0

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 3 ppt

1 456 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 14:20

Câu hỏi111 Sắp các chất sau :H 2 , C 3 H 8, H 2 O theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần A H 2 <H 2 O<C 3 H 8 B H 2 O<H 2 <C 3 H 8 C H 2 <C 3 H 8 <H 2 O D C 3 H 8 <H 2 O<H 2 Đáp án C Câu hỏi 112 Chọn phát biểu sau trong các phát biểu sau: A CH 3 –NH 2 tan nhiều trong nước vì tạo được liên kết H với nước B H 2 O có nhiệt độ cao hơn H 2 S vì H 2 O tạo được lien kết H trái với H 2 S C CH 2 S 2 có nhiệt độ sôi cao vì tạo được liên kết H liên phân tử D NH 3, CH 3 OH đều tạo được liên kết H Đáp án C Câu hỏi 113 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: A CH 3 OH tan nhiều trong H 2 O B CH 3 OH có nhiệt độ sôi thấp hơn C 2 H 6 C NH 3 tan ít trong H 2 O D CH 3 -O-CH 3 tạo được liên kết H Đáp án A Câu hỏi 114 Trong các chất sau:HF, CH 3 -NH 2 ,C 2 H 5 -O-C 2 H 5 , chất tạo được liên kết H với nhau là: A Chỉ có HF B HF và CH 3 NH 2 C Cả 3 chất D Chỉ CH 3 NH 2 Đáp án B Câu hỏi 115 Sắp các chất sau:N 2 ,C 2 H 6, NH 3 theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần A N 2 <NH 3 <C 2 H 6 B C 2 H 6 <N 2 <NH 3 C N 2 <C 2 H 6 <NH 3 D NH 3 <N 2 <C 2 H 6 Đáp án C Câu hỏi 116 Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: A NH 3 tan trong nước nhiều hơn CH 4 B H 2 O có nhiệt độ sôi cao hơn C 3 H 8 C CH 3 -O- CH 3 tan trong nước nhiều hơn CH 3 OH D CH 3 NH 2 có nhiệt độ sôi cao hơn N 2 Đáp án C . tử D NH 3, CH 3 OH đều tạo được liên kết H Đáp án C Câu hỏi 1 13 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: A CH 3 OH tan nhiều trong H 2 O B CH 3 OH có nhiệt độ sôi thấp hơn C 2 H 6 C NH 3 tan. CH 3 NH 2 Đáp án B Câu hỏi 115 Sắp các chất sau:N 2 ,C 2 H 6, NH 3 theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần A N 2 <NH 3 <C 2 H 6 B C 2 H 6 <N 2 <NH 3 C N 2 <C 2 H 6 <NH 3 D NH 3 <N 2 <C 2 H 6 Đáp. H 2 O D CH 3 -O-CH 3 tạo được liên kết H Đáp án A Câu hỏi 114 Trong các chất sau:HF, CH 3 -NH 2 ,C 2 H 5 -O-C 2 H 5 , chất tạo được liên kết H với nhau là: A Chỉ có HF B HF và CH 3 NH 2 C Cả 3 chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 3 ppt, Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 3 ppt,

Từ khóa liên quan