0

Ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát tiếng anh và tiếng việt nghiên cứu theo đướng hướng tri nhận TT

25 2 0
  • Ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát tiếng anh và tiếng việt nghiên cứu theo đướng hướng tri nhận TT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:53

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ SỸ THỊ THƠM TÓM TẮT LUẬN ÁN ẨN DỤ VỀ MÙA TRONG BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT: NGHIÊN CỨU THEO ĐƯỜNG HƯỚNG TRI NHẬN Ngành: Ngôn Ngữ Anh Mã số: 9220201 DANANG – 2021 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Lakoff and Johnson đánh dấu cách mạng ngôn ngữ học tri nhận tác phẩm kinh điển có tên Ẩn dụ quanh ta viết vào năm 1980 hai ông xem xét ẩn dụ góc nhìn ngơn ngữ tri nhận Quan điểm cho ẩn dụ cần nhìn nhận hiên tượng ý niệm, không tương ngôn ngữ đơn khẳng định Lakoff nhà nghiên cứu ngôn ngữ theo trường phái ơng Kưvecses, 2002, 2010; Lakoff, 1987; Lakoff & Johnson, 1980a, 1999; Lakoff & Turner, 1989 v.v Vì lý thuyết tạo nên tảng, sở cho nguyên cứu sau Ở Việt Nam, nhiều học giả đưa quan điểm ẩn dụ tri nhận dựa học thuyết Lakoff and Johnson Hiện giớ Việt Nam có nhiều nghiên cứu ẩn dụ tri nhận khảo sát thực thể trừu tượng cụ thể xung quanh giới người Đặc biệt, nghiên cứu quan tâm nhiều tới việc khảo sát thực thể trừu tượng xem xét miền đích ẩn dụ tri nhận Những thứ trừu tượng trở nên dễ hiểu nhờ ẩn dụ tri nhận lẽ ẩn dụ tri nhận q trình ý niệm hóa miền trừu tượng thơng qua miền cụ thể Trong đáng ý khái niệm trừu tượng thời gian khảo sát nhiều tác giả nước Tuy nhiên đa số nghiên cứu thời gian xem miền đích Như thời gian xem xét miền nguồn chưa khảo sát sâu rộng Tóm lại, chủ đề chưa khảo sát rộng rãi Việt Nam chủ đề thú vị có ý nghĩa Vì vây, nghiên cứu “Ẩn dụ mùa hát tiếng Anh tiếng Việt: nghiên cứu theo đường hướng tri nhận” thực nhằm bổ sung cung cấp ứng dụng hữu ích cho việc day, học dịch tiếng Anh Việt Nam Ngồi ra, nghiên cứu cịn giúp thúc đẩy thơng hiểu ẩn dụ người nước ngồi sử dụng tiếng Viêt 1.2 Mục đích mục tiêu cảu nghiên cứu Nghiên cứu thực với mục đích khảo sát ẩn dụ vè mùa hát tiếng Anh tiếng Việt theo lý thuyết ẩn dụ tri nhận Sau đó, có so sánh ẩn dụ tiếng Anh tiếng Việt để tìm tương đồng khác biệt chúng Đồng thời, nghiên cứu đưa số lí giải thích cho giống khác Để đạt mục đích nghiên cứu cần theo đuổi mục tiêu cụ thể sau: - Mô tả mùa ánh xạ từ thực thể cụ thể hát tiếng Anh tiếng Việt - Mô tả mùa ánh xạ lên thực thể trừu tượng hát tiếng Anh tiếng Việt - Tìm giống khác ẩn dụ tri nhận mùa hát tiếng Anh tiếng Việt - Đưa lí giải cho giống khác qua nghiệm than từ mơi trường vật lí mơi trường văn hóa xã hội 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu Nghiên cứu khảo sát người nói tiếng Anh quốc gia nhóm nước vịng biểu đồ Kachru (1985) người Việt ý niệm hóa mùa Do đó, nghiên cứu có ý nghĩa lí luận thực tiễn Về mặt lí thuyết, nghiên cứu góp phần vào tính hiệu CMT Lý thuyết liên tục bổ sung ngày hoàn thiện Nghiên cứu hi vọng góp phần vào việc hiểu chất ngơn ngữ người nói chung, thúc đẩy nghiên cứu ẩn dụ tri nhận đặc tính nói riêng khuyến khích nghiên cứu sâu lĩnh vực ngôn ngữ học tri nhận Về phương pháp, nghiên cứu tiếp cân khảo sát ẩn dụ nghiên cứu so sánh đối chiếu ngôn ngữ, cụ thể nguyên cứu so sánh tiếng Anh tiếng Việt Về thực tiễn nghiên cứu cung cấp gợi ý hữu dụng việc dạy học ngơn ngữ Đặc biệt, nghiên cứu góp phần vào việc cải thiện khả ngôn ngữ người Việt học tiếng Anh người nước học tiếng Việt CHƯƠNG TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Cở sở lý luận 2.1.1 Lý thuyết ẩn dụ theo truyền thống Ẩn dụ đối tượng nghiên cứu bàn luận lâu với nhiều quan điểm khác khắp giới Theo truyền thống, nghiên cứu ẩn dụ xem hình thái tu từ, phương tiện có tính trang trí sủ dụng hình thức tu từ (trích từ Ungerer & Schmid, 2006, tr.114) Bên cạnh đó, phương tây ẩn dụ tiếp cận với nhiều cách khác nhau: Bên cạnh đó, phương Tây, ẩn dụ tiếp cận theo nhiều cách khác phương pháp luận Aristotle, nghiên cứu ẩn dụ với tư cách chuyển di tên gọi; phương pháp ngôn ngữ truyền thống tiếp cận ẩn dụ sai lệch ngơn ngữ dẫn đến câu khơng xác phi logic; cách tiếp cận ứng dụng, ẩn dụ coi hành động nói khác thường, từ loạt nguyên tắc đặc biệt yêu cầu; góc độ tiếp cận tương tác, ẩn dụ hiểu tương tác hai chủ thể Do đó, phương pháp tương tác mở thừa nhận giá trị ẩn dụ tri nhận Nó tạo sở cho xuất lý thuyết tri nhận, đặc biệt, với tác phẩm kinh điển Ẩn dụ quanh ta (Metpahors we live by 1980) Lakoff & Johnson mà nghiên cứu chủ yếu dựa vào 2.1.2 Ẩn dụ ngôn ngữ học tri nhận Lý thuyết ẩn dụ tri nhận (CMT), đề xuất ẩn dụ kiểu sử dụng ngôn ngữ theo kiểu cách mà chủ yếu mơ hình tri nhận có hệ thống khái niệm, dẫn đến cách mạng lớn