0

Giáo án công nghệ 7 tuần 34

3 1 0
  • Giáo án công nghệ 7 tuần 34

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:37

Các hoạt động: * Hoạt động 1 * Thời gian: 38 phút *Mục tiêu: Hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học ở hai phần: Phần III: Chăn nuôi và phần IV: Thủy sản * Phương pháp: Quan sát, thuyết tr[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 7 tuần 34