0

Giáo án Âm nhạc 6 Chủ đề Tình bạn

11 7 0
  • Giáo án Âm nhạc 6 Chủ đề Tình bạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:51

Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn A.Hoạt động khởi động Hoạt động cả lớp GV cho HS xem một số hình ảnh biểu diễn âm nhạc, và nghe cách biểu diễn về nhạc hát và nhạc đà[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 6 Chủ đề Tình bạn

Hình ảnh liên quan

Gv treo bảng phụ Gv hỏi - Giáo án Âm nhạc 6 Chủ đề Tình bạn

v.

treo bảng phụ Gv hỏi Xem tại trang 3 của tài liệu.
Gv ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 6 Chủ đề Tình bạn

v.

ghi bảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới - Giáo án Âm nhạc 6 Chủ đề Tình bạn

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 6 của tài liệu.
Gv ghi bảng Gv hỏi Gv ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 6 Chủ đề Tình bạn

v.

ghi bảng Gv hỏi Gv ghi bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới. - Giáo án Âm nhạc 6 Chủ đề Tình bạn

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 8 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Giáo án Âm nhạc 6 Chủ đề Tình bạn

o.

ạt động hình thành kiến thức mới: Xem tại trang 9 của tài liệu.