0

de hsg toan 9

4 5 0
  • de hsg toan 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:56

Chứng minh đờng tròn ngoại tiếp tam giác MNP luôn đi qua hai điểm cố định khi M di động trên đờng thẳng d.. Cho hai điểm A, B cố định và điểm M di động sao cho tam giác AMB có ba góc nhọ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: de hsg toan 9