0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAY

99 1,673 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 14:16

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học C©u 1 Bản chất hóa học của gen là: A. Prôtêin.B. ANDC. ARN.D. B hay C. C©u 2 Một gen chứa thông tin trực tiếp của: A. 1 pôlipeptit. B. 1 phân tử ARN. C. 1 tính trạng. D. A+B+C. C©u 3 Về cấu tạo thì 1 gen là: A. 1 đoạn mạch đơn ADN. B. 1 đoạn ADN hai mạch. C. 1 đoạn ARN xoắn kép. D. 1 phân tử AND nguyên. §¸p ¸n ®óng: B C©u 4(QID: 4. C©u hái ng¾n)
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAY, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAY,