0

ENGLISH 7 PERIOD 40 41 42

11 2 0
  • ENGLISH 7 PERIOD 40 41 42

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:03

A.The aims of the lesson 1.Knowledge -The aims: : to read for details to compare American students’ vacation and Vietnamese students ’s vacation - Basic language: - Vocabulary: celebrate[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ENGLISH 7 PERIOD 40 41 42