0

Giáo án Âm nahcj 7 chủ đề 8tiết 30 31 35

11 3 0
  • Giáo án Âm nahcj 7 chủ đề 8tiết 30 31 35

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:45

GV đàn Khởi động giọng B.Hoạt động hình thành kiến thức mới Nội dung ôn tập k có hình thành kiến thức mới C.Hoạt động thực hành GV chỉ huy - Ôn tập : GV mở giai điệu ghi sẵn bắt nhịp ch[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nahcj 7 chủ đề 8tiết 30 31 35