0

lop 7

16 8 0
  • lop 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:22

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai trung F1 biểu hiện tính... Trội hoàn toàn.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: lop 7

Hình ảnh liên quan

trống ở bảng 3 trang 13- SGK - lop 7

tr.

ống ở bảng 3 trang 13- SGK Xem tại trang 13 của tài liệu.