Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12

3 793 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 12:45

Các em sử dụng công cụ thể hiện chứng cứ để tổ chức các đầu mối và rút ra một kết luận, sau đó tranh luận trường hợp của các em trong một phiên toả giả định. Đánh giá tiến trình Giáo viên 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

Thiết kế dự án hiệu quả: Hướng dẫn Tư duy Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12 - Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12

hi.

ết kế dự án hiệu quả: Hướng dẫn Tư duy Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Giáo viên sẽ sử dụng bảng danh mục dưới đây để giám sát mức độ học sinh hiểu quy tắc tranh luận - Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12

i.

áo viên sẽ sử dụng bảng danh mục dưới đây để giám sát mức độ học sinh hiểu quy tắc tranh luận Xem tại trang 1 của tài liệu.
Học sinh sử dụng một bảng tự đánh giá khác để đánh giá xem các chứng cứ của họ có giá trị hỗ trợ các khiếu nại trong vụ án như thế nào - Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12

c.

sinh sử dụng một bảng tự đánh giá khác để đánh giá xem các chứng cứ của họ có giá trị hỗ trợ các khiếu nại trong vụ án như thế nào Xem tại trang 2 của tài liệu.
hưởng đến nhưng vẫn có những | quan chứng minh | đến các biến chứng cứ việc xác định | điểm chưa chắc chắn | rằng chứng cứ khác nhưng về đúng, điều này - Đánh giá tư duy trong lớp học Khối 9-12

h.

ưởng đến nhưng vẫn có những | quan chứng minh | đến các biến chứng cứ việc xác định | điểm chưa chắc chắn | rằng chứng cứ khác nhưng về đúng, điều này Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan