0

ENGLISH 8 PERIOD 10 11 12

11 1 0
  • ENGLISH 8 PERIOD 10 11 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:13

Knowledge -Aims:By the end of the lesson ss will be able to listen and read a dialogue between Nam and Mrs.Vui on the phone for general or detailed information + Standard knowledge: Prac[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ENGLISH 8 PERIOD 10 11 12