nghiên cứu ẩn dụ Do đó, CMT nhiều nhà ngôn ngữ học nhận thức áp dụng rộng rãi để phân tích ẩn dụ (Lakoff & Johnson, 1980a; Lakoff, 1993; Kưvecses, 2010; Gibbs, 2011) CMT khơng làm bật chất phổ biến phép ẩn dụ sống hàng ngày mà cho thấy phép ẩn dụ ảnh hưởng đến cách người suy nghĩ, nói hành động (Lakoff & Johnson, 2003; Deignan, 2005; Littlemore 2009; Kövecses, 2010) Điều quan trọng nhà ngơn ngữ học CMT coi giải thích ý niệm cho phần ẩn dụ việc sử dụng ngôn ngữ Thuật ngữ ẩn dụ sử dụng nghiên cứu đề cập đến phép ẩn dụ ý niệm, mà miền ý niệm hiểu theo miền ý niệm khác Ẩn dụ ý niệm đưa công thức A B A B Cụ thể, A biểu thị miền đích B miền nguồn ẩn dụ thời gian trôi qua đối tượng chuyển động, khái niệm đối tượng chuyển động ánh xạ lên khái niệm thời gian trôi qua (Lakoff & John, 1980a; Lakoff, 1993, 2003; Kövecses, 2010) Thành phần ẩn dụ tri nhận Khi thảo luận ẩn dụ văn hóa, Kưvecses (2005) lưu ý “ẩn dụ xem cấu thành nhiều phận, khía cạnh thành phần tương tác với nhau.” (Tr.5) Ông phác thảo 11 thành phần phép ẩn dụ khái niệm, (1) miền nguồn, (2) miền đích, (3) sở trải nghiệm, (4) cấu trúc thần kinh tương ứng với (1) (2) não, (5) mối quan hệ nguồn đích, (6) biểu thức ngơn ngữ ẩn dụ, (7) ánh xạ, (8) kế thừa, (9) pha trộn, (10) thực hóa phi ngơn ngữ (11) mơ hình văn hóa Đăc điểm ẩn dụ tri nhận Để hoàn thiện định nghĩa ẩn dụ, số đặc điểm phép ẩn dụ ý niệm, trình bày tính đẳng hình, tính hệ thống, tính phổ biến, tính phận tính đối ngẫu 2.2 Tổng quan nghiên cứu liên quan Thời gian coi miền đích hầu hết tác phẩm tiếng Lakoff Johnson (1980a, tr.7-9), cung cấp ẩn dụ ý niệm thời gian thông qua số biểu thức ẩn dụ THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC, THỜI GIAN LÀ NGUỒN LỰC CÓ HẠN, THỜI GIAN LÀ HÀNG HÓA CÓ GIÁ TRỊ Bên cạnh đó, họ đưa khái niệm ẩn dụ khác thời gian, THỜI GIAN LÀ ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG Tương tự, Kövecses đồng ý đưa ẩn dụ THỜI GIAN LÀ CHUYỂN ĐỘNG Tuy nhiên, ông mở rộng phép ẩn dụ nói thêm ẩn dụ ý niệm THỜI GIAN LÀ CHUYỂN ĐỘNG tồn hai trường hợp đặc biệt tiếng Anh: CHUYỂN ĐỘNG CỦA THỜI GIAN LÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA THỜI GIAN LÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGƯỜI QUAN SÁT QUA KHƠNG GIAN Ngồi ra, Goedly (1997) phát THỜI GIAN LÀ KHÔNG GIAN Hơn nữa, thảo luận nhân cách hóa, phương thức ẩn dụ sử dụng phổ biến văn học, tức ngơn ngữ thơ ca, Kưvecses tìm thấy nhiều ẩn dụ ý niệm thời gian, cụ thể là, THỜI GIAN LÀ KẺ CẮP, THỜI GIAN LÀ KẺ HỦY DIỆT, THỜI GIAN LÀ NGƯỜI THU HOẠCH, THỜI GIAN LÀ NGƯỜI PHÁ HOẠI, THỜI GIAN LÀ MỘT NGƯỜI ĐÁNH GIÁ, THỜI GIAN LÀ NGƯỜI TRUY NÃ Phát triển khái niệm ẩn dụ thời gian Lakoff Johnson (1980a), Evans (2004) đưa cách tiếp cận ẩn dụ ý niệm thời gian Đặc biệt, ông làm rõ ẩn dụ THỜI GIAN LÀ ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG hai ánh xạ thời gian cấu trúc ẩn dụ theo chuyển động Nói cách khác, ánh xạ không-thời gian trường hợp phân loại sở đối tượng chuyển động Li (2014) tiến hành nghiên cứu “Phân tích khối liệu việc sử dụng ẩn dụ thời gian danh từ tần suất cao: Những thách thức lý thuyết ẩn dụ ý niệm” Với việc sử dụng Ngân hàng Anh ngữ (BoE), nghiên cứu phân tích biểu thức ngôn ngữ thường xuất thời gian có liên quan đến hai ẩn dụ khái niệm thời gian (THỜI GIAN LÀ TIỀN THỜI GIAN LÀ CHUYỂN ĐỘNG) Cụ thể, khái niệm thời gian thường xuyên sử dụng làm chủ đề để minh chứng cho tồn ẩn dụ ý niệm CMT Thật thú vị, kết cho thấy danh sách ẩn dụ ngơn ngữ thường xun tìm thấy dường khác với danh sách ví dụ Lakoff Johnson (1980a, b) đưa cho hai nhóm ẩn dụ ý niệm Ở Việt Nam, ẩn dụ ý niệm thời gian khảo sát nghiên cứu Nguyễn Thị Quyết (2015) Thông qua biểu thời gian: ngày, phần ngày, đêm, tháng, mùa, thời gian nói chung miền đích, bên cạnh ẩn dụ ý niệm thời gian trình bày (bởi Lakoff Johnson, 1980a, b; Kövecses, 2010; Goosystem , 1997; Evans, 2004), nghiên cứu phát phép ẩn dụ khái niệm thời gian Ngoài ra, nghiên cứu Bạch Thị Thanh Phượng (2014) thực khảo sát ẩn dụ khái niệm mùa xuân xuân biểu thị mùa thơ tiếng Anh tiếng Việt Nghiên cứu cho thấy phát thú vị tiết lộ hạn chế Đáng ý, Hồ Trịnh Quỳnh Thư (2018) tiến hành nghiên cứu có tên: nghiên cứu tri nhận cách diễn đạt ẩn dụ tình yêu tiếng Anh tiếng Việt Đây nghiên cứu hoi có phát liên quan đến ẩn dụ thời gian thời gian coi miền nguồn Tóm lại, số lượng lớn nghiên cứu thực để điều tra khái niệm thời gian miền đích Ngược lại, nghiên cứu cho thấy thời gian sử dụng để diễn tả thực thể khác coi miền đích Nói cách khác, thời gian miền nguồn sử dụng để ánh xạ lên miền khác vùng đất bao la miền đất hứa chào đón học giả đến khám phá ẩn dụ tri nhận CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Câu hỏi nghiên cứu Luận án thực cố gắng trả lời câu hỏi nghiên cứu tổng thể sau: Có giống khác ẩn dụ tri nhận mùa thể qua ca từ hát tiếng Anh tiếng Việt? Để đạt mục đích này, nghiên cứu cần trả lời hai câu hỏi nghiên cứu sau: Có giống khác ẩn dụ tri nhận mùa thể qua ca từ hát tiếng Anh tiếng Việt mùa xem miền đích? Có giống khác ẩn dụ tri nhận mùa thể qua ca từ hát tiếng Anh tiếng Việt mùa xem miền nguồn? 3.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu so sánh thực nhằm xác định ẩn dụ MÙA góc nhìn ngơn ngữ học tri nhận, chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh kết hợp phương pháp mơ tả có hỗ trợ số kỹ thuật phương pháp định tính định lượng 3.3 Tiến trình thu thập liệu 3.3.1 Nguồn liệu The data collected comes from English and Vietnamese song lyrics from the 20th century onward As an investigation of conceptual metaphors of season, the samples selected come from songs There are several sources, namely, Internet-based records, CD/DVD-based records, and printed publications Dữ liệu thu thập lấy từ lời hát tiếng Anh tiếng Việt từ kỷ 20 Là khảo sát ẩn dụ khái niệm mùa, mẫu chọn đến từ hát Dữ liệu thu thập từ số nguồn, cụ thể ghi Internet, ghi dựa CD / DVD ấn phẩm Quá trình thu thập liệu tuân theo số bước để xây dựng hai khối liệu hai ngôn ngữ Khối liệu xây dựng gồm 1646 1897 biểu thức ẩn dụ liên quan đến mùa tiếng Anh tiếng Việt tương ứng 3.3.2 Xác định ẩn dụ ý niệm Nhận dạng ẩn dụ (bao gồm xác định ẩn dụ ngôn ngữ ẩn dụ ý niệm) bước quan trọng nghiên cứu ẩn dụ Thực tế, việc xác định ẩn dụ ý niệm phụ thuộc vào ý nghĩa biểu thức ngôn ngữ (tức ẩn dụ ngôn ngữ) ẩn dụ ý niệm diễn ngôn Xác định ẩn dụ ngôn ngữ Nghiên cứu áp dụng phương pháp xác định ẩn dụ Charteris-Black, Pragglejaz Group mở rộng quy trình Pragglejaz Wittink thực Xác định ẩn dụ ý niệm Nghiên cứu áp dụng tiến trình bước xác định ẩn dụ ý niệm Steen (1999, 2007) 3.4 Phân tích liệu 3.4.1 Khung phân tích Khái niệm mùa nghiên cứu ký hiệu từ: mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân, mùa hạ, mùa hạ, mùa thu, mùa thu, mùa đông, mùa đông tiếng Việt and season, spring, springtime, summer, summertime, autumn, autumntime, fall, winter and wintertime tiếng Anh Khung phân tích nghiên cứu sơ đồ hóa hình đây: Hình Khung phân tích ẩn dụ tri nhận mùa tiếng Anh tiếng Việt 3.4.2 Tiến trình phân tích liệu Tiến trình phân tích nghiên cứu kết hợp CMA (Charteris-Black, 2004) FSM (Steen, 2011) với hỗ trợ (CIC) (Kövecses, 2010), đề cập lại sách Khái niệm mở rộng lý thuyết ẩn dụ (Kưvecses, 2020) ơng thảo luận ẩn dụ ngữ cảnh, hình dung qua giai đoạn sau: Hình Tiến trình phân tích ẩn dụ tri nhận mùa CHƯƠNG THỰC THỂ MÙA ĐƯỢC ÁNH XẠ TỪ CÁC MIỀN THỰC THỂ CỤ THỂ TRONG CA TỪ BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Chương trình bày kết phân tích ẩn dụ mùa tiếng Anh tiếng Việt mùa coi miền đích Theo phân loại Zheng (2017), miền cụ thể sử dụng để ý niệm mùa phát với tổng số lượng lớn biểu thức ẩn dụ tiếng Anh tiếng Việt, giữ 1,275 1,359 từ hai khối liệu với phân bố thực thể sống vô tri miền nguồn thấy hình sau: Hình Sự phân bổ thực thể sống vô tri ánh xạ lên mùa tiếng Anh tiếng Việt 4.1 Thực thể sống Liên quan đến MÙA NHƯ MỘT THỰC THỂ SỐNG, phát phát phép ẩn dụ mùa hình bên dưới: Hình Sự phân bố miền đích thực thể vô tri lên mùa tiếng Anh tiếng Việt Rõ ràng ẩn dụ MÙA LÀ THỰC THỂ TRONG KHÔNG GIAN phổ biến hai ngơn ngữ Có nghĩa người phương Tây người Việt Nam coi MÙA thực thể thể tương quan không gian Tương tự, thực thể, cụ thể thực thể cụ thể, chất tự nhiên, đặc điểm tự nhiên sử dụng nhiều để miêu tả MÙA Những ẩn dụ phổ biến miền quen thuộc với tất người trái đất Cụ thể, người coi thực thể, họ tự thân vật chứa vật thể khác không gian định Hơn nữa, người trải nghiệm môi trường sống họ với kiểu thời tiết, đơn vị thời gian ngày Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cho thấy ẩn dụ lạ, cụ thể khái niệm hóa MÙA thực thể xã hội hoạt động xã hội Trên thực tế, THỜI GIAN khảo sát miền đích, khơng có phát cho thấy ÂM NHẠC sử dụng để miêu tả THỜI GIAN Tuy nhiên, kết luận án phát ẩn dụ MÙA LÀ ÂM NHẠC hai ngơn ngữ Có thể kết luận người có chung cách nhận thức giới nói chung, MÙA nói riêng họ có trải nghiệm vật lý giống cho dù họ sống đâu Trái Đất 4.2 Miền thực thể sống Theo phân loại Zheng (2017), thực thể sống bao gồm động vật thực vật, động vật bao gồm động vật bậc thấp động vật bậc cao (cụ thể người) Số liệu thống kê thu thập cho thấy ẩn dụ MÙA LÀ THỰC THỂ SỐNG phổ biến tiếng Anh tiếng Việt Chính xác có 201 biểu thức, với 336 tần số tiếng Anh 268 biểu thức tiếng Việt, giữ 285 tần số Giống miền trên, số lượng biểu thức hỗ trợ trường hợp ngôn ngữ không giống Nó minh họa hình đây: 10 Hình Phân bổ thực thể sống miền nguồn ánh xạ lên mùa tiếng Anh tiếng Việt 4.3 Tiểu kết Kết cho