0

Quy chế đấu giá phần vốn góp

20 3 0
  • Quy chế đấu giá phần vốn góp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:03

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số: 260/QĐ-SGDHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá phần vốn góp Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; Căn Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 Chính phủ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 Chính phủ; Căn Thơng tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 Bộ Tài hướng dẫn số nội dung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 Chính phủ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp; Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 15/7/2018 Bộ Tài sửa đổi bổ sung số điều Thơng tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 Bộ Tài chính; Căn Quy chế mẫu bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước đầu tư công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Căn văn số 4711/BTC-TCDN ngày 22/04/2019 Bộ Tài việc chuyển nhượng vốn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long; Căn Quyết định số 28/QĐ-ĐHHHVN ngày 07/01/2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt phương án thoái vốn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long; Quyết định số 662/QĐ-ĐHHHVN ngày 24/04/2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam việc điều chỉnh phương án thoái vốn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long; Căn Biên làm việc ngày 10/05/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long CTCP Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội; Theo đề nghị Trưởng Ban Tổ chức đấu giá, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế bán đấu giá phần vốn góp Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công ty TNHH Vận tải biển Đơng Long Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội định Điều 3: Giám đốc Phịng Tổng hợp – Pháp chế, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá, thủ trưởng đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Nơi nhận: − − − − − − − Như Điều 3; UBCKNN (để b/c); Cục TCDN – Bộ Tài (để b/c); Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long; Các đại lý đấu giá; Lưu VT, BĐG KT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Anh Phong QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN GÓP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG (Ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-SGDHN ngày 13 tháng 05 năm 2019 Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế áp dụng việc tổ chức bán đấu giá để chuyển nhượng vốn đầu tư Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long thực qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định Điều 38a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 Chính phủ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp (sau gọi Nghị định số 91/2015/NĐ-CP) sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều Nghị định số 32/2018/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (sau gọi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP) Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, từ ngữ hiểu sau: Chủ sở hữu vốn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Cơ quan có thẩm quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Nhà đầu tư tổ chức, cá nhân nước hoạt động hợp pháp Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm hạn chế quyền đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam Tổ chức thực hiện bán đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tổ chức tư vấn CTCP Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội Ban tổ chức đấu giá tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực việc bán đấu giá công việc liên quan theo quy định Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư tổ chức thực việc lựa chọn nhà đầu tư đủ lực tham gia đấu giá bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn, đại diện Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức tư vấn Chủ tịch Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư đại diện Chủ sở hữu vốn, thay mặt cho Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư ký văn thuộc thẩm quyền Hội đồng bán đấu giá tổ chức thực đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn, đại diện Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức tư vấn Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá đại diện Chủ sở hữu vốn, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá ký văn thuộc thẩm quyền Phần vốn góp được chào bán phần vốn góp Cơng ty TNHH Vận tải biển Đông Long 10 Giá khởi điểm mức giá ban đầu phần vốn góp chào bán Cơ quan có thẩm quyền định 11 Giá đấu mức giá đặt mua phần vốn góp nhà đầu tư ghi vào Phiếu tham dự đấu giá 12 Tiền đặt cọc khoản tiền nhà đầu tư tham gia đấu giá ứng trước để đảm bảo quyền mua phần vốn góp 13 Phần vốn góp không bán hết đấu giá theo lơ bao gồm: Phần vốn góp nhà đầu tư trúng đấu giá đấu giá theo lô từ chối mua 14 Các trường hợp đấu giá không thành công bao gồm: a) Khi hết thời hạn đăng ký mà khơng có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá; b) Sau nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá khơng có nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự; c) Khơng có nhà đầu tư trả giá đấu giá giá nhà đầu tư trả cao mà thấp giá khởi điểm; d) Chỉ có tất nhà đầu tư trúng đấu giá từ chối không mua; đ) Tất nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá 15 Ngày kết thúc đấu giá ngày nhập xong thông tin Phiếu tham dự đấu giá nhà đầu tư vào hệ thống xác định kết đấu giá 16 Ngày kết thúc việc bán phần vốn góp ngày cuối nhà đầu tư toán tiền mua phần vốn góp theo thơng báo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Trách nhiệm quyền hạn Chủ sở hữu vốn Gửi Đơn đăng ký bán đấu giá tài liệu liên quan đến việc bán đấu giá cho Sở giao dịch chứng khoán theo quy định Nghị định số 32/2018/NĐCP; Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Sở giao dịch chứng khoán; Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá; 4 Tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá phần vốn góp theo Quy chế quy định hành; Tiếp nhập Hồ sơ đăng ký lực nhà đầu tư thời gian quy định; Phối hợp Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư thông báo kết thẩm định lực tới nhà đầu tư; Kiểm tra, hoàn tất thông tin liên quan đến bán đấu giá phần vốn góp Phối hợp với Cơng ty TNHH Vận tải biển Đông Long để thực công bố thông tin đầy đủ, xác doanh nghiệp trước bán đấu giá theo quy định Trường hợp Chủ sở hữu vốn ủy quyền cho Tổ chức tư vấn soạn thảo Bản công bố thông tin việc chuyển nhượng vốn Tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới tính xác đầy đủ Bản công bố thông tin; Phối hợp với Sở giao dịch chứng khốn cơng bố cơng khai cho nhà đầu tư thông tin liên quan đến Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long đấu giá theo nội dung Điều Quy chế này; Phối hợp với Sở giao dịch chứng khốn thuyết trình Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long cho nhà đầu tư (nếu cần); 10 Thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn; 11 Giữ bí mật giá đặt mua nhà đầu tư cơng bố kết thức; 12 Đồng ký Biên xác định kết đấu giá theo khoản Điều 16 Quy chế này; 13 Phối hợp với Sở giao dịch chứng khốn cơng bố kết đấu giá hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ không trúng đấu giá theo Quy chế bán đấu giá; 14 Tổng hợp, báo cáo kết bán đấu giá gửi quan có thẩm quyền liên quan theo quy định; 15 Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tư trúng đấu giá Điều Trách nhiệm quyền hạn Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư, danh mục hồ sơ đăng ký mẫu tài liệu chứng minh lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn tham gia đấu giá theo phương án cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư Chủ tịch Hội đồng ký ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thành viên thuộc Hội đồng; quy trình thẩm định hồ sơ; ngun tắc tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trường hợp có ý kiến khác thành viên; Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ lực tham gia đấu giá; Phối hợp với Chủ sở hữu vốn thông báo kết thẩm định lực tới nhà đầu tư; Phối hợp với Sở giao dịch chứng khốn cơng bố thơng tin trụ sở website Chủ sở hữu vốn, Sở giao dịch chứng khoán danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện sở kết thẩm định Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư Điều Trách nhiệm quyền hạn Hội đồng bán đấu giá Tổ chức đạo tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định; Kiểm tra tính hợp lệ Phiếu tham dự đấu giá; Xem xét xử lý trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm; Đồng ký Biên xác định kết đấu giá theo khoản Điều 16 Quy chế Điều Trách nhiệm quyền hạn Sở giao dịch chứng khoán Yêu cầu Chủ sở hữu vốn cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin việc bán đấu giá phần vốn góp theo quy định; Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định; Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá; Xây dựng ban hành Quy chế bán đấu giá; Thông báo với Chủ sở hữu vốn thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá; Thực thông báo công bố thông tin theo Điều Quy chế Trường hợp thông tin cơng bố khơng xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu Chủ sở hữu vốn, Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long cung cấp Sở giao dịch chứng khốn chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật; Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo danh sách nhà đầu tư đủ lực tham gia đấu giá, kiểm tra điều kiện tham gia đấu giá, nhập thông tin đăng ký mua nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá phát Phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia đấu giá Sở giao dịch chứng khốn phải thơng báo cho nhà đầu tư; Chịu trách nhiệm tính xác, đầy đủ thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhà đầu tư; Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá nhà đầu tư; 10 Giải thích nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá trường hợp nhà đầu tư thắc mắc, thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá; 11 Thông báo công khai trụ sở công bố thông tin website Sở giao dịch chứng khoán tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá chậm hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá; 12 Giữ bí mật giá đặt mua nhà đầu tư công bố kết thức; 13 Tổ chức thực đấu giá chịu trách nhiệm việc xác định kết đấu giá theo quy định; 14 Lập đồng ký Biên xác định kết đấu giá theo khoản Điều 16 Quy chế này; 15 Phối hợp với Chủ sở hữu vốn cơng bố kết đấu giá, hồn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ không trúng đấu giá theo Quy chế thu tiền mua phần vốn góp theo quy định; 16 Chuyển tiền đặt cọc nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định; 17 Chuyển tiền thu từ bán phần vốn góp tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền toán mua phần vốn góp nhà đầu tư; 18 Chuyển giao tồn Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhà đầu tư cho Chủ sở hữu vốn vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền tốn mua phần vốn góp nhà đầu tư; 19 Thực hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá Điều Trách nhiệm quyền hạn nhà đầu tư tham gia đấu giá Tiếp cận thông tin công bố Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long đấu giá theo quy định; Gửi Hồ sơ chứng minh lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư; Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá cho Sở giao dịch chứng khoán theo mẫu Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế nhận Phiếu tham dự đấu giá; Tuân thủ quy định hành góp vốn doanh nghiệp Việt Nam; Nộp tiền đặt cọc 10% giá trị phần vốn góp đăng ký mua tính theo giá khởi điểm; Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định; Nhận hoàn trả tiền đặt cọc trường hợp tham gia đấu giá hợp lệ không trúng đấu giá; Thanh toán đầy đủ, hạn tiền mua phần vốn góp trúng đấu giá; Tuân thủ nội dung Quy chế Trường hợp vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá bị hủy bỏ quyền tham giá đấu giá không hồn trả tiền đặt cọc Điều Cơng bố thơng tin Sở giao dịch chứng khốn phối hợp với Chủ sở hữu vốn công bố thông tin việc bán đấu giá theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức đấu giá Việc thông báo thực phương tiện sau đây: a) Ba (03) số liên tiếp báo: Đại đoàn kết Báo Hải Phòng; b) Website của: - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: www.vimaru.edu.vn; - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: www.hnx.vn; - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội: www.shs.com.vn Sở giao dịch chứng khốn phối hợp với Chủ sở hữu vốn, Cơng ty TNHH Vận tải biển Đông Long công bố thông tin liên quan đến Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long đợt đấu giá chậm hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá, cụ thể: a) Nội dung công bố thông tin bao gồm: − Quyết định số 28/QĐ-ĐHHHVN ngày 07/01/2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt phương án thoái vốn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long; Quyết định số 662/QĐ-ĐHHHVN ngày 24/04/2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam việc điều chỉnh phương án thoái vốn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long; − Bản công bố thông tin việc chuyển nhượng vốn theo mẫu quy định Phụ lục I kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; − Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn chủ sở hữu hợp pháp phần vốn góp đăng ký bán; − Quy chế bán đấu giá; − Các thông tin liên quan khác đến đấu giá theo quy định b) Địa điểm công bố thông tin − Tổ chức thực bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội + Địa chỉ: Số Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; + Website: www.hnx.vn − Chủ sở hữu vốn: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam + Địa chỉ: Số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, TP Hải Phịng; + Website: www.vimaru.edu.vn − Cơng ty TNHH Vận tải biển Đông Long + Địa chỉ: Số 338 Lạch Tray, quận Ngơ Quyền, TP Hải Phịng; − Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội + Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngơ Quyền, quận Hồn Kiếm, Hà Nội; + Website: www.shs.com.vn Điều Đối tượng tham gia đấu giá Những đối tượng tham gia đấu giá tổ chức, cá nhân nước đáp ứng điều kiện sau đây: Có tên danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn mua phần vốn góp theo Điều 11 Quy chế Đối với nhà đầu tư nước a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ có đủ lực hành vi dân sự; b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thành lập hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức kinh tế); có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; có địa liên hệ; c) Tuân thủ điều kiện góp vốn theo quy định pháp luật hành Đối với nhà đầu tư nước ngoài: quy định tổ chức cá nhân nước, nhà đầu tư nước phải tuân thủ quy định sau: a) Mở (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đồng Việt Nam ngân hàng phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động lãnh thổ Việt Nam tuân thủ pháp luật Việt Nam Mọi hoạt động liên quan đến mua phần vốn góp phải thơng qua tài khoản này; b) Có giấy chứng nhận mã số chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khốn Việt Nam cấp (bản có xác nhận Ngân hàng lưu ký Công ty chứng khốn nơi nhà đầu tư nước ngồi mở tài khoản lưu ký); c) Tuân thủ quy định hành góp vốn nhà đầu tư nước ngồi doanh nghiệp Việt Nam Các tổ chức tài trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp tổ chức tài trung gian nhận uỷ thác đầu tư nhà đầu tư nước nước ngồi, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, phần vốn góp nhà đầu tư ngồi nước đăng ký mua Điều 10 Thơng tin phương án bán đấu giá Chủ sở hữu vốn phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán xác định: Giá trị phần vốn góp chào bán: 45.600.000.000 đồng (01 lơ); Số lơ phần vốn góp chào bán: 01 lô; Giá khởi điểm: 90.016.088.991 đồng/lô; Nhà đầu tư phải đặt mua lô phần vốn góp chào bán; Nhà đầu tư nước ngồi tham gia đấu giá; Số mức giá: 01 mức giá Mỗi nhà đầu tư phát Phiếu đấu giá ghi 01 (một) mức giá đặt mua Giá đặt mua giá tính lơ phần vốn góp phải bội số 1.000.000 đồng (trừ trường hợp đặt mua giá khởi điểm) Điều 11 Thủ tục đăng ký thẩm định lực nhà đầu tư Hồ sơ đăng ký lực nhà đầu tư gồm thông tin sau: a) Đơn đăng ký tham gia thẩm định lực nhà đầu tư; b) Bản hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân); Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp giấy tờ khác tương đương (đối với tổ chức); c) Giấy ủy quyền (nếu có); d) Tài liệu chứng minh lực nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí phù hợp với phương án chuyển nhượng vốn cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký lực nhà đầu tư theo mẫu Chủ sở hữu vốn theo khoản Điều cho Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư từ ngày 14/05/2019 đến ngày 24/05/2019 trụ sở Chủ sở hữu vốn Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư chịu trách nhiệm rà sốt tính xác, đầy đủ, hợp lệ hồ sơ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình, Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư gửi văn yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, hồn thiện hồ sơ vịng hai (02) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhà đầu tư bổ sung Hồ sơ đăng ký lực nhà đầu tư (từ ngày 29/05/2019 đến ngày 30/05/2019), Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng theo tiêu chí phù hợp với phương án chuyển nhượng vốn cấp có thẩm quyền phê duyệt Chủ sở hữu phối hợp với Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư thông báo văn gửi kết thẩm định lực tới nhà đầu tư Đối với nhà đầu tư khơng đủ lực tham gia mua phần vốn góp, Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư có thông báo văn tới nhà đầu tư, nêu rõ lý khơng đáp ứng điều kiện tham gia mua thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết lựa chọn nhà đầu tư đủ lực Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư phối hợp với Sở giao dịch chứng khốn để cơng bố thơng tin danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện chậm ngày 31/05/2019 Điều 12 Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt cọc 10 Nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá Nhà đầu tư nhận đơn trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá địa điểm địa website nêu khoản Điều Quy chế Nộp tiền đặt cọc a) Nhà đầu tư có tên danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo Điều 11 Quy chế phải nộp tiền đặt cọc đồng Việt Nam tối thiểu 10% giá trị phần vốn góp đăng ký mua tính theo giá khởi điểm trước 15 30 phút ngày 06/06/2019; b) Tiền đặt cọc không hưởng lãi Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá nộp địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình giấy tờ sau: a) Đối với nhà đầu tư cá nhân nước − Văn thông báo Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư việc đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá; − Bản Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định pháp luật theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này, công chứng chứng thực quan cơng chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước cơng dân/hộ chiếu người ủy quyền; − Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc b) Đối với nhà đầu tư tổ chức nước − Văn thông báo Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư việc đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá; − Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp giấy tờ khác tương đương; − Giấy uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực thủ tục kèm theo hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục người đại diện theo pháp luật tổ chức; − Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc c) Đối với cá nhân tổ chức nước ngoài: Ngoài quy định cá nhân tổ chức nước phải xuất trình: − Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tổ chức cung ứng dịch vụ toán theo quy định pháp luật Việt Nam quản lý ngoại hối; 11 − Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản có xác nhận Ngân hàng lưu ký Cơng ty chứng khốn nơi nhà đầu tư nước ngồi mở tài khoản lưu ký) Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký đặt cọc a) Thời gian làm thủ tục đăng ký đặt cọc: Từ 08 00 phút ngày 03/06/2019 đến 15 30 phút ngày 06/06/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 ngày làm việc) b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký đặt cọc: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Địa chỉ: số Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; - Số tài khoản: 1221.00000.52920 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành c) Sau hoàn tất thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư cấp Phiếu tham dự đấu giá Nhà đầu tư sửa đổi hủy đăng ký tham gia đấu giá thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu gửi Sở giao dịch chứng khoán theo Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế Điều 13 Lập nộp Phiếu tham dự đấu giá Nhà đầu tư điền mức giá đấu ký Phiếu tham dự đấu giá Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: a) Phiếu tham dự đấu giá Sở giao dịch chứng khoán cấp, có đóng dấu treo nơi cấp phiếu đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng thông tin theo quy định; phiếu khơng tẩy, xố rách nát; giá đặt mua không thấp giá khởi điểm Phiếu tham dự đấu giá phải bỏ phong bì có chữ ký nhà đầu tư mép dán phong bì theo quy định; b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định sau − Bỏ trực tiếp vào hịm phiếu Sở giao dịch chứng khốn: Chậm 09 30 phút ngày 11/06/2019; − Gửi phương thức đảm bảo đến Sở giao dịch chứng khoán: Chậm 09 30 phút ngày 11/06/2019; − Thời điểm nhận phiếu tính thời điểm Sở giao dịch chứng khoán ký nhận với nhà đầu tư bưu điện Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, nhà đầu tư phải yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán đổi phiếu sau nộp phiếu cũ Trường hợp phiếu, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế đề nghị Sở giao dịch chứng khoán cấp lại Phiếu 12 tham dự đấu giá Phiếu tham dự đấu giá cũ coi khơng cịn giá trị Điều 14 Địa điểm thời gian tổ chức đấu giá Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Địa chỉ: số Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Thời gian tổ chức đấu giá: 45 phút ngày 11/06/2019 Điều 15 Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Sở giao dịch chứng khoán kiểm tra xác định rõ: a) Danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá; b) Số lượng Phiếu tham dự đấu giá Cuộc đấu giá tiến hành có hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp Phiếu tham dự đấu giá Nếu không đủ điều kiện khơng tổ chức đấu giá Điều 16 Thực đấu giá Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá người ủy quyền công bố thông tin chủ yếu như: a) Tên Chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có phần vốn góp chào bán, giá trị phần vốn góp chào bán theo lô, số lô chào bán, số lượng nhà đầu tư số lơ đăng ký mua; b) Trình tự, thủ tục đấu giá nguyên tắc xác định quyền mua phần vốn góp theo giá đấu; c) Giải thích vấn đề mà nhà đầu tư bên liên quan thắc mắc Nhập phiếu tham dự đấu giá Đến thời điểm đấu giá, Sở giao dịch chứng khốn nhập thơng tin Phiếu tham dự đấu giá nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá Xác định kết đấu giá Kết đấu giá xác định theo quy định Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sau: a) Kết trúng đấu giá xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua cao đảm bảo không thấp giá khởi điểm; b) Trường hợp có nhiều nhà đầu tư (kể nhà đầu tư nước ngoài) đặt mức giá cao phần vốn góp nhà đầu tư mua xác định theo công thức sau: 13 Giá trị phần vốn góp nhà đầu tư mua Giá trị phần