870g D. 1,435g Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II Câu 16 : Khi cho 100 ml dung dịch Ba(OH) 2 1M tác dụng vừa đủ với 20 gam dung dịch HCl C%. Nồng độ C% có giá trị là : A. 36,5 % B. 35,5% C. 33,5% D. 34,5% Câu 17 : Cho 0,48 gam một kim loại X có hóa trị II, tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 448 ml khí (đktc). Kim loại X là : A. Mg B. Zn C. Fe D. Ca Câu 18 : Hồ tan hồn tồn 7,8g hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit đã tham gia phản ứng là A. 0,8 mol B. 0,08 mol C. 0,04 mol D. 0,4 mol Câu 19 : Cần dùng bao nhiêu gam Mg tác dụng hồn tồn với dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít khí H 2 đktc? A. 2,4 g B. 24 g C. 4,8 g D. 48 g Câu 20 : Các muối tạo thành trong dung dịch sau khi sục 22,4 lit khí Hidro sunfua (đktc) vào 280 gam dung dịch KOH 40% là : A. KHS B. KHS và K 2 S C. K 2 S D. KHS ; KS Câu 21 : Cần phải lấy bao nhiêu gam NaCl cho tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc để điều chế được 50 gam dung dịch HCl 14,6 %? A. 18,1g B. 17,1 g C. 11,7 g D. 16,1 g Câu 22 : Tỉ khối của clo so với flo là giá trị nào sau đây ? A. 0,53 B. 1,78 C. 1,87 C. 2,3 CHƯƠNG 4 : OXI – LƯU HUỲNH I. Biết : Câu 1: Cấu hình electron lớp ngồi cùng của các ngun tố nhóm oxi là : A. ns 2 np 4 B. ns 2 np 5 C. ns 2 np 3 D. (n-1)d 10 ns 2 np 4 Câu 2: Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào dưới đây ? A. CaCO 3 B. KMnO 4 C. (NH 4 ) 2 SO 4 D. NaHCO 3 Câu 3: Trong các cách sau đây cách nào thường được dùng để điều chế O 2 trong phòng thí nghiệm ? A. Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng B. Điện phân nước. C. Điện phân dung dịch NaOH. D. Nhiệt phân KClO 3 với xúc tác MnO 2 Câu 4: Chọn câu khơng đúng trong các câu dưới đây khi nói về lưu huỳnh : A. S có 2 dạng thù hình : đơn tà và tà phương B. S là chất rắn màu vàng C. S khơng tan trong nước D. S khơng tan trong các dung mơi hữu cơ. Câu 5: Chọn câu khơng đúng trong các câu dưới đây ? A. SO 2 làm đỏ quỳ ẩm B. SO 2 làm mất màu nước brơm C. SO 2 là chất khí, màu vàng D. SO 2 có tính oxi hóa và tính khử Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế SO 2 từ : A. S và O 2 B. FeS 2 và O 2 C. H 2 S và O 2 D. Na 2 SO 3 và H 2 SO 4 Câu 7: Trong cơng nghiệp, người ta thường điều chế SO 2 từ : A. S và O 2 B. FeS 2 và O 2 C. H 2 S và O 2 D. Na 2 SO 3 và H 2 SO 4 Câu 8: Phát biểu nào dưới đây khơng đúng ? A. H 2 SO 4 đặc là chất hút nước mạnh B. Khi tiếp xúc với H 2 SO 4 đặc, dễ gây bỏng nặng. C. H 2 SO 4 lỗng có đầy đủ tính chất chung của axit. D. Khi pha lỗng axit sunfuric, chỉ được cho từ từ nước vào axit Câu 9: Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được các dung dịch mất nhãn : A. NaCl ; NaNO 3 ; NaOH ; HCl B. FeCl 3 ; NaOH ; NaCl ; HCl ; AgNO 3 Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II C. FeCl 3 ; NaCl ; NaNO 3 ; AgNO 3 D. H 2 SO 4 ; HCl ; NaOH ; NaCl Câu 10: Các số oxi hóa có thể có của lưu huỳnh là : A. -2; 0 ; +4 ; +6 B. 0 ; +2 ; +4 ;+6 C. -2 ; +4 : +6 D. 0 ; +4 ; +6 Câu 11: Tính chất đặc biệt của axit H 2 SO 4 đặc là tác dụng được với các chất ở phương án nào sau đây ? A. Ba(NO 3 ) 2 , BaCl 2 , Ba(OH) 2 B. MgO, CuO, Al 2 O 3 C. Na, Mg, Zn D. Cu, C, S Câu 12 : Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào dưới đây : A. KMnO 4 B. (NH 4 ) 2 SO 4 C. CaCO 3 D. NaHCO 3 Câu 13 : Trong phản ứng : SO 2 + 2 H 2 S → 3S + 2H 2 O .Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất ? A. SO 2 bị oxi hóa và H 2 S bị khử B. SO 2 bị khử và H 2 S bị oxi hóa C. SO 2 khử H 2 S và khơng có chất nào bị oxi hóa D. SO 2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóa Câu 14 : Chọn câu sai A. H 2 S chỉ có tính khử B. SO 3 chỉ có tính oxit axit C. SO 2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa D. dd H 2 SO 4 lỗng có tính oxi hóa mạnh Câu 15: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử ? A. SO 2 B. H 2 S C. O 3 D. H 2 SO 4 Câu 16 : Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được các dung dịch mất nhãn : A. NaCl ; NaNO 3 ; NaOH ; HCl B. FeCl 3 ; NaOH ; NaCl ; HCl ; AgNO 3 C. FeCl 3 ; NaCl ; NaNO 3 ; AgNO 3 D. H 2 SO 4 ; HCl ; NaOH ; NaCl Câu 17 : Oxit nào dưới đây khơng thể hiện tính khử trong tất cả các phản ứng hóa học ? A. SO 3 B. CO C. SO 2 D. FeO Câu 18 : Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là sai ? A. H 2 SO 4 đặc là chất hút nước mạnh B. H 2 SO 4 đặc dễ gây bỏng nặng C. H 2 SO 4 lỗng có đầy đủ tính chất của axít mạnh D. Khi pha lỗng dung dịch axit sunfuric , chỉ được cho từ từ nước vào axit. Câu 19 : Khác với ngun tử oxi , ion O -2 có : A. Bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn B. Bán kính ion lớn hơn và nhiều electron hơn C. Bán kính ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn D. Bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn Câu 20 : Dung dịch H 2 SO 4 đặc có thể dùng để làm khơ khí nào sau đây : A. CO 2 B. NH 3 C. H 2 S D. SO 3 Câu 21 : Tất cả các khí trong dãy nào sau đây đều làm nhạt màu dung dịch nước brom ? A. H 2 S ; SO 2 B. CO 2 ; SO 2 ; SO 3 C. CO 2 ; SO 2 D. CO 2 ; SO 2 ; SO 3 ; H 2 S Câu 22 : Các chất nào trong dãy sau đều làm đục dung dịch nước vơi trong ? A. CaO ; SO 2 ; CO 2 B. CO 2 ; SO 2 ; SO 3 C. CO ; CO 2 ; SO 2 D. SO 3 ; H 2 S ; CO Câu 23 :Trong các nhận định sau nhận định nào là khơng đúng khi nói về khả năng phản ứng của oxi ? A. Oxi tác dụng được với tất cả các phi kim B. Oxi tham gia vào q trình cháy , gỉ , hơ hấp C. Những phản ứng mà oxi tham gia đều là phản ứng oxi hóa khử D. Oxi là phi kim hoạt động Câu 24 : Dãy các chất nào sau đây chỉ có tính oxi hóa ? Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II A. SO 2 ; H 2 S ; S B. NO 2 ; HNO 3 ; Cl 2 C. H 2 SO 4 đặc; HNO 3 ; Cl 2 D. H 2 SO 4 đặc ; O 3 ; F 2 Câu 25 : Cho Fe 3 O 4 vào dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng, dư. Sản phẩm thu được sau phản ứng là : A. Fe 2 (SO 4 ) 3 ; SO 2 ; H 2 O B. FeSO 4 ; H 2 O C. Fe 2 (SO 4 ) 3 ; FeSO 4 ; H 2 O D. Fe 2 (SO 4 ) 3 ; H 2 O Câu 26 : Khí oxi có lẫn hơi nước, chất dùng để tách hơi nước ra khỏi oxi là : A. dung dịch KOH B. Axit sunfuric đặc C. Nước vơi trong D. Nhơm oxit Câu 27 : Ngun tắc pha lỗng dung dịch H 2 SO 4 đặc là : A. đổ nhanh axit vào nước B. đổ từ từ nước vào axit C. đổ từ từ axit vào nước D. đổ nhanh nước vào axit Câu 28 : Trong PTN, để điều chế khí SO 2 bằng cách cho axit sunfuric lỗng tác dụng với : A. natri sunfat B. natri sunfit C. natri sunfua D. natri hiđrosunfua Câu 29 : Cấu hình electron lớp ngòai cùng của ngun tử lưu huỳnh có dạng : A. 3s 2 3p 6 B. 2s 2 2p 6 C. 3s 2 3p 4 D. 2s 2 2p 4 Câu 30 : Sục 1 lượng dư khí SO 2 vào dung dịch brom, sẽ có hiện tượng gì xảy ra ? A. khơng có hiện tượng gì B. dung dịch bị vẩn đục C. dung dịch chuyển sang màu vàng D. dung dịch mất màu Câu 31 : Lưu huỳnh trioxit có thể tác dụng với nhóm chất nào sau đây? A. nước, sắt(III) oxit, khí cacbonic B. nước, dung dịch natri hiđroxit, bari oxit C. oxi, nuớc, dung dịch natri clorua D. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, Na 2 O Câu 32: Oxi có số oxi hóa dương cao nhất trong hợp chất: A. K 2 O B. H 2 O 2 C. OF 2 D. (NH 4 ) 2 SO 4 Câu 33: Oxi khơng phản ứng trực tiếp với : A. Crom B. Flo C. cacbon D. Lưu huỳnh Câu 34: Ngun tử lưu huỳnh ở trạng thái cơ bản có số liên kết cộng hóa trị là : A. 1. B. 2 C. 3. D. 4. Câu 35: Cho các cặp chất sau : 1) HCl và H 2 S 2) H 2 S và NH 3 3) H 2 S và Cl 2 4) H 2 S và N 2 Cặp chất tồn tại trong hỗn hợp ở nhiệt độ thường là: A. (2) và (3) . B. (1), (2), (4) . C. (1) và (4) . D. (3) và (4) Câu 36 : Trong tầng bình lưu của trái đất, phản ứng bảo vệ sinh vật tránh khỏi tia tử ngoại là : A. O 2 → O + O. B. O 3 → O 2 + O. C. O + O → O 2 . D. O + O 2 → O 3 . Câu 37 : Chọn câu phát biểu sai trong các phát biểu sau (xét ở đk thường) A. Hiđro sunfua là chất khí, khơng màu, mùi trứng thối, tan nhiều trong nước B. Lưu huỳnh đi oxit là chất khí, khơng màu, mùi hắc, nặng hơn khơng khí tan nhiều trong nước C. Lưu huỳnh trioxit là chất lỏng, khơng màu, tan vơ hạn trong nước D. Lưu huỳnh là chất rắn, màu vàng, gồm 8 ngun tử lưu huỳnh liên kết vơi nhau Câu 38 : trong cơng nghiệp, người ta thường điều chế oxi từ : A. Khơng khí hoặc H 2 O B. KMnO 4 C. KClO 3 D. H 2 O 2 Câu 39 : Chọn câu khơng đúng trong các câu dưới đây ? A. SO 2 làm đỏ quỳ ẩm B. SO 2 làm mất màu nước brơm C. SO 2 là chất khí, màu vàng D. SO 2 có tính oxi hóa và tính khử Câu 40: Trong cơng thức H 2 S, tổng số e của C và O đã tham gia liên kết là ? A. 4 B. 8 C. 6 D. 10 Câu 41 : Chất khơng tác dụng với axit sunfuric đặc, nguội là : A. Fe B. Zn C. CaCO 3 D. CuO Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II II. Hiểu : Câu 1 : Phản ứng hóa học chứng tỏ SO 2 là chất oxi hóa : A. 2H 2 S + SO 2 → 3S + 2H 2 O B. SO 2 + CaO → CaSO 3 C. SO 2 + Cl 2 + 2H 2 O → 2HCl + H 2 SO 4 D. SO 2 + NaOH → NaHSO 3 Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng : SO 2 + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 → X + Y + Z . Hỏi X , Y , Z là chất nào trong dãy sau ? A. K 2 SO 4 ; H 2 SO 4 ; Cr 2 O 3 B. CrSO 4 ; KHSO 4 ; H 2 O C. K 2 SO 4 ; Cr 2 (SO 4 ) 3 ; H 2 SO 4 D. K 2 SO 4 ; Cr 2 (SO 4 ) 3 ; H 2 O Câu 3: Ngun tử ngun tố X có tổng số electron ở lớp p là 10. Ngun tố X là : A. Ne B. Cl C. O D. S Câu 4: Nhờ bảo quản bằng ozon, mận Bắc Hà – Lào Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn, vì vậy bà con nơng dân đã có thu nhập cao hơn. Ngun nhân nào dưới đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi lâu ngày ? A. Do ozon là một khí độc B. Do ozon độc và đẽ tan trong nước hơn oxi C. Do ozon có tính chất oxi hóa mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi. D. Do ozon có tính tẩy màu Câu 5: Phát biểu nào dưới đây khơng đúng khi nói về khả năng phản ứng của oxi : A. Oxi phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại. B. Oxi phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim. C. Oxi tham gia vào q trình cháy, gỉ, hơ hấp. D. Những phản ứng mà oxi tham gia đều là phản ứng oxi hóa - khử. Câu 6: Để tăng hiệu qủa tẩy trắng của bột giặt, người ta thường cho thêm một ít bột natri peoxit (Na 2 O 2 )., do Na 2 O 2 tác dụng với nước sinh ra hiđro peoxit (H 2 O 2 ) là chất oxi hóa mạnh có thể tẩy trắng được quần áo : Na 2 O 2 + 2 H 2 O → 2 NaOH + H 2 O 2 2H 2 O 2 → 2H 2 O + O 2 Vì vậy, bột giặt bảo quản tốt nhất bằng cách : A. Cho bột giặt vào hộp khơng có nắp và để ngồi ánh nắng B. Cho bột giặt vào hộp khơng có nắp và để trong bóng râm. C. Cho bột giặt vào trong hộp kín và để nơi khơ mát. D. Cho bột giặt vào hộp có nắp và để ra ngồi nắng. Câu 7 : Cho sơ đồ phản ứng điều chế axit sunfuric sau : S → SO 2 → A → H 2 SO 4 . Hỏi A là chất nào trong nhứng chất sau ? A. H 2 S B. SO 3 C. S D. FeS 2 Câu 8 : Trong các oxit sau : K 2 O; Ag 2 O; CuO; Fe 2 O 3 và Na 2 O, oxit nào có thể bị khử bởi hiđro ? A. Ag 2 O; CuO; Fe 2 O 3 B. K 2 O; Ag 2 O; CuO C. CuO; Fe 2 O 3 ; Na 2 O D. K 2 O; Fe 2 O 3 ; Na 2 O Câu 9 : Sản phẩm tạo thành giữa phản ứng FeO với H 2 SO 4 đặc, đun nóng là : A. FeSO 4 , H 2 O B. Fe 2 (SO 4 ) 3 , H 2 O C. FeSO 4 , SO 2 , H 2 O D. Fe 2 (SO 4 ) 3 , SO 2 , H 2 O Câu 10: Khi sục khí O 3 vào dung dịch KI có chứa sẵn vài giọt hồ tinh bột, dung dịch thu được A. Có màu vàng nhạt B. Trong suốt C. Có màu đỏ nâu D. Có màu xanh Câu 11 : Một chất chứa ngun tố oxi, dùng để làm sạch nước, chữa sâu răng và còn dùng bảo vệ sinh vật trên trái đất khơng bị bức xạ cực tím. Chất này là: A. Oxi B. Ozơn C. SO 2 D. N 2 O Câu 12: Trong khơng khí , oxi chiếm khoảng : A. 23% B. 25% C. 20% D. 19% [...]... B 5, 2, 3 C 2, 2, 5 D 5, 2, 4 Câu 22 : SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử vì trong phân tử SO2 A S có mức oxi hóa trung gian B S có mức oxi hóa cao nhất C S có mức oxi hóa thấp nhất D S còn có 1 đơi electron tự do Câu 23 : Trộn 100 gam dung dịch H2SO4 12% với 400 gam dung dịch H2SO4 40% Dung dịch thu được có nồng độ là bao nhiêu ? A 34,4 % B 28,8% C 25,5% C 33,3% Câu 24 : Để thu được CO2 từ hỗn... xét nào đúng ? A Hidro peoxit chỉ có tính oxi hóa B Hidro peoxit chỉ có tính khử C Hidro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử D Hidro peoxit khơng có tính oxi hóa, khơng có tính khử Câu 16: Oxi khơng phản ứng trực tiếp với : A Crom B Flo C cacbon D Lưu huỳnh Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II Câu 17 : Một ngun tố ở nhóm VIA có cấu hình electron ngun tử ở trạng... Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II Câu 13 : So sánh tính oxi hóa của oxi, ozon, lưu huỳnh ta thấy : A S > O2 > O3 B O2 > O3 > S C S < O2 < O3 D O2 < O3 < S Câu 14: Hãy chọn thứ tự so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau đây: A HCl > H2S > H2CO3 B HCl > H2CO3 > H2S C H2S > HCl > H2CO3 D H2S > H2CO3 > HCl Câu 15 : Cho các chất : S, SO2, SO3, H2S, H2SO4 Số chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử... : Hóa Học 10 – HK II B Ở nhiệt độ thích hợp S tác dụng với hầu hết các phi kim và thể hiện tính oxi hóa C S vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử D Ở nhiệt độ thích hợp S tác dụng được với hầu hết các kim loại và thể hiện tính oxi hóa Câu 36: Chọn câu khơng đúng trong các câu dưới đây : A SO2 làm mất màu dung dịch nước brom B SO2 làm đỏ quỳ ẩm C SO2 là chất khí mùi xốc , màu vàng D SO2 làm mất màu cánh... ngun tố Halogen có số oxi hóa từ -1 đến +7 (2) Flo là chất chỉ có tính oxi hóa mạnh (3) F2 đẩy được Cl2 ra khỏi dung dịch muối (4) Các ngun tố nhóm VIIA vừa có tính oxi hóa mạnh vừa có tính khử Các mệnh đề đúng là : A 2 B 1,2,3,4 C 1,2,3 D 3 Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II Câu 5: Ngun tử ngun tố X có tổng số hạt (p, n, electron) là 115, trong đó số hạt mang điện... 3 D 4 Câu 21 : Số oxi hóa của clo trong clorua vơi là : A 0 B -1 C +1 D -1 và +1 Câu 22 : Trong phản ứng điều chế kaliclorat từ clo với kali hiđroxit, vai trò của clo là : A Chất khử B Chất oxi hóa C Chỉ đóng vai trò là mơi trường D Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử Câu 14 : Dãy chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ? A Br2 , Na, Cl2 B SO2 , F2, Br2 C S, SO2, Cl2 D K, S, SO2 Câu 15... được 16 gam Br2 ? A 10, 9 gam B 11,9 gam C 23,8 gam D 24,9 gam Câu 23 : Khống vật florit có cơng thức là0 : A CaF2 B NaF C KF D AlF3 Câu 24 : Ở trạng thái kích thích lưu huỳnh có mấy electron độc thân ? A 2 và 4 B 4 và 6 D 2, 4 và 6 D 2 và 6 Câu 25 : Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa vó tính khử ? A O3 B H2SO4 C H2S D H2O2 Câu 26 : Giả sử hiệu suất của các phản ứng đều đạt 100 % thì khối lượng... tăng dần D Màu sắc đậm dần Câu 28 : III Vận dụng : Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II Câu 1: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 4M với 300ml dung dịch H2SO4 2M Dung dịch thu được có nồng độ là : A 2,5 M B 2 M C 1 M D 4 M Câu 2: Trộn 200gam dung dịch H2SO4 12% với 300gam dung dịch H2SO4 40% Dung dịch thu được có nồng độ: A 20,8% B 28,8% C 25,8% D 30,8% Câu 3 : Hấp thu hồn tồn... D Tăng áp suất Giáo viên : Vũ Đắc Sơn – THPT Trường Chinh n Tập : Hóa Học 10 – HK II Câu 5 : Cho phương trình hóa học : N2 (k) + O2 (k)  2NO (k) ; ∆H > 0 Hãy cho biết cặp yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học trên ? A Nhiệt độ và nồng độ B Áp suất và nồng độ C Nồng độ và chất xúc tác D Áp suất và nhiệt độ Câu 6 : Khi tăng áp suất của hệ phản ứng : CO (k) + H2O (k)  CO2... KHSO4 ; H2SO4 D K2SO4 ; MnSO4 ; H2SO4 Câu 19: Cho các chất : S ; SO2 ; H2S ; H2SO4 Có mấy chất trong số 4 chất đã cho vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ? A 1 B 2 C 3 D 4 Câu 20: Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2 Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây ? A Dung dịch Br2 (dư) B Dung dịch Ba(OH)2 (dư) C Dung dịch Ca(OH) (dư) D Dung dịch NaOH (dư) Câu 21: Cho phản ứng : H2S + KMnO4 . D. 5, 2, 4 Câu 22 : SO 2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử vì trong phân tử SO 2 A. S có mức oxi hóa trung gian B. S có mức oxi hóa cao nhất C. S có mức oxi hóa thấp nhất D. S còn có 1 đơi. tính khử B. SO 3 chỉ có tính oxit axit C. SO 2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa D. dd H 2 SO 4 lỗng có tính oxi hóa mạnh Câu 15: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử ? A. SO 2 B Tập : Hóa Học 10 – HK II HĨA HỌC 10 - CƠ BẢN CHƯƠNG 3 : NHĨM HALOGEN I. Biết : Câu 1: Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là : A. Liên kết cộng hóa trị có cực. B. Liên kết cộng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10,

Từ khóa liên quan