thấy có hai miền nguồn lớn ánh xạ lên miền đích MÙA khối liệu tiếng Anh tiếng Việt, miền vô tri miền thực thể sống, với 13 miền nhỏ Ngồi ra, cấp có số lượng lớn miền phụ Nói cách khác, mặt MÙA miền đích, có 40 phép ẩn dụ khái niệm tìm thấy hai ngơn ngữ Bảng đây: Bảng Ẩn dụ ý niệm mùa tiếng Anh tiếng Việt mùa miền đích 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Conceptual Metaphors SEASON IS MOTION SEASON IS A CONTAINER SEASON IS A CONTAINED OBJECT SEASON IS A CORPOREAL OBJECT SEASON IS A COLORED OBJECT SEASON IS AN OLFACTORY OBJECT SEASON IS A TASTY OBJECT SEASON IS EXISTENCE SEASON IS POSSESSION SEASON IS LOCATION SEASON IS PATH SEASON IS A FORCE/CHANGER SEASON IS PLACE SEASON IS HEAVEN SEASON IS SEA SEASON IS A RIVER SEASON IS FIRE SEASON IS HEAT SEASON IS LIGHT SEASON IS SUNSHINE SEASON IS WIND SEASON IS COLDNESS SEASON IS LIQUID SEASON IS SOUND SEASON IS TEMPORAL CYCLE SEASON IS MUSIC SEASON IS MONEY SEASON IS MAGIC SEASON IS FOOD SEASON IS COSTUMES SEASON IS COSMETICS SEASON IS A SOCIAL EVENT SEASON IS A HOLIDAY/VOCATION SEASON IS CHARACTERISTIC OF CLIMATE SEASON IS CHARACTERISTIC OF GALACTIC ENTITIES SEASON IS CHARACTERISTIC OF TEMPORAL UNITS SEASON IS A LIVING ENTITY SEASON IS A PERSON SEASON IS AN ANIMAL SEASON IS A PLANT Note: + = existent; - = nonexistent English + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Vietnamese + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + CHƯƠNG THỰC THỂ MÙA ÁNH XẠ LÊN MIỀN TRỪU TƯỢNG TRONG CA TỪ BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 5.1 Miền trạng thái tự nhiên Trạng thái đề cập đến hình dạng đặc điểm bên ngồi đối tượng, trạng hệ thống vật chất Bên cạnh đó, theo từ điển Longman Dictionary English (LDE), định nghĩa “tình trạng mà người vật là; cách để trở thành" Cụ thể, trạng thái tự nhiên báo bao gồm sức sống, suy tàn, trường tồn, sống, vẻ đẹp tuổi trẻ 12 Hình Phân bổ miền trạng thái tự nhiên ánh xạ qua mùa tiếng Anh tiếng Việt MÙA sử dụng rộng rãi để ý niệm hóa trạng thái tự nhiên tiếng Anh tiếng Việt Điều đáng ý trạng thái tích cực sống tốt đẹp, sắc đẹp tuổi trẻ hình thành qua XUÂN trạng thái tiêu cực, suy tàn hiểu cách ẩn dụ qua hai mùa: mùa thu mùa đơng Ngồi ra, ánh xạ phụ, bên cạnh hai lĩnh vực: sức sống suy giảm mà hai ngơn ngữ có, phát cho thấy có ba miền đích sống, vẻ đẹp tuổi trẻ ánh xạ từ mùa tiếng Việt, có miền tồn mà người Anh ánh xạ từ mùa lên 5.2 Miền xã hội Lĩnh vực xã hội, lĩnh vực ngôn ngữ học nhận thức, bao gồm số lượng lớn mối quan hệ tách rời với sống người Phát nghiên cứu cho thấy MÙA khai thác để nói lĩnh vực xã hội, chẳng hạn đoàn tụ, chia ly, chiến thắng, v.v., tổng hợp hình đây: Hình Phân bố miền xã hội ánh xạ từ mùa tiếng Anh tiếng Việt 5.3 Miền cảm xúc 13 Thực tế cảm xúc trở thành đối tượng phổ biến nghiên cứu liên quan đến ẩn dụ (Lakoff Johnson, 1980: Ning Yu, 1998; Kövecses, 2000, 2005, 2010) Lakoff Johnson (1980) khẳng định ẩn dụ đóng phần thiết yếu việc hình thành khái niệm cảm xúc Ngồi ra, thảo luận miền đích phổ biến, Kưvecses chia sẻ cảm xúc miền đích thượng danh, với nhiều yếu tố cấp giận dữ, sợ hãi, tình yêu, hạnh phúc, buồn bã, xấu hổ, tự hào, v.v., hiểu chủ yếu qua ẩn dụ ý niệm Điều thú vị phát nghiên cứu khám phá MÙA khai thác để thể cảm xúc, với miền tình yêu, hạnh phúc, buồn bã cô đơn phân phối bảng đây: Bảng Miền cản xúc ánh xạ từ MÙA tiếng Anh tiếng Việt Emotional domains English Vietnamese Number of Number of expressions expressions Love 94 124 Happiness 31 34 Sadness 49 97 Loneliness 54 51 Total 228 301 Tóm lại, MÙA coi miền nguồn để ánh xạ lên cảm xúc Đáng ý cảm xúc tích cực tình u vui vẻ, hạnh phúc biểu cách ẩn dụ qua hai mùa xuân hạ Ngược lại, hai mùa khác sử dụng để thể cảm xúc tiêu cực buồn bã cô đơn 5.4 Tiểu kết Tóm lại, liên quan đến miền nguồn, người ta mượn MÙA để diễn tả miền trừu tượng, phân loại thành miền trạng thái tự nhiên, xã hội cảm xúc Với ba miền lớn ánh xạ thơng qua miền nguồn MÙA, tổng cộng có 18 miền miền nhỏ tìm thấy tiếng Anh tiếng Việt, tổng hợp bảng sau: Conceptual Metaphors VITALITY IS SEASON DECLINE IS SEASON PERPETUATION IS SEASON LIFE IS SEASON BEAUTY IS SEASON YOUTH IS SEASON REUNION IS SEASON English + + + + 14 Vietnamese + + + + + + 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SEPARATION IS SEASON MEMORY IS SEASON HOPE IS SEASON DIFFICULTY IS SEASON VICTORY IS SEASON FREEDOM IS SEASON PEACE IS SEASON LOVE IS SEASON HAPPINESS IS SEASON SADNESS IS SEASON LONELINESS IS SEASON Note: + = existent; - = nonexistent + + + + + + + + + + + + + + + + + + Giống trường hợp MÙA coi miền đích, tương đồng khác biệt ẩn dụ ý niệm cho MÙA với tư cách miền nguồn tìm thấy hai nguồn ngữ liệu Về mức độ khai thác ngôn ngữ, ẩn dụ CẢM XÚC LÀ MÙA phổ biến so với