vốn góp chào bán theo lô = Tổng số nhà đầu tư đặt mua giá cao Ký biên xác định kết đấu giá Ngay sau kết thúc đấu giá, Sở giao dịch chứng khốn có trách nhiệm lập Biên xác định kết đấu giá; đại diện Chủ sở hữu vốn, đại diện Hội đồng bán đấu giá đồng ký biên xác định kết đấu giá theo mẫu quy định Phụ lục II kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP Điều 17 Xác định giá tốn tiền mua phần vốn góp Giá toán giá trúng đấu giá xác định Khoản Điều 16 Quy chế Chủ sở hữu vốn phải công khai thông tin giá tốn bán phần vốn góp cho nhà đầu tư biết thực Điều 18 Thông báo kết đấu giá Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên xác định kết đấu giá, Chủ sở hữu vốn phối hợp Sở giao dịch chứng khốn cơng bố kết đấu giá địa điểm đấu giá, trang thông tin điện tử Chủ sở hữu vốn, Sở giao dịch chứng khoán; Nhà đầu tư nhận kết trực tiếp Sở giao dịch chứng khoán vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá Trường hợp nhà đầu tư khơng nhận kết Sở giao dịch chứng khốn, Sở giao dịch chứng khốn có trách nhiệm gửi kết đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức bảo đảm ngày làm việc (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá) Điều 19 Phương thức địa điểm toán tiền mua phần vốn góp Căn vào thơng báo kết đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm tốn tiền mua phần vốn góp từ ngày 12/06/2019 đến 16 00 phút ngày 18/06/2019 Thời gian tốn tính thời gian Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận tiền tốn mua phần vốn góp nhà đầu tư Nhà đầu tư bù trừ tiền toán mua phần vốn góp tiền đặt cọc theo quy định Thanh tốn tiền mua phần vốn góp: a) Thanh tốn đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền vào tài khoản Sở giao dịch chứng khoán; b) Sở giao dịch chứng khốn có trách nhiệm tổng hợp chuyển tồn tiền mua phần vốn góp tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền tốn mua phần vốn 14 góp nhà đầu tư Điều 20 Xử lý trường hợp vi phạm Những trường hợp sau bị coi vi phạm Quy chế đấu giá nhà đầu tư khơng hồn trả tiền đặt cọc: a) Không nộp Phiếu tham dự đấu giá; b) Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ theo khoản Điều 12 Quy chế này; c) Đăng ký không đặt mua (tồn phần), nhà đầu tư khơng nhận lại tiền đặt cọc; d) Bỏ giá thấp giá khởi điểm; đ) Không ghi giá và/hoặc khối lượng lô Phiếu tham dự đấu giá; e) Không tốn tồn phần phần vốn góp quyền mua theo kết đấu giá, nhà đầu tư khơng hồn trả tiền đặt cọc Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm xem xét, xử lý trường hợp vi phạm khoản Điều trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm Điều 21 Xử lý phần vốn góp khơng bán hết đấu giá Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định phần vốn góp khơng bán hết đấu giá, Sở giao dịch chứng khốn thơng báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định Điều 22 Xử lý trường hợp đấu giá không thành công Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định đấu giá không thành cơng, Sở giao dịch chứng khốn thơng báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định Điều 23 Xử lý tiền đặt cọc Sở giao dịch chứng khốn có trách nhiệm tốn hồn trả tiền đặt cọc nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ khơng mua phần vốn góp từ ngày 12/06/2019 đến ngày 14/06/2019; Đối với nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc bù trừ vào tổng số tiền phải toán; Đối với khoản tiền đặt cọc khơng phải hồn trả nhà đầu tư vi phạm theo khoản Điều 20 Quy chế này, Sở giao dịch chứng khoán chuyển tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định Điều 24 Các quy định khác Mọi thắc mắc, khiếu nại nhà đầu tư (nếu có) trình tự, thủ tục đấu giá phải nêu lên giải đấu giá Ban tổ chức đấu giá 15 không chịu trách nhiệm thắc mắc, khiếu nại nhà đầu tư sau đấu giá kết thúc Sở giao dịch chứng khốn khơng chịu trách nhiệm giá trị phần vốn góp bán đấu giá, trừ trường hợp khơng thơng báo đầy đủ, xác thơng tin Chủ sở hữu vốn, Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long cung cấp Điều 25 Hiệu lực thi hành Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ KT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Anh Phong 16 Phụ lục số 01 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …, ngày …tháng … năm 20… ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ Kính gửi: … (tên Sở giao dịch chứng khoán) Tên tổ chức cá nhân: Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu .Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Số tài khoản:…………………… :Mở ………………………………… Số tài khoản chứng khoán……… :Mở Cơng ty chứng khốn: ………… Người đại diện: (Nếu có)………………………………………………………… CMND/Hộ chiếu:……….………Ngày cấp … ….