NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAY

99 1,511 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 14:16

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học C©u 1 Bản chất hóa học của gen là: A. Prôtêin.B. ANDC. ARN.D. B hay C. C©u 2 Một gen chứa thông tin trực tiếp của: A. 1 pôlipeptit. B. 1 phân tử ARN. C. 1 tính trạng. D. A+B+C. C©u 3 Về cấu tạo thì 1 gen là: A. 1 đoạn mạch đơn ADN. B. 1 đoạn ADN hai mạch. C. 1 đoạn ARN xoắn kép. D. 1 phân tử AND nguyên. §¸p ¸n ®óng: B C©u 4(QID: 4. C©u hái ng¾n)
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAY, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAY, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAY

Từ khóa liên quan