ẩn dụ khác hai ngơn ngữ Cụ thể, có 228 306 biểu đạt hỗ trợ phép ẩn dụ liệu tiếng Anh tiếng Việt tương ứng Bên cạnh đó, số miền kéo theo LOVE, LONELINESS, VITALITY áp dụng rộng rãi ngữ liệu, 94 124, 54 51, 48 55 tiếng Anh tiếng Việt Ngược lại, số ẩn dụ phổ biến hai ngơn ngữ, ví dụ: ĐỒN TỤ LÀ MÙA, với 10 biểu đạt tiếng Anh tiếng Việt, HY VỌNG LÀ MÙA, với biểu đạt tiếng Anh 10 ngữ liệu tiếng Việt Ngồi điểm tương đồng này, hai ngơn ngữ có khác biệt việc khai thác MÙA để ý niệm hóa thực thể trừu tượng, CHIẾN THẮNG SỰ TRƯỜNG TỒN trường hợp điển hình Chính xác có 15 biểu đạt hỗ trợ ẩn dụ CHIẾN THẮNG LÀ MÙA tiếng Việt, khơng tìm thấy biểu thức ẩn dụ ngữ liệu tiếng Anh Ngược lại, SỰ TRƯỜNG TỒN LÀ MÙA rút từ biểu đạt tiếng Anh, khơng có biểu đạt tìm thấy liệu tiếng Việt Về chủ đề miền, hai ngôn ngữ chia sẻ 10 miền ánh xạ thơng qua MÙA Đó SỨC SỐNG, SỰ SUY TÀN, ĐOÀN TỤ, CHIA CÁCH, HOÀI NIỆM, HY VỌNG, TÌNH U, HẠNH PHÚC, NỖI BUỒN, SỰ CƠ ĐƠN Ngược lại, hai miền phụ: TRƯỜNG TỒN, KHÓ KHĂN tồn ngôn ngữ tiếng Anh miền khác, CUỘC SỐNG, VẺ ĐẸP, TUỔI TRẺ, HỊA BÌNH, CHIẾN THẮNG TỰ DO hiểu theo nghĩa ẩn dụ qua MÙA áp dụng liệu tiếng Việt Liên quan đến loại ẩn dụ ý niệm, nghiên cứu cho thấy số phát thú vị Như đề cập trước đó, liên quan đến MÙA coi miền đích, hầu hết phép ẩn dụ tìm thấy phổ quát Tuy nhiên, 15 trường hợp MÙA miền nguồn ánh xạ lên thực thể trừu tượng, ẩn dụ MÙA lạ hai ngôn ngữ Trên thực tế, nghiên cứu liên quan thực để khảo sát ẩn dụ mùa liên quan đến MÙA miền đích Do đó, ban đầu, tác giả nghiên cứu có ý định khảo sát miền đích MÙA ánh xạ thơng qua miền nguồn Đáng ngạc nhiên, liệu phát MÙA khai thác để miêu tả thực thể khác, đặc biệt miền trừu tượng Nói cách khác, ý niệm hóa thực thể trừu tượng thơng qua miền MÙA chưa tìm thấy nghiên cứu trước đây, ngoại trừ phép ẩn dụ MÙA LÀ TÌNH U (Phan, et al (2018) Do đó, 18 ẩn dụ ý niệm, tìm thấy nghiên cứu này, coi ẩn dụ lạ Đáng ý MÙA sử dụng để diễn đạt miền trừu tượng khác nói chung, mùa có xu hướng khai thác để ngụ ý số khái niệm định Đặc biệt, MÙA XUÂN MÙA HÈ thường sử dụng để ý niệm hóa khái niệm tích cực, khái niệm tiêu cực dường hiểu qua MÙA THU MÙA ĐƠNG hai ngơn ngữ SỨC SỐNG, HY VỌNG hay TÌNH YÊU HẠNH PHÚC thể qua MÙA XUÂN MÙA HÈ Cũng hiểu hai mùa có điều kiện thuận lợi, sinh vật nói chung, người nói riêng trải nghiệm điều tốt đẹp Theo đó, người sử dụng mùa để mô tả điều tích cực Ngược lại, SỰ SUY TÀN, TÌNH YÊU TAN VỠ, CÔ ĐƠN, NỖI BUỒN, v.v., gắn liền với MÙA THU MÙA ĐÔNG 16 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN 6.1 Kết luận Dưới gó nhìn CMT, 3175 biểu đạt ẩn dụ mùa, 4105 lần xuất xác định thu thập từ 854 lời hát tiếng Anh tiếng Việt Phân tích liệu dựa khung phân tích Steen (2011) đề xuất Phương pháp định tính CMA sử dụng để mã hóa liệu theo cách thủ công nhằm xác định ẩn dụ mùa Sau đó, chúng định lượng để hỗ trợ q trình so sánh đối chiếu hai ngơn ngữ Từ q trình phân tích liệu, phát nghiên cứu tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu tổng thể nêu sau: Mục đích nghiên cứu xác định ẩn dụ mùa tiếng Anh tiếng Việt mùa coi miền đích miền nguồn Tổng cộng, có 58 ẩn dụ mùa tìm thấy từ hai nguồn ngữ liệu, với 40 ẩn dụ mùa miền mục tiêu 18 ẩn dụ ánh xạ mùa sang miền khác Đáng ý, số ẩn dụ với MÙA miền đích cao nhiều so với số ẩn dụ MÙA coi miền nguồn Thực tế, THỜI GIAN coi miền đích nghiên cứu liên quan đến ẩn dụ ý niệm (Lakoff Johnson, 1980; Evans, 2004; Kövecses, 2005, 2010; Li, 2014; Walinski, 2014, v.v., ) Do đó, MÙA, khái niệm thời gian, nhận thức cách ẩn dụ với ứng dụng rộng rãi hai ngôn ngữ điều dễ hiểu Đồng thời, suy việc tìm 18 phép ẩn dụ qua miền nguồn MÙA tương đối mẻ Ngồi việc tìm miền đích miền nguồn, nghiên cứu phát điểm giống khác cách ẩn dụ MÙA tiếng Anh tiếng Việt Xét mức độ khai thác ngôn ngữ, số liệu thống kê cho thấy kho ngữ liệu tiếng Việt có nhiều biểu đạt ẩn dụ tiếng Anh, 1717 1458 Tuy nhiên, tần số, ngữ liệu tiếng Anh chiếm ưu thế, với 2777 lần xuất hiện, tiếng Việt có 2061 lần xuất Có thể suy biểu thức ẩn dụ lặp lại dày đặc lời hát tiếng Anh Về miền, hai ngôn ngữ chia sẻ 40 ẩn dụ coi MÙA miền nguồn miền đích Đặc biệt, phân loại thành hai miền chính: thực thể động thực thể vô tri, 30 miền nguồn giống tìm thấy Hơn nữa, MÙA miền đích ánh xạ lên 10 miền trừu tượng khác hai ngôn ngữ Ngược lại, nghiên cứu phát miền phụ liên quan đến MÙA miền đích miền phụ liên quan đến MÙA miền nguồn tiếng Anh Ngược lại, có miền nguồn miền đích tìm thấy ngữ liệu tiếng Việt, chúng khơng có ngơn ngữ Tóm lại, miền nguồn miền đích ánh xạ lên ánh xạ thông qua thực thể MÙA tổng hợp Bảng đây: 17 Bảng 6.1 Sơ đồ miền MÙA ánh xạ ánh xạ Kết nghiên cứu phù hợp với tuyên bố Lakoff (1993): “các ánh xạ ẩn dụ khác tính phổ quát; số dường phổ biến, số khác trải