……… Nơi cấp… ……… Giá trị phần vốn góp đăng ký mua: 45.600.000.000 đồng (01 lô) Tổng số tiền đặt cọc: 9.001.608.900 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ khơng trăm linh triệu sáu trăm linh tám nghìn chín trăm đồng) Sau nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá phần vốn góp Cơng ty TNHH Vận tải biển Đông Long, tôi/chúng tự nguyện tham gia đấu giá Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức cam kết thực nghiêm túc quy định đấu giá kết đấu giá Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố Nếu vi phạm, tôi/chúng xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./ Xác nhận tổ chức cung ứng dịch vụ tốn Tên tở chức, cá nhân tham gia đấu giá (Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)) (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài) Phụ lục số 02 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …, ngày …tháng … năm 20… Kính gửi: GIẤY UỶ QUYỀN Hội đồng bán đấu giá Tên tổ chức cá nhân:………………………………………… Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.……… ……Ngày cấp …….……….Nơi cấp…… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Điện thoại:……………………………Fax:……………………………………… Người đại diện:………………………………………………………………… CMND/Hộ chiếu:……….………Ngày cấp … ….……… Nơi cấp… ……… Do khơng có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá phần vốn góp Cơng ty TNHH Vận tải biển Đơng Long Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức vào ngày…., tơi: UỶ QUYỀN CHO: Ơng (Bà):…………………………………………………… CMND/Hộ chiếu……………….Ngày cấp … ….……… Nơi cấp… … … Địa chỉ:………………………………………………………………………… Điện thoại:……………………………Fax:…………………………………… Thay mặt tham dự đấu giá phần vốn góp Cơng ty TNHH Vận tải biển Đông Long, bao gồm công việc sau: Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin ký nhận vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá) Ghi giá đấu, ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tham gia phiên đấu giá Ông (Bà) …………………… có nghĩa vụ thực quy định đấu giá phần vốn góp Cơng ty TNHH Vận tải biển Đông Long, không ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thơng báo lại kết đấu giá cho người ủy quyền Người ủy quyền (Ký, họ tên) Người ủy quyền (Ký, họ tên đóng dấu (nếu có)) XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN (trường hợp người ủy quyền cá nhân) Phụ lục số 03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …, ngày …tháng … năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ Kính gửi: ……………(tên SGDCK) Tên tổ chức/cá nhân:………………………….…………………………… Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:……… Ngày cấp….….Nơi cấp…………… Địa trụ sở kinh doanh /Địa thường trú:….………………………… Điện thoại:……………………… Fax:………………………… ……… Tôi/chúng thực đăng ký tham gia đấu giá phần vốn góp Cơng ty TNHH Vận tải biển Đông Longtại Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội Nay chúng tơi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá phần góp Cơng ty TNHH Vận tải biển Đông Long với lý do:………… Tôi/chúng tơi xin chân thành cảm ơn./ CƠNG TY…/NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)) Phụ lục số 04 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …, ngày …tháng … năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ Kính gửi: ……………(tên Sở giao dịch chứng khoán) Tên tổ chức/cá nhân: Số CMND/ Số ĐKKD: .Ngày cấp Nơi cấp Mã số nhà đầu tư………………………………………………….…………… Địa chỉ: Điện thoại: Số tài khoản: Mở Ngày ……………, nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá phần vốn góp Cơng ty TNHH Vận tải biển Đơng Long; Nay tôi/chúng đề nghị cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do: Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,…(đính kèm theo đơn này) Mất Phiếu tham dự cấp Nếu có tranh chấp xảy liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá tơi tơi có trách nhiệm chứng minh chịu hồn tồn trách nhiệm trước pháp luật Tơi/chúng tơi cam đoan lời khai thật Cá nhân/ Tổ chức (Ký, ghi họ tên, đóng dấu(nếu có) Phần dành cho SGDCK: Xác nhận nhận Đơn đề nghị khách hàng: Số CMND/( Số đăng ký kinh doanh) vào lúc giờ… ngày…………… Đại điện Sở giao dịch chứng khoán (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) ... mua phần vốn góp Giá toán giá trúng đấu giá xác định Khoản Điều 16 Quy chế Chủ sở hữu vốn phải công khai thông tin giá tốn bán phần vốn góp cho nhà đầu tư biết thực Điều 18 Thông báo kết đấu giá. .. thẩm quy? ??n định 11 Giá đấu mức giá đặt mua phần vốn góp nhà đầu tư ghi vào Phiếu tham dự đấu giá 12 Tiền đặt cọc khoản tiền nhà đầu tư tham gia đấu giá ứng trước để đảm bảo quy? ??n mua phần vốn góp. .. bán đấu giá phần vốn góp theo quy định; Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định; Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá; Xây dựng ban hành Quy chế bán đấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chế đấu giá phần vốn góp, Quy chế đấu giá phần vốn góp

Từ khóa liên quan