0

Chuong I 1 Nhan don thuc voi da thuc

7 6 0
  • Chuong I 1 Nhan don thuc voi da thuc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:51

- Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử vừa viết - Hãy cộng các tích vừa tìm được.... QUY TAÉC: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong I 1 Nhan don thuc voi da thuc