rộng số dường thu hẹp theo văn hóa " (tr.245) Tuy nhiên, rõ ràng khái niệm MÙA, thể qua liệu ngữ liệu, ý niệm hóa với độ phức tạp nhiều so với luận điểm theo Lakoff giả định CMT (Khajeh, 2013) 6.2 Thảo luận 6.2.1 Mức độ khai thác bốn mùa Về việc MÙA coi miền đích, liệu từ hai ngơn ngữ cho thấy MÙA ý niệm hóa thực thể vô tri vô giác thực thể sống đồng bốn mùa, cụ thể xn, hạ, thu đơng Nói cách khác, số lượng biểu đạt ẩn dụ hỗ trợ cho ẩn dụ mùa miền đích phép ẩn dụ bốn mùa tiếng Anh tiếng Việt Mặc dù hầu hết ẩn dụ khái niệm liên quan đến mùa miền đích có sẵn bốn mùa tương đối nhau, khái niệm mùa 18 miền nguồn lại khác mùa Nó có nghĩa MÙA sử dụng để diễn đạt lĩnh vực trừu tượng khác nói chung, mùa có xu hướng khai thác để ngụ ý số khái niệm định Đặc biệt, MÙA XUÂN MÙA HÈ thường sử dụng để khái niệm hóa khái niệm tích cực, khái niệm tiêu cực dường hiểu qua MÙA THU MÙA ĐƠNG hai ngơn ngữ Ví dụ, tình u SỨC SỐNG, HI VỌNG HẠNH PHÚC thể qua MÙA XUÂN HÈ Cũng hiểu hai mùa có điều kiện sống tốt, sinh vật nói chung, người nói riêng trải qua điều tốt đẹp Theo đó, người sử dụng mùa để mơ tả điều tích cực Ngược lại, SỰ SUY TÀN, TÌNH YÊU TAN VỠ, SỰ CÔ ĐƠN, NỖI BUỒN v.v., gắn liền với MÙA THU MÙA ĐƠNG Ngồi điểm tương đồng chia sẻ việc khai thác bốn mùa cho phép ẩn dụ, hai ngơn ngữ cịn bộc lộ điểm khác biệt Thứ nhất, số lượng diễn đạt ẩn dụ, mùa hè khai thác hiệu tiếng Anh; nhiên, mùa thu sử dụng nhiều tiếng Việt Trong đó, mùa thu mùa hè sử dụng với tỷ lệ thấp so với mùa khác liệu tiếng Anh tiếng Việt, điều gây ngạc nhiên đáng kể cho tác giả nghiên cứu kết khác với dự đoán giả định mà nhà nghiên cứu nghĩ trước thu thập xử lý liệu Cụ thể hơn, lúc đầu tác giả nghĩ người sử dụng mùa xuân để ý niệm hóa hầu hết hai ngơn ngữ Thứ hai, số mùa sử dụng để ý niệm thực thể định, áp dụng ngơn ngữ này, khơng có ngơn ngữ kia, ngược lại Ví dụ: MÙA HÈ sử dụng để nói trường tồn, MÙA THU MÙA ĐƠNG sử dụng để diễn đạt khó khăn tồn tiếng Anh Ngược lại, XUÂN sử dụng để phản ánh vẻ đẹp, chiến thắng, tự do, v.v., có liệu tiếng Việt 6.2.2 Mức độ khai thác loại ẩn dụ Về loại ẩn dụ ý niệm, phát cho thấy số loại ẩn dụ mùa chiếm ưu hai ngôn ngữ Dựa SIL International Lakoff Johnson (1980a), Sandström (2006) nhóm kiểu ẩn dụ phụ thành kiểu ẩn dụ cao Đặc biệt, ẩn dụ thông thường bao gồm ẩn dụ thể, ẩn dụ định hướng ẩn dụ cấu trúc Trong ẩn dụ thể học, vật chứa đựng, ẩn dụ thực thể ẩn dụ vật chất Trên thực tế, ẩn dụ có mặt khắp nơi hai khối liệu với số lượng lớn ẩn dụ ngôn ngữ Ví dụ, MÙA LÀ THỰC THỂ CỤ THỂ có 152 137 biểu đạt tiếng Anh tiếng Việt Theo đó, kết luận điều kiện MÙA coi 19 miền đích, ẩn dụ ý niệm mùa chủ yếu ẩn dụ phổ quát Tương tự, liên quan đến phân cấp giản đồ (Kövecses, 2020), hầu hết ẩn dụ coi miền đích thuộc mức giản đồ cao, cụ thể lược đồ hình ảnh miền Ví dụ: ẩn dụ khái niệm MÙA LÀ ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG, MÙA LÀ VẬT CHỨA, MÙA LÀ VẬT ĐƯỢC CHỨA, MÙA LÀ KHÔNG GIAN, v.v., cấp giản đồ hình ảnh Mặt khác, trường hợp MÙA miền nguồn ánh xạ lên thực thể trừu tượng, ẩn dụ MÙA mẻ hai ngôn ngữ Không giống trường hợp mùa miền đích, hầu hết phép ẩn dụ mức giản đồ thấp, tức khung không gian tinh thần theo quan điểm lược đồ Kưvecses (2020) Nói cách khác, ẩn dụ trở nên cụ thể Trường hợp minh họa thông qua số ẩn dụ điển HY VỌNG LÀ XN, TÌNH U LÀ MÙA, CÔ ĐƠN LÀ MÙA, v.v., hiểu diễn giải chủ yếu dựa ngữ cảnh cụ thể nơi ẩn dụ tạo Rõ ràng liên quan đến loại ẩn dụ, nghiên cứu cho thấy phát khác nhau, so với nghiên cứu đề cập trước Cụ thể hơn, bên cạnh miền nguồn CHUYỂN ĐỘNG, VẬT CHỨA, LỰC, TIỀN, CON NGƯỜI v.v., tìm thấy nghiên cứu nói liên quan đến việc khảo sát ý niệm thời gian, nghiên cứu cịn tìm thêm miền khác ánh xạ lên MÙA ví dụ: ÂM THANH, ÁNH SÁNG, CHẤT LỎNG, CÂY, v.v Đặc biệt, miền đích ánh xạ thơng qua MÙA tìm thấy gần Nói cách khác, điều đáng ngạc nhiên liên quan đến MÙA miền đích, liệu phát MÙA khai thác để thể thực thể khác, cụ thể miền trừu tượng Vì vậy, việc ý niệm hóa thực thể trừu tượng thơng qua miền MÙA khơng tìm thấy nghiên cứu trước đây, ngoại trừ phép ẩn dụ MÙA LÀ YÊU nghiên cứu Hồ Trịnh Quỳnh Thư (2018) 6.2.3 Cơ sở lí giải cho ẩn dụ Một mục tiêu khác nghiên cứu đưa lý giải cho điểm tương đồng khác biệt này, dựa chế hình thành ý niệm cấu tạo nhận thức người thông qua nghiệm than vật lý Trong nghiên cứu này, sở lý luận cho tượng dựa sở môi trường vật chất, mơi trường văn hóa xã hội, nơi mà hai ngôn ngữ chia sẻ giống bộc lộ khác biệt 6.2.3.1 Sự tương đồng 20 Trên thực tế, nghiên cứu chứng minh phép ẩn dụ MÙA hình thành phản ứng tâm sinh lý người khái niệm thời gian Sự tương đồng kết nhận thức khái niệm chung MÙA dựa trải nghiệm thể phổ biến thời gian yếu tố cần thiết liên quan đến sống người Ví dụ, ẩn dụ MÙA LÀ VẬT CHỨA MÙA LÀ VẬT ĐƯỢC CHỨA thường gặp hai ngôn ngữ Trên thực tế, người khắp giới vật chứa đựng người bao bọc lớp da mình, họ coi thứ khác vật chứa vật chứa đựng, điều phù hợp với khẳng định Lakoff Johnson (1980a) sách tiếng Ẩn dụ quanh ta Chúng ta sinh vật sống, bị ràng buộc tách biệt khỏi phần lại giới bề mặt da chúng ta, trải nghiệm phần lại giới bên Mỗi vật chứa, có bề mặt bao bọc hướng vào Chúng ta phản ánh hướng vào-ra lên thực thể cụ thể khác giới hạn bề mặt Do đó, xem chúng vật chứa có bên bên ngồi Do đó, giản đồ hình ảnh vật chứa sử dụng để ý niệm hóa MÙA phổ quát Một trường hợp khác minh chứng tác động môi trường vật chất đến việc hình thành ẩn dụ nói chung, ẩn dụ mùa nói riêng, phổ biến khắp giới minh chứng thể qua ẩn dụ MÙA LÀ SƠNG Dường hình ảnh dịng sơng hay suối quen thuộc người trái đất Người ta mượn hình ảnh để miêu tả mùa liên tưởng dịng chảy sơng với dịng chảy mùa Khái niệm mùa phù hợp với nhận định Evan: “… kiện chuyển động mô tả từ chảy, chứng minh phổ biến khắp nơi mà ví dịng sơng, suối chảy vốn có nó' (2005, tr 145) ông đề cập đến mối quan hệ chuyển động dịng sơng thời gian Ngồi ra, số nghiên cứu (Barcelona, 1986; Kövecses, 2003; Stefanowitsch, 2006; Polley, 2012) phát ẩn dụ HẠNH PHÚC LÀ ÁNH SÁNG, NỖI BUỒN LÀ TỐI Các nước phương Tây phương Đông, mặt trời chiếu sáng rực rỡ vào mùa xuân mùa hạ, nhiên vào mùa thu mùa đông, ánh nắng ít, nghĩa trời thường xám xịt tối tăm Đó lý người liên kết cảm xúc tích cực với mùa xuân mùa hè, cảm xúc tiêu cực với mùa thu mùa đơng Do đó, ẩn dụ HẠNH PHÚC LÀ XUÂN, MÙA ĐÔNG LÀ NỖI BUỒN phổ biến 21 hai ngữ liệu Tóm lại, từ diễn giải giải thích cho số ví dụ trên, rút kết luận người có mơi trường vật chất văn hóa xã hội có chung cách thức ý niệm hóa vật xung quanh mình, lý dẫn đến phổ biến, phổ quát ẩn dụ đề cập phần trước 6.2.3.2 Sự khác biệt Sự khác biệt môi trường vật lý dẫn đến khác ý niệm MÙA hai ngôn ngữ hiểu khác biệt vị trí địa lý khí hậu Có vẻ điều kiện sống tự nhiên ảnh hưởng đến cách người tri nhận giới xung quanh họ Ví dụ, MÙA HÈ LÀ ÁNH NẮNG có tiếng Việt Nguyên nhân người Việt Nam thuộc vùng có kiểu thời tiết khí hậu nhiệt đới nên mùa nắng gay gắt Vì vậy, cách người Việt Nam trải nghiệm mùa hè giống cách họ trải nghiệm nắng mùa hè Một ẩn dụ khác minh chứng cho thấy môi trường vật chất liên quan đến ẩn dụ người, MÙA ĐÔNG LÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TUYẾT, áp dụng tiếng Anh Việc ý niệm hóa mùa đơng dựa đặc điểm địa lý, phần hình thành nên kiểu thời tiết Cụ thể, nhiều nước phương Tây, đặc biệt nước Đông Âu, nằm khu vực có khí hậu lục địa Ngồi ra, có nhièu nơi có độ cao lớn so với mục nước biển Do đó, trời lạnh có nhiều tuyết rơi vào mùa đông nước Tuyết trở thành hình ảnh tương đối quen thuộc tương quan với thời điểm lạnh năm - mùa đông - người phương Tây Ngược lại, Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ độ C nên tuyết không xuất quốc gia Đông Nam Á này, ngoại trừ vài nơi vùng núi cao tỉnh phía Bắc Lào Cai, Hà Giang có tuyết vài lần Có nghĩa người Việt Nam khơng nhìn thấy tuyết ngồi đời Đó lý ý niệm hóa tuyết tồn liệu tiếng Anh, không tồn liệu tiếng Việt Bên cạnh đó, mơi trường văn hóa xã hội yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhận thức người Những phân tích trước ẩn dụ tiếng Anh tiếng Việt chứng minh nhận định Cụ thể, MÙA LÀ TIỀN MÙA LÀ VẬT SỞ HỮU có tiếng Anh, hồn tồn khơng có liệu tiếng Việt Trên thực tế, nước phương Tây có cơng nghiệp hóa với kinh tế phát triển, THỜI GIAN họ thứ có giá trị coi TIỀN VẬT SỞ HỮU, đồng với tuyên bố Lakoff Johnson (1980a): 22 Thời gian văn hóa thứ hàng hóa có giá trị Đó nguồn tài nguyên hữu hạn mà sử dụng để hồn thành mục tiêu Bởi cách mà khái niệm công việc phát triển văn hóa phương Tây đại, nơi mà cơng việc thường gắn liền với thời gian thời gian định lượng cách xác Đồng thời, giải thích ẩn dụ khơng áp dụng tiếng Việt Mặc dù Việt Nam phát triển kinh tế với xuất ngành công nghiệp, phủ nhận Việt Nam nước phát triển, nước nông nghiệp, chí đầu kỷ 20 cịn gọi nước chậm phát triển Do đó, khái niệm hàng hóa chưa quen thuộc với người Việt Nam, họ khơng coi thời gian thứ q giá Theo đó, họ không liên tưởng MÙA với TIỀN VẬT SỞ HỮU Ẩn dụ XUÂN LÀ TỰ DO / ĐỘC LẬP có ngữ liệu tiếng Việt Bối cảnh xã hội tác động đến việc người Việt tri nhận MÙA Trên thực tế, Việt Nam bị đô hộ thời gian dài Nói cách khác, họ phải chịu thống trị nước phương Tây Vì vậy, người dân Việt Nam mong muốn có tự thoát khỏi kiểm soát quốc gia khác Theo đó, họ sử dụng mùa xuân biểu thị điều tích cực để thể tự mà họ mong muốn có Hình ảnh ẩn dụ tạo thông qua biểu đạt ca từ hát viết thời chiến tranh Một trường hợp khác cho thấy văn hóa đóng vai trị quan trọng nhận thức người Đó lựa chọn từ ngữ để ẩn dụ hóa MÙA LÀCHUYỂN ĐỘNG Cụ thể, động từ chuyển động, khai thác thường xuyên ngữ liệu tiếng Việt thảo luận động từ VỀ định nghĩa “chuyển trở lại chỗ mình, nơi ở, nơi quê hương mình” Việc lựa chọn trở nên phổ biến người Việt Nam Việt Nam có kinh tế nơng nghiệp, làm nơng nghiệp phương thức sinh tồn nên an cư lạc nghiệp suy nghĩ quen thuộc người Việt Nam Do đó, động từ sử dụng rộng rãi việc ý niệm hóa, bao gồm ứng dụng cho ẩn dụ MÙA LÀ CHUYỂN ĐỘNG Việc áp dụng phép ẩn dụ phản ánh tính cách hướng nội người Đơng Á, (Kưvecses, 2005), bao gồm Việt Nam, so với người phương Tây hướng ngoại Kết luận, từ kết nghiên cứu rút kết luận MÙA miền động ẩn dụ ý niệm vừa miền nguồn vừa miền đích Ngồi ra, mơi trường vật chất văn hóa xã hội tham gia vào việc cấu thành ẩn dụ mùa phân tích 23 6.3 Ứng dụng luận án Về sở lý thuyết phương pháp luận, nghiên cứu thực theo CMT Lakoff Johnson (1980a) đề xuất, phát triển Kövecses (2005, 2010, 2020), kết hợp với lý thuyết mở rộng liên quan đến ẩn dụ ý niệm, chẳng hạn ý niệm hóa, phân loại, kết hợp v.v Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng phương pháp nhận diện ẩn dụ quy trình phân tích ẩn dụ cách kết hợp phương pháp khác nhau, cụ thể MIP, MIPVU, CMA, FSM Do đó, khung dường có ý nghĩa cho nghiên cứu ẩn dụ áp dụng Về thực hành, kết nghiên cứu hỗ trợ cho việc giảng dạy, học tập dịch thuật Với hỗ trợ phương pháp nhận thức ẩn dụ ý niệm, giáo viên giúp người học nắm bắt ẩn dụ Đặc biệt hơn, giáo viên sử dụng phương pháp giảng dạy ẩn dụ phương pháp hữu ích cho học sinh, đặc biệt việc dạy thành ngữ, cụm động từ cụm từ, khía cạnh phức tạp ngơn ngữ nói chung tiếng Anh tiếng Việt nói riêng Đặc biệt, người Việt Nam học tiếng Anh hiểu phép ẩn dụ ý niệm đồng nghĩa với việc họ nắm vững thành ngữ cụm từ tiếng Anh dễ dàng Đồng thời, giúp người nước học tiếng Anh học tiếng Việt tốt Danesi tuyên bố thông thạo mặt ý niệm ngơn ngữ biết ngơn ngữ phản ánh mã hóa khái niệm sở cấu trúc ẩn dụ (1992b, tr.490) Đối với dịch giả, việc thông hiểu ẩn dụ tương đối quan trọng công việc họ Wallerstein tuyên bố: Nếu người đọc hiểu sai, người phải gánh chịu hậu Nếu người dịch đọc sai, dẫn vô số người khác lạc hướng, tất phải gánh chịu hậu (như trích dẫn Schaffner, 1997, tr.130) Trên thực tế, người ta biết người dịch không yêu cầu 'tái tạo' ánh xạ ẩn dụ văn nguồn Có nghĩa vấn đề việc người dịch (Polley, 2012) Do đó, người ta ngụ ý người dịch không nên bỏ qua cách giải thích ẩn dụ việc bỏ qua dẫn đến kết nghiêm trọng mà thân người dịch phải chịu trách nhiệm tuyên bố Schaffner Bên cạnh đó, phát nghiên cứu có ý nghĩa đáng kể người nghe nhạc sĩ sáng tác Cụ thể, nhờ thú vị ẩn dụ lời hát, người nghe thưởng thức hát họ tốt hơn; nhạc sĩ trẻ viết lời hát hấp dẫn sâu sắc 24 6.4 Hạn chế luận án đề xuất cho nghiên cứu sau Nghiên cứu cố gắng khảo sát ẩn dụ mùa tiếng Anh tiếng Việt Ngoài đóng góp, luận án cịn bộc lộ hạn chế mà nhà nghiên cứu khác lưu ý để nghiên cứu sau Đúng tên gọi, luận án thực nhằm khám phá ẩn dụ mùa hát tiếng Anh tiếng Việt Trên thực tế, hát thể bên chế độ khác chúng, chẳng hạn lời hát, hình ảnh giai điệu Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung vào phần lời hát, ngơn ngữ lời nói Hơn nữa, nghiên cứu sử dụng phương pháp xác định phân tích ẩn dụ theo kinh nghiệm trực quan, tất bước quy trình liệu thực theo cách thủ cơng, tốn nhiều thời gian Do đó, nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu liên ngành để xem xét ẩn dụ hát âm nhạc, ngơn ngữ viết hình ảnh theo cách tiếp cận dựa ngữ liệu, chí tiếp cận dựa phân tích khối liệu đa phương thức, với hỗ trợ phần mềm để tiết kiệm thời gian xử lý liệu Ngồi ra, khơng thể phủ nhận số lượng nhỏ ẩn dụ tiếng Anh chưa hiểu đủ sâu sắc so với ẩn dụ tiếng Việt hạn chế tác giả văn hóa phương Tây Do đó, khác biệt ẩn dụ ý niệm mùa hai ngôn ngữ không thảo luận giải thích đầy đủ Theo đó, hy vọng vấn đề giải nghiên cứu sau 25 ... mùa ánh xạ từ thực thể cụ thể hát tiếng Anh tiếng Việt - Mô tả mùa ánh xạ lên thực thể trừu tượng hát tiếng Anh tiếng Việt - Tìm giống khác ẩn dụ tri nhận mùa hát tiếng Anh tiếng Việt - Đưa lí... thơng hiểu ẩn dụ người nước sử dụng tiếng Viêt 1.2 Mục đích mục tiêu cảu nghiên cứu Nghiên cứu thực với mục đích khảo sát ẩn dụ vè mùa hát tiếng Anh tiếng Việt theo lý thuyết ẩn dụ tri nhận Sau... ẩn dụ tri nhận mùa thể qua ca từ hát tiếng Anh tiếng Việt mùa xem miền nguồn? 3.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu so sánh thực nhằm xác định ẩn dụ MÙA góc nhìn ngơn ngữ học tri nhận,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát tiếng anh và tiếng việt nghiên cứu theo đướng hướng tri nhận TT , Ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát tiếng anh và tiếng việt nghiên cứu theo đướng hướng tri nhận TT